นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1727
ความเห็น: 0

หลักการอ่านบทความวิจัย 2. จับจุดเน้นการวิจัย

การอ่านบทความวิจัย จึงเป็นการทั้งการพัฒนาวิชาการ ความรู้ และพัฒนาคน

เมื่อเข้าใจเป้าหมายและแนวคิดการวิจัยแล้ว จาก http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/31196

 

ในการอ่านบทความวิจัย ต้องจับเนื้อหาสาระให้ได้ตามเป้าหมายการวิจัย

 

การอ่านบทความวิจัยมีเนื้อหาสาระหลายส่วนที่ต้องจับออกมาให้ จึงเป็นการอ่านด้วยการวิเคราะห์ ไม่ใช่อ่านเอาแค่เนื้อหา

 

การจับเนื้อหาจากบทความวิจัย ก็จับตามองค์ประกอบหัวข้อในการนำเสนอ ประกอบด้วย

 

1.  จับเป้าหมาย หลักการและเหตุผล ซึ่งจะอยู่ในบนนำของเนื้อเรื่อง ที่บอกว่า

เรื่องนี้สำคัญอย่างไร ทำไมต้องทำ ทำแล้วจะได้อะไร นำไปใช้ประโยชน์ แก้ปัญหา พัฒนาอะไร มีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง

 

2.  จับวิธีการ วิธีการบอกถึงกระบวนการที่ทำให้ได้ผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์การทำวิจัย

ที่สำคัญต้องเชื่อถือได้ เพราะหากวิธีการเชื่อถือไม่ได้ ผลก็เชื่อถือไม่ได้

การจับสาระของวิธีต้องดูที่ความแม่นยำ ต้องดูที่วิธีการมาตรฐาน เชื่อถือได้

 

3.  จับคุณค่า ข้อมูลและการใช้ประโยชน์ ซึ่งส่วนนี้จะอยู่ที่ผลการวิจัย ข้อมูล บทวิจารณ์และบทสรุป

และต้องดูที่ผลจริง ๆ ไม่ใช่แค่คำบรรยาย และดูที่การวิจารณ์คือการนำผลไปสู่การแปลผลตามเป้าหมายของการวิจัย การนำไปใช้ประโยชน์ตามข้อ 1

 

จะเห็นว่า การอ่านบทความวิจัยจึงไม่ได้อ่านเพื่อเอาความรู้ เนื้อหา

แต่ต้องวิเคราะห์ผล กระบวนการ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการวิจัย  ใช้ประโยชน์ แก้ปัญหา พัฒนา คืออ่านให้เกิดปัญญา

 

และหากเป็นนักวิจัย ยังต้องจับกระบวนการต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้งาน ประกอบด้วย

 

4.  จับวิธีการนำเสนอ ดูว่า การนำเสนอดีหรือไม่ มีอะไรเป็นจุดเด่น ที่ทำให้เข้าใจง่าย กระชับ

เพื่อนำไปใช้สำหรับสิ่งดี ๆ และไม่นำไปใช้ในสิ่งที่ไม่ดี

 

5.  จับภาษาที่ใช้นำเสนอ นอกจากกระบวนการนำเสนอ

ยังควรจับการเขียน การใช้ภาษา ที่กระชับ ชัดเจน คำพูดต่าง ๆ  คำศัพท์เทคนิค เพื่อนำไปใช้ในการเขียนของตนต่อไป

 

6.  จับความก้าวหน้าของการทำวิจัย ในฐานะนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์

ต้องจับความก้าวหน้า ความทันสมัย โดยดูมีอะไรใหม่ ทั้งเทคนิค วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ และผลการวิจัย

 

การอ่านบทความวิจัย ต้องทำให้ได้ทั้งสาระตามเป้าหมายการทำวิจัย

เกิดปัญญา หาทางแก้ปัญหา พัฒนางาน และ

ทำให้เกิดประโยชน์ ทั้งการนำไปใช้ประโยชน์และการทำวิจัยต่อเนื่องขยายผลให้ก้าวหน้าต่อไป

จึงต้องมีหลักและวิธีการ อ่าน

 

การอ่านบทความวิจัย จึงเป็นการทั้งการพัฒนาวิชาการ ความรู้ และพัฒนาคน

จึงเป็นส่วนประกอบสำคัญของการศึกษาระดับสูง ปริญญาโท ปริญญาเอก ที่พัฒนาความสามารถคนด้วยกระบวนการวิจัย

ที่ทั้งค้นคว้า ทำ เผยแพร่ และความคุ้มค่า คุ้มประโยชน์ในการทำงานวิจัย

 

created: 12 October 2013 11:51 Modified: 12 October 2013 11:51 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.85.214.125
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ