นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 949
comment: 0

ภาวะผู้นำกับการทำงาน

การทำงานแบบมีภาวะผู้นำ ทำให้งานท้าทาย สนุก มีค่าเพิ่ม และสามารถวัดผลได้ หากกำหนดเป้าหมายชี้วัดที่ีดี และควรวัดเฉพาะตัวสำคัญ ๆ

ภาวะผู้นำไม่ใช่ต้องมีเฉพาะผู้เป็นผู้นำ แต่หมายถึงการทำงานที่มีทิศทาง มีกลยุทธ์ พัฒนาให้ดีขึ้น ทันสมัย สอดคล้องกับองค์กร เสริมทิศทางการพัฒนาองค์กร และสาขาวิชาชีพของงาน

ดังนั้น ทุกหน้าที่ ทุกตำแหน่งงานควรทำงานแบบมีภาวะผู้นำ นอกจากเป็นทิศทางของตนแล้ว ยังบอกให้คนอื่น บอกองค์กรให้ทราบเพื่อการทำงานและพัฒนางานไปร่วมกัน

การทำงานแบบมีภาวะผู้นำ ประกอบด้วย

1. รับผิดชอบงานและนำงานในหน้าที่ เป็นการบอกเนื้องาน หน้าที่งาน และทิศทางการทำงาน ซึ่งรวมถึงมาตรฐาน การทำงาน การบริการ เพื่อให้คนอื่นรับรู้ เพื่อการจัดการการทำงานร่วมกันอย่่าง ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ และเพื่อจัดกระบวนงานแต่ละเรื่องอย่างไร ไม่ว่าเอกสาร การยืมเงิน การใช้รถ ใช้ห้้อง การใช้บริการ

2. มีวิสัยทัศน์งานในหนัาที่ หมายถึง การพัฒนากระบวนทำงานไปอย่างไรบ้าง เพื่อให้สามารถรับรู้ ช่วยเหลือสนับสนุน เช่น ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ จะได้รับการสนับสนุนจากผู้มีความรู้ ความสามารถ หรือรับทราบเพื่อนำไปหารือ แนะนำหน่วยงาน รวมทั้งทางลัดในการดำเนินการ หากมีหน่วยงานที่มีกระบวนการในลักษณะที่สอดคล้องกััน

3. ทำหนัาที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานของงานในหน้าที่ หมายถึงการเป็นผู้รู้ดีที่ของงานของตนในองค์กรที่สามารถบรรยายข้อมูลได้ในงานในหน้าที่ แทน/หรือดีกว่าผู้บริหาร ซึ่งต้องรู้เนื้องาน ทิศทางการพัฒนางานในหน้าที่ขององค์กร

4. รับฟังและประเมินงานในหน้าที่ คือการรับฟังข้อติชม และทำการประเมินงานในหน้าที่ตามแผนที่กำหนด เพื่ือติดตาม พัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

4. พัฒนางานในหน้าที่ หมายถึงการพัฒนางาน บริการในหน้าที่ให้ดีไม่แพ้ใคร และดีกว่าคนอื่น โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนและงานขององค์กร ที่สำคัญอย่าดีแต่เฉพาะตนจนเกิดปัญหา คือต้องดีทั้งทีมและองค์กร

5. วางแผนปฏิบัติงานในหน้าทึ่ การทำงานแบบมีภาวะผู้นำ ต้องมีการวิเคราะห์อนาคต วางแผน ทำแผนการทำงาน รวมถึงการสร้างผลงาน อันนำไปสู่การพัฒนางาน หน่วยงานและพัฒนาตน เพราะการพัฒนาทุกตำแหน่งงานต้องมีผลงาน และผลงานที่ดีต้องพัฒนาองค์กร พัฒนาการทำงานร่วมกัน เป็นหลักฐานที่ดีในการพัฒนาเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง

ดังนั้น การทำงานแบบมีภาวะ คือการทำงานอย่างมีระบบการนำ การวิเคราะห์อนาคต ทำแผนพัฒนางาน คือทำงานแบบมีกลยุทธ์ เพื่อนำคนและองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การทำงานแบบมีภาวะผู้นำ ทำให้งานท้าทาย สนุก มีค่าเพิ่ม และสามารถวัดผลได้ หากกำหนดเป้าหมายชี้วัดที่ีดี และควรวัดเฉพาะตัวสำคัญ ๆ

หากทุกคน ทุกหน่วยรวมทำ ย่อมนำไปสู่ความสุขในที่ทำงาน เพราะการทำงานแบบมีภาวะผู้นำ จะต้องนำสู่เป้าหมายงาน ต้องอาศัยทีมงาน พัฒนาองค์กร ต้องพึ่งพากันและกัน ต้องการความสัมพันธ์ระหว่างกัน

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 15 May 2013 21:40 Modified: 15 May 2013 21:47 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 DaDa, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.179.79
Message:  
Load Editor
   
Cancel or