นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1456
ความเห็น: 0

HRPP คือ....... 2. การดำเนินงาน

ม.อ. ได้ทำหน้าที่จัดประชุมกรรมการอำนวยการมาแล้ว 1 ครั้งเมื่อปี 2552 ที่หาดใหญ่ และจัดประชุมสัมมนาวิชาการเมื่อปี 2554 ที่สุราษฎร์ธานี กำลังจะจัดประชุมกรรมการอำนวยการครั้วต่อไปในเดือน พ.ย.2555

การทำกิจกรรมของเครือข่ายมีกิจกรรมเป็นคณะกรรมการ 2 ระดับ คือ กรรมการอำนวยการ และกรรมการวิชาการ

โดยมีการเลือกประธานกรรมการแต่ละชุด 4 ปีีต่อครั้ง ขณะนี้อยู่ในรอบที่ 2 ประธานกรรมการอำนวยการเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นรอบที่ 2

ประธานกรรมการวิชาการเป็นผู้แทนของกรมวิชการเกษตร ซึ่งประธานกรรมการวิชาการคนแรก คือ ผู้แทนขออง ม.อ. รศ.ดร. สายัณห์ สดุดี

กรรมการอำนวยการมีการประชุมปีละ 2 ครั้ง เพื่อกำหนดนโยบายและบริหารโครงการ ให้้ความเห็นชอบการกำหนดแนวทางการวิจัย การสนับสนุนการทำวิจัย ตามที่กรรมการวิชาการเสนอ ติดตามความก้าวหน้า พัฒนาระบบและทิศทางการดำเนินงาน และขับเคลื่อนการดำเนินงา

กรรมการวิชาการ ประสาน ประชุมวิชาการประจำปี เพื่อ

  • กลั่นกรองแนวทางการวิจัย
  • การเขียนโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนสนับสนุน
  • ประชุมสัมมนาวิชาการ การติดตามความก้าวหน้า การทำรายงาน
  • การพัฒนาบุคลากรทั้งการศึกษาการทำวิจัยในโครงการและการทำวิจัยร่วมกัน ซึ่งกรรมการวิชาการจัดประชุมปีละครั้ง
  • หลังการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อสรุปผลทั้งความก้าวหน้า
  • และโครงการวิจัยเพื่อเสนอต่อกรรมการอำนวยการ

ตั้งแต่ได้ลงนามความร่วมมือกัน มีการประชุมกรรมการอำนวยการแล้ว 6 ครั้ง ประชุมสัมมนาวิชาการ 4 ครั้ง

โดยการประชุมจะหมุนเวียนผลัดกันเป็นเจ้าภาพของสมาชิกหลัก 4 แห่ง

สำหรับงบประมาณในการดำเนินการในครั้งแรกได้รับการสนับสนุนจาก CIRAD ปัจจุบันจัดเก็บเป็นค่ากาดำเนินการของเครือข่ายจากสมาชิกแบ่งเป็น 2 อัตรา สมาชิกหลัก ปีละ 80,000 บาท สมาชิกสมทบปีละ 30,000 บาท

การประชุมสัมมนาวิชาการเปิดรับทั้งจากสถาบันสมาชิก และนักวิจัยทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมได้

การประชุมวิชาการล่าสุด จัดที่อุดรธานี โดยกรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยางที่โรงแรมเซ็นทารา ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2555 ประกอบด้วยการบรรยาพิเศษ การเสนอความก้าวหน้า การนำเสนอหัวข้อวิจัย สี่ด้าน

  • Agronomy,Ecophysiology,andEnvironment
  • Biotechnology and Genetic
  • Socio-Economy และ
  • Technology and Quality

และสรุปผลการสัมมนาและประชุมวิชาการ นำเข้าที่ประชุมวิชการในวันที่ 26 ต.ค.2555 เพื่อนำเสนอกรรมการอำนวยการครั้งต่อไปซึ่งจะจัดทีีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพ จัดประชุมที่วิทยาเขตหาดใหญ่

เนื่องจากการวิจัยหลักเป็นการวิจัยด้านพืชกรรม พันธุ์ คุณภาพเบื้องต้น และเศรษฐสังคมของชาวสวนยาง และการริเริ่มผ่านทางคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยจึงมอบให้คณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นผู้แทนในการดำเนินการ โดยประสานกับคณะที่เกี่ยวข้อง ทั้งคณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวทท. ที่ปัตตานี และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

และ ม.อ. ได้ทำหน้าที่จัดประชุมกรรมการอำนวยการมาแล้ว 1 ครั้งเมื่อปี 2552 ที่หาดใหญ่ และจัดประชุมสัมมนาวิชาการเมื่อปี 2554 ที่สุราษฎร์ธานี

กำลังจะจัดประชุมกรรมการอำนวยการครั้วต่อไปในเดือน พ.ย.2555

นอกจากกิจกรรมการวิจัย พัฒนาวิชาการ พัฒนาบุคลากร ที่ประชุมกำลังดำเนินการเปิดหลักสูตรด้านยางพารา ระดับปริญญาโท ร่วมกันของสถาบันการศึกษาในฝรั่งเศสกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จัดทำเว็บของเครือข่ายที่ hrpp.ku.ac.th

กิจกรรมการพัฒนาวิชาการมีทั้งในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีการปลูกยาง ทั้งในอินโดนีเซีย ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์

ขณะนี้มีอาจารย์คณะเศรษฐศาตร์ ม.อ. ได้รับทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสผ่านสถานทูตฝร่ังเศสไปเรียนที่ฝรั่งเศสในระดับปริญญาเอก

ส่วนการวิจัยในส่วน ม.อ. มีทั้งที่หาดใหญ่ สุราษฎรฯ และปัตตานี โดยเฉพาะด้านพืชกรรม ระบบกรีด และเศรษฐสังคม

ปัจจุบัน การปลูกยางพารามีทั้ง ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันตก นอกจากภาคใต้และภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่เดิม และมีการขยายพื้นที่ปลูกลงในพื้นที่นา จึงต้องมีการศึกษาวิจัยสายพันธุ์ วิธีการปลูก ดูแลรักษาเพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในทุกด้าน

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 ตุลาคม 2555 17:54 แก้ไข: 27 ตุลาคม 2555 22:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.187.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ