นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1293
ความเห็น: 0

การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติครั้งที่ 10 โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ ม.อ. ได้พัฒนาสายพันธุ์ และผลิตเมล็ดพันธุ์เพาะเป็นกล้าบริการจำหน่ายแก่เกษตรกร

ตามที่ได้บันทึก http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/27485

ว่าสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทยได้มอบให้ ม.อ. โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 10 ระหว่าง 20-24 พ.ค. 2556 ณ โรงแรมเจบี หรรษา หาดใหญ่ นั้น

บัดนี้ การเตรียมการและการจัดประชุมมาถึงแล้ว โดยมีการประชุมนำเสนอบทความและผลงานวิจัย ในวันที่ 20 และ 21 พ.ค. 2556 และไปทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 22-24 พ.ค.2556

การประชุมวิชาการ มีบรรยายพิเศษ ประกอบด้วย

การผลิตปาล์มน้ำมันในประเทศไทย โดย นายอเนก ลิ่มศรีวิไล ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ และกรรมการผู้จัดการ หจก. โกลด์เด้นเทเนอร่า

สังคมและวัฒนธรรมการเกษตรของภาคใต้ตอนล่างที่ควรอนุรักษ์ โดย ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช (seed hub)ในระดับภูมิภาค โดย ดร.บุญญนาถ นาถวงษ์ กรรมการบริหารสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย และ กรรมการบริหารสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย

การผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมัน โดย รศ. ดร. ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน โดย รศ. ดร. สมปอง เตชะโต คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย จำนวน 10 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ จำนวน 16 เรื่อง โดยมีนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพืชศาสตร์ นำเสนอภาคบรรยาย จำนวน 3 เรื่อง

มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจากทั่วประเทศแล้ว ประมาณ 109 ท่าน คาดว่ามีการลงทะเบียนหน้างานอีกจำนวนหนึ่ง

มีผู้สมัครไปดูงานประเทศมาเลเซีย จำนวน 60 ท่าน โดยไปดูงานพิพิธภัณฑ์ สถาบันวิจัยเกษตรมาเลเซีย และการปลูกพืชบนแคเมอรอนไฮแลนด์

 

ารจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์ครั้งแรกในภาคใต้

 เป็นโอกาสที่คณะทรัพยากรธรรมชาติจะได้แนะนำคณะ และผลงานทางวิชาการให้นักวิชาการเมล็ดพันธุ์รู้จัก

โดยเฉพาะพันธุ์ปาล์มน้ำมันพันธุ์ ทรัพย์ ม.อ. 1 ที่ ม.อ. ได้พัฒนาสายพันธุ์ และผลิตเมล็ดพันธุ์เพาะเป็นกล้าบริการจำหน่ายแก่เกษตรกร

ที่ผ่านมา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีผลงานวิจัยและผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก เข้าเป็นพนักงานบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ ทั้งในและต่างประเทศ เป็นนักวิชาการ และอาจารย์ เป็นที่รู้จักมานานไม่ต่ำกว่า 20 ปี  

 

ขอบคุณคณะกรรมการร่วมจัดงานจากคณะทรัพยกรธรรมชาติ และอาจารย์ นักวิชาการในภาคใต้

ขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

created: 17 May 2013 17:20 Modified: 17 May 2013 18:53 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 pai, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.85.214.125
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ