นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1168
ความเห็น: 1

ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร: 1 ภาระและบทบาท

ทุกงาน ทุกภาระกิจ ทุกกิจกรรมเป็นของหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย หัวองค์กร

หัวหน้างานและผู้บริหาร คือผู้ดูแล รับผิดชอบงานของงานในตำแหน่ง หน่วยงาน องค์กร หมายถึงการดูแล กำกับพัฒนางาน หน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามหน้าที่ด้วยดี มีการพัฒนาให้ทันยุค ทันสมัย ทันเทคโนโลยี ความรับผิดต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อองค์กร

จึงไม่ใช่แบ่งงานให้รอง ผู้ช่วย บุคลากรไปคิดไปทำ

แต่ต้องรับผิดชอบต่อภาระงาน และงบประมาณ เพราะทุกงาน ทุกภาระกิจ ทุกกิจกรรมเป็นของหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย หัวองค์กร

  • หากเป็นกองก็เป็น ผอ. กอง ฝ่่าย/งาน/หน่วยก็เป็นหัวหน้านั้น ๆ
  • คณะก็เป็นคณบดี
  • มหาวิทยาลัยก็เป็นอธิการบดี

ถึงแม้จะมีรอง มีผู้ช่วยก็เป็นผู้ทำงานที่มอบหมายที่เป็นงานของหัวหน้า ของผู้บริหารองค์กรทั้งสิ้น ยิ่งเป็นฝ่ายบริหารต้องไม่ใช้เงินไปทำงาน ต้องหาเงินมาทำงาน ต้องทำงานให้ได้เงิ

การให้รอง ผู้ช่วยไปคิดงาน ทำงานที่ต้องใช้เงิน ต้องรับผิดชอบ ต้องถามว่ามีเงินเพียงพอไหม ใช้เงินไปแล้วสามารถเพิ่มรายได้กลับมาคุ้มค่า มีอนาคตที่ดี

ไม่ใช่เป็นภาระในอนาคต เรียกว่า ทำไปทุนหายกำไรหด

ดังนั้น ไม่ว่าจะทำโครงการใช้เงิน ใช้งบประมาณ อย่าเพียงถาม อย่ามอบให้รอง ผู้ช่วย เจ้าหน้าไปหางบประมาณมาทำ

แต่ผู้บริหารต้องดูเอง พิจารณาเอง เพราะทุกหน้าที่ที่มอบหมายรอง ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ คืองานของท่าน ความรับผิดชอบของท่าน ที่รอง ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิเสธท่านได้เพราะท่านเป็นผู้สั่งให้ทำในฐานะผู้บังคับบัญช

หากท่านไม่ดู พิจารณาให้รอบคอบจะทำให้ไปเบียดบังงานประจำ เบียดบังงบประมาณที่ได้มา

เช่น การใช้ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมการศึกษาไปสนับสนุนการวิจัย การบริการวิชาการ หากไปทำให้มีปัญหาต่อการความพร้อมต่อความเป็นอยู่ที่กระทบต่อการเรียน การสอน การพัฒนาการศึกษา

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 27 September 2012 12:08 Modified: 30 September 2012 14:34 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

เข้าทำนอง เห็นชอบมอบรอง เห็นด้วยผู้ช่วยทำ เหนื่อยประจำคือผู้ปฏิบัติ หรือเปล่าคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.220.164.172
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ