นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 965
ความเห็น: 0

เอกลักษณ์บัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและการสร้าง

การมีเอกลักษณ์ในการผลิตบัณฑิต จึงเป็นการบอกให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพบัณฑิต และเป็นการสร้างคุณภาพให้แก่ลูกค้า ผู้้บัณฑิต และคนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดจริงคือ ตัวผู้เรียน แต่การไม่กำหนดเอกลักษณ์ให้ชัดเจนก่ไม่ใครรู้ ไม่มีลักษณะเฉพาะเป็นเอกลักษณ์

เอกลักษณ์เป็นคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงคุณภาพของผลผลิต หรือบริการ

ในการประกันคุณภาพเป็นลักษณะเด่นของการผลิตบัณฑิต เช่น

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ที่กำหนดเอกลักษณ์การผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์เกษตรที่มีความรู้การบริหารจัดการ


หมายถึง นอกจากความเป็นบัณฑิตในสาขาการเกษตรที่มีพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เช่นบัณฑิตในสาขาเกษตรทั่วไป ยังมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องบริหารจัดการ

 

เช่น มาตรฐานการผลิตการเกษตร การตลาด คือผลิตให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและมาตรฐานสากล ในความปลอดภัยของผลผลิตและการผลิต

รวมถึงทักษะการจัดการ เช่น ความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ความรู้ภาษาอังกฤษในการใช้งานไม่ใช่หลักภาษา

และความรู้และทักษะการนำเสนองาน

 

เมื่อการกำหนดเป็นเอกลักษณ์ ที่เป็นคุณภาพก็ต้องมีกระบวนการ

หลักสูตรที่ว่า วิทยาศาสตร์เกษตร ก็ต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งเคมี ฟิสิคส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ เนื่องจากวิชาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการผลิต การปรับปรุงผลผลิต การปรับปรุงพันธุ์ ฯลฯ ในทั้งดิน ทั้งพืช สัตว์ สัตว์น้ำ โรค แมลง ซึ่งต้องมีทั้งการเรียน การสอน ทฤษฎี ปฏิบัติ และทำจริง อย่างการฝึกปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ทั้งในส่วนมหาวิทยาลัย ไร่ สวน ฟาร์มของเกษตรกร และอุตสาหกรรม

เช่นเดียวกับนักศึกษาแพทย์ต้องมีโรงพยาบาลเป็นฝึกปฏิบัติ

 

การบริหารจัดการต้องจัดรายวิชา กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การจัดรายวิชา การจัดบรรยาย การอ้างอิงถึงในวิชาเนื้อที่เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงานจริง

อย่างของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดบริการให้ความรู้แก่ทั้งนักศึกษา อาจารย์ มีกิจกรรมร่วมกันในการจัดฝึกอบรม

การให้ความรู้เรื่องมาตรฐานการผลิตที่ดีทางการเกษตร good agricultural practices แก่เกษตรกรโดยมีนักศึกษาเข้าร่วม อาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับการผลิตต้องสอดแทรกเนื้อหาเหล่านี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องในหลากหลายวิชา

รวมทั้งการบรรยาย ศึกษาดูงานของการผลิตจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตพืช การเลี้ยงสัตว์ เพื่อเน้นการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง

 

นอกนั้นมีการให้มีกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา จากการอ่าน การค้นคว้าวารสารภาษาอังกฤษ

การทดสอบความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถใช้อย่างถูกต้องทางวิชาการ

ฝึกการนำเสนอ ฝึกการทำงาน เพื่อเสริมทักษะการบริหารจัดการ

ดังนั้น การมีเอกลักษณ์ในการผลิตบัณฑิต จึงเป็นการบอกให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพบัณฑิต และเป็นการสร้างคุณภาพให้แก่ลูกค้า ผู้้บัณฑิต

 

คนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดจริงคือ ตัวผู้เรียน

 

และการไม่กำหนดเอกลักษณ์ให้ชัดเจนก็ไม่ใครรู้ ไม่มีลักษณะเฉพาะเป็นเอกลักษณ์

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 กรกฎาคม 2556 22:44 แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2556 22:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.170.75.58
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ