นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1753
ความเห็น: 0

ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 4. ผลได้และผลกระทบที่สำคัญ

ใครต้องเริ่มสร้างความสัมพันธ์เชิงหน้าที่และบทบาทก่อน คำตอบ ต้องเป็นอาจารย์ ที่้ต้องรับผิดชอบต่อการสร้างคนที่เป็นอนาคตของชาติ เป็นผู้รับจ้างมาทำหน้าที่

การจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา ก็เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาในด้านการเรียน พัฒนาการเรียนเป็นบัณฑิตที่ดี

ต้องเข้าใจว่านักศึกษาเป็นผู้มาเรียนรู้ มาหาความรู้ ทั้งวิชาการตามหลักสูตร การพัฒนาตนเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถไปทำหน้าที่ตามที่เรียน ตามการรับรองของภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย ที่อาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นตัวแทนให้มีหน้าที่และบทบาทดังกล่าว

การทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ ย่อมมีผลกระทบในเชิงคุณภาพของผู้เรียน ของบัณฑิต ประเทศชาติ โดยเฉพาะเกียรติของความเป็นอาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้ความรู้ ให้ความคิด ในการทำหน้าที่ชี้แนะให้นักศึกษารู้จัก เข้าใจ และทำหน้าที่บทบาทของตัวเองให้ดี ไม่ใช่มีหน้าที่ไปดุด่า ว่านักศึกษา ต่อว่าภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย

ที่สำคัญอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคน รายงานภาระงานว่าตนได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คงต้องตรวจสอบย้อนกลับว่า หากเป็นนักศึกษาจะดูว่า บทบาทหน้าที่ที่ทำนั้น ดี สมหน้าที่เพียงไร

อาจารย์ที่ปรึษามีความสำคัญต่อการพัฒนานักศึกษา ต่อการพัฒนาคน ต่อประเทศชาติ ต่อการใช้งบประมาณและรายได้ของคณะ/มหาวิทยาลัย เพราะหากนักศึกษาตกออก ย่อมเกิดการสูญเปล่าของงบประมาณที่ใช้ รายได้ที่หายไปจากการลงทะเบียน

ในบางมหาวิทยาลัย ให้ความสำคัญต่อการทำหน้าที่การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ต้องให้ผู้มีความรู้ ประสบการณ์ที่ดีที่มั่นใจว่าสามารถดูแลให้คำปรึกษาที่ดีแก่นักศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่มอบให้อาจารย์ทั่วไป ให้ทุกคนต้องทำเหมือนกัน หรือให้ใครทำก็ได้ ซึ่งเป็นการไม่ให้ความสำคัญต่อการศึกษา พัฒนาคน พัฒนาแรงงานของชาติ จึงได้ผลที่มีคุณภาพของกำลังคน คุณภาพการศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงอาจารย์ ไม่ได้มีหน้าที่แค่สอนหนังสือ วิชาการ แต่ต้องหล่อหลอมคน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ให้เป็นนักศึกษาที่ดี เป็นบัณฑิตที่สมภาคภูมิ เป็นกำลังของชาติที่มีคุณภาพ ซึ่งการปฏิบัติตนเป็นต้นแบบจึงเป็นส่วนสำคัญ ที่การสอนด้วยการกระทำจะศักดิ์สิทธิ์ น่าเชื่อถือดีกว่าคำสอน   

อาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีความสำคัญต่อการสร้างคน สร้างบัณฑิต เป็นตัวแทนภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัยที่ไปดูแล แนะนำ สอนกระบวนการเรียน การอยู่ การทำให้นักศึกษา ที่ส่งผลต่อผลการเรียนและการพัฒนากำลังคนของชาติ

จึงมีคำถามเสมอว่า นักศึกษาเป็นลูกศิษย์ใคร มีใครเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่นักศึกษาสามารถตอบได้อย่างภาคภูมิใจ  

ต่อคำถามว่า ใครต้องเริ่มสร้างความสัมพันธ์เชิงหน้าที่และบทบาทก่อน คำตอบ ต้องเป็นอาจารย์ ที่้ต้องรับผิดชอบต่อการสร้างคนที่เป็นอนาคตของชาติ เป็นผู้รับจ้างมาทำหน้าที่ 

created: 01 August 2012 19:19 Modified: 01 August 2012 19:19 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 pai and Ico24 คนธรรมดา.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.168.209
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ