นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1564
ความเห็น: 2

การเรียนให้ถูกวิธี 2. วิธีการเรียน การศึกษา ให้มีความรู้จริง

วิธีการเรียน การศึกษาของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาที่ถูกต้อง ถูกวิธี และเชื่อว่า ผู้ที่ทำตามทั้ง 6 ข้อ สอบผ่าน มีความรู้แน่นอน เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์

เมื่อการเรียน การศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือ การศึกษาในมหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาเพื่อเตรียมคนเพื่อเป็นบัณฑิต มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ วิชาการ ตามสาขาที่เรียน เพื่อเตรียมเป็นบัณฑิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ให้สมกับ เป็นผู้มีการศึกษา ไม่ใช้แค่ได้รับการศึกษา รับปริญญา แต่ต้องมีและใช้เป็น ใช้จริง

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของความเป็นบัณฑิต ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา ต้องรู้จักการเรียนให้ถูกวิธี

1.  ต้องรู้ว่า ต้องเรียนอะไร เพื่ออะไร ต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะอะไร ซึ่งสามารถศึกษาได้จากตัวหลักสูตร ที่บอก ความสำคัญของหลักสูตร วัตถุประสงค์เป้าหมายของการศึกษา เนื้อหาสาระ จนถึงวิชาเรียน แผนการเรียน ซึ่งเมื่อทราบจะได้ใช้ วางแผนการเรียนกับตัวเอง ตรวจสอบความก้าวหน้า กับเวลา ชั้นปีที่ผ่านไป ว่า ได้อะไร ขาดอะไร ต้องเตรียมตัวอย่างไร และต้องจัดให้สอดคล้องกับความสามารถของตนเอง อะไรที่ขาด ไม่ถนัดต้องเตรียมตัวอย่างไร ใช้เวลาอย่างไร จึงสามารถเรียนให้ผ่านตามเกณฑ์ได้

2.  ศึกษาระเบียบการศึกษา เพื่อให้ทราบเกณฑ์การวัดผล เกณฑ์การลงทะเบียน เกณฑ์การเรียน เช่น คะแนนเท่าไรผ่าน เท่าไรตก ตกต้องทำอย่างไร เนื่อจากการจบระดับอุดมศึกษาต้องสามารถทำงานได้ จึงต้องเรียนให้มีความรู้ ความสามารถผ่านตามเกณฑ์ทุกรายวิชา และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีบางวิชาผ่านระดับ 1.00 ได้ ดังนั้น การเรียนรายวิชาที่ไม่ถนัด ที่เป็นรายวิชาบังคับ ต้องพยายามเรียนให้ผ่านในครั้งเดียว เพื่อไม่ให้เป็นตัวฉุดคะแนน และไม่ให้ต้องเรียนซ้ำเพราะความไม่ถนัด

3.  ต้องศึกษา รายละเอียดในคำอธิบายรายวิชา หรือ course outline เพื่อให้รู้ว่า เนื้อหาต้องเรียนอะไรบ้าง มีวัตถุประสงค์ให้รู้ ให้ทำอะไรได้บ้าง ซึ่งวัตถุประสงค์ของรายวิชา คือ ตัวนำไปสู่การวัดผลการเรียน การสอบ คือแนวข้อสอบ ที่สำคัญคือเป้าหมายของการเรียนรู้ ซึ่งสามารถใช้ตรวจสอบตัวเองได้ว่า เมื่อเรียนแล้วแต่ละบทของเนื้อหา รู้หรือยัง เข้าใจหรือยัง ใช้งานได้หรือยัง หากยังต้องรีบทำความเข้าใจ และหากได้รู้ เข้าใจแล้ว รับรองว่า สอบผ่านแน่นอน

4.  ให้ศึกษา หนังสือ เอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งนี่คือแหล่งความรู้หลัก ที่ต้องไปดู ไปทำความรู้จัก ไปดูล่วงหน้า ไปอ่านหากยังเรียนไม่เข้าใจ ยังไม่เข้าใจที่อาจารย์สอน และที่สำคัญ นี่คือแหล่งความรู้สำหรับใช้ทำงานหลังสำเร็จการศึกษา ที่จำไม่ได้ สามารถค้นคว้าหาดูได้ และใช้เป็นทางเลือกของการเรียน หากผู้สอนสอนแล้วไม่เข้าใจ ตามไม่ทัน และบางเล่ม บางรายการ ยังเป็นแหล่งความรู้ที่ทันสมัย โดยเฉพาะวารสารวิชาการ

การเข้าไปดูหนังสือเหล่านี้ ควรเริ่มตั้งแต่ต้นภาคการศึกษา เข้าไปดูให้รู้จักหน้าตา รู้จักเนื้อหาว่ามีอะไรบ้าง เพื่อไว้ใช้เมื่อมีปัญหา เรียนไม่เข้ามใจ ตามไม่ทัน

5.  รู้จักเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน คนไหนเก่งอะไร เพื่อพึ่งพากันให้ดีขึ้น ประหยัดเวลา แต่ต้องอย่าให้ลดค่าของการเรียน เช่น ลอกการบ้าน ลอกงานโดยที่ไม่ได้รู้อะไรเลย หรือให้เพื่อนทำงานให้ที่ตนเองไม่รู้อะไรเลย ผู้ที่ขาดทุน ขาดความรู้คือคนที่ให้เพื่อนทำให้ ที่อาจได้คะแนนแต่มีความรู้ เป็นการใช้เพื่อนที่ผิดวิธี

การใช้เพื่อนให้ถูกวิธีต้องเพิ่มความรู้ซึ่งกันและกัน ผลัดกันเรียนรู้แต่ละเนื้อหาแล้วนำมาแลกกัน ผลัดกันตั้งคำถาม เพื่อให้เรียนรู้มากขึ้น ซึ่งเป็นการฝึกตอบคำถาม ฝึกทำข้อสอบ ฝึกการใช้งาน

6.  หมั่นประเมินตัวเอง หลังการเรียนแต่ละคาบ แต่ละบท ได้ความรู้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หากไม่ต้องรีบปรับแก้ อ่านจากหนังสือ ตำรา สอบถามจากเพื่อน สอบถามรุ่นพี่ที่เรียนมาแล้ว นักศึกษาปริญญาโท เอก สุดท้ายสอบถามผู้สอน อาจารย์ ยิ่งสอบถามกันเองยังไม่เข้าใจ ไม่แน่ใจ หลาย ๆ คน สามารถบอกให้ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมได้ เชื่อว่า ผู้สอนทุกคนยินดีหากผู้เรียนตั้งใจเรียน สนใจถาม

อีกระยะที่ควรประเมิน คือหลังสอบ หลังผลการเรียนการสอบออกแล้ว ที่หากได้คะแนนไม่ดี ขอดูข้อสอบได้ อาจไม่ได้ดูเพื่อขอคะแนน แต่ดูว่า อะไรที่ตอบผิด เพื่อแก้ไขให้ถูก เพราะการเข้าใจไม่ถูก นำไปสู่การใช้ไม่ถูกต้องจะเป็นปัญหาและอันตรายต่อการทำงาน ความจริงตั้งแต่สอบเข้าทำงานก็ไม่ผ่านแล้ว

เห็นการสอบบางคน ทำข้อสอบไม่ได้ คือไม่ตอบคำถามข้อนั้น ควรต้องจดจำข้อสอบไว้ แล้วรีบไปหาคำตอบเพื่อเจอใหม่ต้องไม่พลาดอีก ขอให้จำไว้ว่า ส่วนใหญ่ที่เป็นข้อสอบ คือ ความรู้ที่ต้องนำไปใช้ทำงาน ถึงสอบทำคะแนนไม่ได้ หากรู้สามารถทำให้สอบคัดเลือกเข้าทำงานได้ ละนำความรู้ไปใช้ทำงานจริงได้ถูกต้อง ซึ่งนี้คือ ผลสุดท้ายของความเป็นบัณฑิต

นี่คือ วิธีการเรียน การศึกษาของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาที่ถูกต้อง ถูกวิธี และเชื่อว่า ผู้ที่ทำตามทั้ง 6 ข้อ สอบผ่าน มีความรู้แน่นอน เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์

อีกอย่างที่ต้องฝึกไว้ คือ การมีวินัยในตนเอง หมายถึงการทำตามหน้าที่ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ จัดการบริหารเวลา แบ่ง จัดสรรเวลาให้เป็น ให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำงานต่อไป

บัณฑิต คือ ผู้รู้ นอกจากความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ยังต้องรู้จักกาละ เทศะ ปฏิบัติตนให้เหมาะกับเวลา สถานที่ ทั้งการแต่งกาย วาจา กิริยา มาทยาท

 

ด้วยความปรารถนาแก่ผู้เรียน นิสิต นักศึกษา ทุกคน เพื่อเป็นบัณฑิต เป็นกำลังของชาติ อยู่ที่ทุกท่าน จึงฝากไว้ใช้เป็นวิธีการเพื่อการศึกษาที่สร้างคนให้พร้อมทำหน้าที่ 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 ตุลาคม 2555 17:32 แก้ไข: 28 ตุลาคม 2555 19:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pai และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
จักรพงศ์ [IP: 113.53.105.115]
28 ตุลาคม 2555 23:09
#81499

ผมขออนุญาตนำไปแนะนำลูกศิษย์ผมต่อนะครับ อาจารย์

และผมก็จะพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับหน้าที่ครับ

ขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำ อบรม สั่งสอนมา จนมีหน้าที่การงานที่ดีในวันนี้ครับ

เอ๋

ยินดีครับ อ.จักรพงศ์ เพราะอยากให้ทุกคนตั้งใจเรียน

และเรียนให้เป็น ให้สำเร็จ เป็นบัณฑิตจริง ๆ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.214.224
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ