นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1950
comment: 0

จรรยาบรรณ สำคัญที่ใคร

สำคัญที่คนสอน คนทำ และการกระทำและปฏิบัติของทุกคนในวิชาชีพนั้น ๆ

สัปดาห์ก่อน สอนนักศึกษาปริญญาเอก เรื่อง จรรยาบรรณนักวิจัย ที่ปัจจุบัน ทางสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่เรียกย่อ ๆ ว่า วช. ได้เปลี่ยนเป็น จรรยาวิชาชีพวิจัย (Research code of conduct) ที่ประกอบด้วย มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards of work performance) และจรรยธรรมการวิจัย (Research ethics)

นี่คือ ความเก่งของคนไทย คือทำให้ยากเข้าไว้ ซับซ้อนเข้าไว้ เพื่อนำไปสู่การจับผิด ซึ่งปัจจุบัน กระแสการจับผิดจรรยาบรรณมีมาก ไม่ว่า จรรยาบรรณครู อาจารย์ การวิจัย

จรรยาบรรณวิชาชีพ ต่าง ๆ วิศวกร บัญชี นักสื่อสารมวลชน แม้แต่แพทย์ และพระที่ผิดพระธรรมวินัย ประเพณีปฏิบัติ

นักศึกษาปริญญาเอก รู้สึกเช่นนั้น จึงถามว่า มีจรรยาวิชาชีพวิจัยแล้ว ทำไมยังมีปัญหา การทำวิจัยที่ไร้จรรยา แล้วมีจรรยาวิชาชีพวิจัยไว้ทำไม ???

คำถามเด็ด เลย

ทันทีที่จบคำถาม คำตอบ คือ

การมีจรรยาวิชาชีพ เห็นด้วยไหม มีคุณค่า มีประโยชน์ไหม ?

คำตอบ คือ เห็นด้วยและมีคุณค่า

มื่อมีคุณค่าแล้ว และเป็นของดี เพื่อการสร้างสรรค์ จรรโลงวิชาชีพ ต้องช่วยกันทำ ช่วยกันปฏิบัติ อย่าสนใจว่า คนอื่นจะทำอย่างไร ต้องสนใจว่า แต่ละคนต้องทำและต้องปฏิบัติอย่างไร หากทำจากตน ทำกันมากคน ย่อมทำให้เกิดสิ่งที่ดี สังคมที่ดี วิชาชีพที่ดี มีค่า มีเกียรติต่อคนทำ ต่อวิชาชีพ

เมื่อหลายเดือนก่อน ได้ไปเป็นวิทยากร การนำบทความทางวิชาการขึ้นระบบออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึง เข้าใช้กันง่ายขึ้น เพิ่มขึ้น คุ้มค่าการทำวิจัยยิ่งขึ้น เป็นความรู้ที่มีใช้อ้างอิงก็ยังดี

มีคำถาม ว่า เมื่อนำขึ้นระบบออนไลน์จะทำให้นักวิจัยบางคน มักง่าย ทำการตัดปะ จนเป็นปัญหาผิดจรรยาบรรณการสร้างผลงาน หรือที่เรากันว่า การลอกเลียนวรรณกรรม (plagiarism)

คำตอบที่ให้ คือ

1.  หากคนตั้งใจจะคัดลอกจริง ถึงจะทำอย่างไร ก็คัดลอกได้ ด้วยการพิมพ์ใหม่

2.  เป้าหมายการเผยแพร่การวิจัย เพื่อให้ทราบว่า มีการทำวิจัยถึงขั้นไหนแล้ว จะได้ต่อเติม เสริมความรู้โดยไม่ต้องทำซ้ำ

3.  ข้อนี้สำคัญมาก คือ การสั่งสอนให้ลูกศิษย์ นิสิต นักศึกษา มีคุณธรรม จรรยาบรรณ เป็นหน้าที่ของอาจารย์ ที่ต้องสอนให้รู้ ให้ทำ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ค่านิยมสังคมไทยกำลังทำผิด ๆ คือไล่จับกันจนเหนื่อย เสียเงินซื้อหาโปรแกรม จ้างคนมาคอยไล่จับ แทนที่จะสอน ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่าง ให้เห็นความสำคัญ ซึ่งสำหรับตนเองแล้ว มีความเชื่อว่า นิสิต นักศึกษา ส่วนใหญ่ไม่ได้เจตนาคัดลอก แต่ไม่รู้วิธีการใช้ให้ถูก มิฉะนั้น ก็ไม่สามารถใช้การอ้างอิงได้ จนลนลาน ไม่กล้าอ้างอิงใคร ของใคร ก็โดนต่อว่าอีกว่า ไม่อ่าน ไม่ทันสมัย ตามโลกไม่ทัน หรืออาจารย์ผู้สอนเป็นต้นแบบเสียเอง ??

การสอนคุณธรรม จริยธรรม ต้องสอนให้เข้าใจจริง ไม่ใช่แค่จำ เหนือสิ่งอื่นใด ต้องทำเองจริง ที่เป็นต้นแบบที่ถูกต้อง

คำตอบว่า จรรยาบรรณ สำคัญที่ใคร คือสำคัญที่คนสอน คนทำ และกากประทำและปฏิบัติของทุกคนในวิชาชีพนั้น ๆ 

คำศัพท์ ความหมาย ใช้ในบันทึกมาจาก หนังสือ

สำนักงานคณะกรรมกาวิจัยแห่งชาติ. 2555. จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบติ. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ.

การเขียนแบบนี้ เป็นการเขียนแบบ บรรณานุกรม ไม่ใช่เอกสารอ้างอิง จึงไม่ได้อ้างผู้เขียนไว้ในเื้นื้อหา 

ต้องใช้ให้ถูกต้อง ก่อนถูกกล่าวหาว่า คัดลอก

Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 08 September 2012 19:57 Modified: 09 September 2012 15:11 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 iHum, Ico24 pai, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.231.21.83
Message:  
Load Editor
   
Cancel or