นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 719
ความเห็น: 1

เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 2. ส่วนคณะ/หน่วยงาน

ต้องช่วยกันแปลงวิชาการให้เป็นเงิน กันมากขึ้นแล้ว คือ ความท้าทายความเก่งของคนมหาวิทยาลัย

คณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน จึงมีงบประมาณรายได้จากค่าหน่วยกิตเท่านั้น

 ซึ่งกระจายตามภาระของวิชาที่นักศึกษาไปเรียน แต่ก่อนจะกระจายไปคณะ มหาวิทยาลัยหักเข้ามหาวิทยาลัยอีก 4% แสดงว่า ค่าบำรุงส่วนกลางมหาวิทยาลัยที่จัดเก็บไม่เพียงพอ

ในส่วนของคณะส่วนใหญ่ ที่ไม่ได้สอนวิชาพื้นฐานนั้น มีรายได้เฉพาะส่วนที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่จัดสอนเท่านั้น

และในทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สอนโดยวิชาพื้นฐาน เช่น

  • วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์
  • วิชาภาษา มนุษย์สังคมสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
  • วิชาเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์
  • ฯลฯ

 

 

ดังนั้นเมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาเหล่านี้ค่าหน่วนกิต 96 % จึงถูกจัดสรรไปยังคณะที่สอนรายวิชาดังกล่าว

คณะเจ้าสังกัดนักศึกษาจึงได้รับค่าหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่สอนเท่านั้น

เงินดังกล่าวเรียกว่า เงินรายได้คณะ ซึ่งต้องเน้นไปสนับสนุนการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก การดูแลห้องเรียน ไฟฟ้า ห้องน้ำ ความสะอาด งานธุรการ บริการต่าง ๆ ที่งบประมาณไม่เพียงพอ

การที่งบประมาณจากรัฐไม่เพียงพอ ส่วนหนึ่งเพราะการเปิดคณะใหม่ ๆ ในช่วงประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ที่เป็นคณะที่เปิดโดยผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยนั้น ทางรัฐบาลไม่ถือเป็นความรับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณให้

เช่น

  • คณะเศรษฐศาสตร์ เทคนิดการแพทย์ แพทย์แผนไทย นิติศาสตร์
  • คณะที่วิทยาเขตภูเก็ต สุราษฎร์ฯ ตรัง
  • และปัตตานีคณะใหม่ ๆ เช่น รัฐศาสตร์ วิทยาการสื่อสาร ศิลปกรรมศาสตร์

การที่รัฐบาลไม่รับผิดชอบต่อการจัดสรรงบประมาณเพราะเป็นส่วนที่มหาวิทยาลัยต้องการเปิดเอง จึงไม่ผ่านประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา

เมื่อไม่จัดสรรงบประมาณแผ่นดินจากรัฐ จึงต้องเจียดจ่ายจากงบของคณะ ส่วนงานที่มีอยู่เดิม รวมถึงอัตรากำลัง จึงกระทบกันไปทั้งคณะเก่า ใหม่

ซึ่งคือที่มาของรายได้มหาวิทยาลัย ที่คณะ/หน่วยงานส่วนใหญ่ได้มาจากการเก็บค่าธรรมเนียมนักศึกษา และเป็นส่วนนักศึกษาปริญญาตรี

เพราะส่วนของนักศึกษาปริญญาโท เอก ส่วนใหญ่จะไม่คุ้มทุนต้องใช้จากส่วนปริญญาตรีไปสนับสนุน

ยิ่งเป็นทุนการศึกษาที่จัดสรรจากรายได้คณะและมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังต้องใช้เงินรายได้ไปสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย บริการวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การจัดกิจกรรมอย่าง ม.อ.วิชาการ วันครู วันนักวิจัย ทุนวิจัย ทุกกิจกรรมที่มีคำว่า งบรายได้มหาวิทยาลัย มาจากเงินส่วนนี้

การไม่ทราบที่มา ที่ไป ทำให้เกิดความคิดขัดแย้ง ติติงต่อว่าคณะ มหาวิทยาลัย

การทราบและเข้าใจ จำได้ช่วยกันประหยัด ลดภาระ ใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่า ที่สำคัญคงต้องใช้วิทยายุทธเพิ่มเงินรายได้

ไม่ว่าจากบริการวิชาการ อย่างการผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ ทรัพย์ ม.อ. จำหน่าย

ต้องช่วยกันแปลงวิชาการให้เป็นเงิน กันมากขึ้นแล้ว คือ ความท้าทายความเก่งของคนมหาวิทยาลัย

เพราะไม่มีรายได้ ก็ไม่มีเงินใช้จ่ายในกิจกรรม และค่าตอบแทนต่าง ๆ 

created: 11 April 2013 19:20 Modified: 11 April 2013 19:20 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

เข้าใจชัดเจนดีครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.229.90
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ