นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1266
comment: 0

ความร่วมมือรวบรวมพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

การมีแหล่งรวมรวมพันธุ์จึงเป็นแหล่งการสร้างพันธุ์ปาล์มน้ำมันในอนาคต ต่อไป

การพัฒนาสายพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่ ๆ ต้องมีแหล่งพันธุกรรมของพืชนั้น ๆ ที่เรียกว่า ประชากรพืช โดยนำพืชพันธุ์ต่าง ๆ จากที่ต่าง ๆ มาปลูกรวมกัน ปล่อยให้ผสมกันเองเพื่อให้เกิดคู่ผสมใหม่ ๆ แล้วคัดเลือกเป็นใหม่ที่แตกต่าง ที่ดีกว่าที่มีอยู่เดิม

ประเทศไทยมีแหล่งพันธุกรรมข้าวโพดที่เกิดจากการรวบรวมพันธุ์ข้าวโพดจากทั่วโลกมาไว้ที่ไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ จังหวัดนครราชสีมา โดยศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน เมื่อประมาณ 30 กว่าปีที่แล้ว ทำให้มีแหล่งพันธุกรรมนำไปใช้ปรัปรุงพันธุ์ข้าวโพดของภาครัฐและเอกชน ซึ่งปัจจุบันทำได้ยาก เนื่องจากแต่ละประเทศหวงแหนพันธุกรรมกัน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน เมื่อสมัยดำรงตำแหน่งคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ทำการสร้างแหล่งพันธุกรรมพันธุ์ปาล์มน้ำมันทำให้สามารถคัดเลือกสร้างพันธุ์ ทรัพย์ ม.อ.1 เพื่อขยายให้เป็นพันธุ์ของไทยที่ดีพันธุ์หนึ่ง

วันนี้ ที่ 22 สิงหาคม 2555 ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกรมอาชีวะศึกษา เพื่อดำเนินโครงการศูนย์รวบรวมพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง โดย

  • คณะทรัพยากรธรรมชาติทำหน้าที่เป็นฝ่ายวิชาการโดย ดร.ธีระ และทีมงานศูนย์วิจัยพืชกรรมปาล์มนำ้มัน 
  • วิทยาลัยเกษตรฯรับผิดชอบดูแลสวนปาล์มน้ำมัน 
  • มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นเจ้าของโครงการและต้นปาล์มน้ำมัน 
ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

การมีแหล่งรวมรวมพันธุ์จึงเป็นแหล่งการสร้างพันธุ์ปาล์มน้ำมันในอนาคต ต่อไป

คณะทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ยังมีแหล่งพันธุกรรมแพะที่สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง  มีแหล่งพันธุกรรมยางพาราพันธุ์ต้นตอที่สถานีวิจัยเทพา กำลังจะสร้างแหล่งพันธุกรรมไก่พื้นเมือง ไก่บ้านในภาคใต้ ที่หากได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยที่ดี จะสามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น 

 จึงบันทึกไว้เป็นประวัติอีกหน้าหนึ่งของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

created: 22 August 2012 18:43 Modified: 22 August 2012 18:52 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 คนธรรมดา and Ico24 เปตอง.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.236.126.101
Message:  
Load Editor
   
Cancel or