นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1559
ความเห็น: 0

การจัดเอกสารเพื่อการตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพ

หลักการจัดเอกสาร หลักฐานโดยรวม คือ เป็นระบบ ตามองค์ประกอบ เกณฑ์ตัวบ่งชี้ ครบถ้วน ดูง่าย เข้าใจระบบ เป็นหมวดหมู่ของคณะ/หน่วยงาน พร้อมคำอธิบาย

การประเมินคุณภาพ สิ่งสำคัญคือเอกสารหลักฐานสำหรับการตรวจเพื่อยืนยันความถูกต้อง ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ประเมินว่าได้เห็น ได้ยืนยันความจริงเพื่อการรับรอง

การจัดเอกสารหลักฐานให้เป็นระบบ ง่ายต่อการตรวจสอบเป็นสำคัญ มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่ต้องวิ่งกันวุนวาย รวมทั้งต้องติดตามนำมาแสดง ไปรบกวนผู้ทำผลงาน อันนำไปสู่ข้อขัดแย้งของการประกันคุณภาพที่คนทำผลงานแล้วต้องมาวุ่นวายกับระบบ อยู่เฉย ๆ ดีกว่า ดังนั้น การจัดระบบเพื่อลดความวุ่นวายจึงสำคัญมาก ๆ ต่อการทำระบบประกันคุณภาพ

การจัดเอกสารหลักฐานให้เป็นระบบในเบื้องต้นเป็นการตรวจความพร้อมของผู้เตรียม

การจัดวางระบบเอกสารหลักฐาน ต้อง

 1. ต้องเข้าใจความหมายของตัวบ่งชี้ว่าต้องการอะไรบ้าง

  • องค์ประกอบ เช่น การประเมินบัณฑิตต้องให้ครบ 5 องค์ประกอบของกรอบมาตรฐานหลักสูตร
  • เกณฑ์การประเมิน การนับ เช่น จำนวนผู้ให้ข้อมูล ต้องผ่านเกณฑ์ 3.51 การนับจำนวนโครงการ การรับรองผล

2. ต้องจัดให้สอดคล้องกับการตรวจ

  • เงินวิจัย มีข้อมูลการจัดสรร ภายใน ภายนอก
  • บทความวิจัย ควรให้ข้อมูลให้ครบ เช่น มีใบสรุปที่เขียนแบบบรรณานุกรม เพื่อให้ใหทราบว่าใคร ทำอะไร เมื่อไร เผยแพร่ลักษณะใด ระดับของการเผยแพร่ ระดับภูมิภาค ระดับชาติ นานาชาติ
  • ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ ต้องมีโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องเพราะนับจำนวนโครงการ

3. การจัดวางแยกตามตัวบ่งชี้ เรียงเป็นคณะ/หน่วยงาน

4. จัดทำคำชี้แจงให้ผู้ประเมินสามารถดูได้เองยิ่งดี เพราะจะได้ไม่วุ่นวาย

บันทึกเป็นข้อสังเกตุจากการทำหน้าที่ผู้ประเมินเพื่อเป็นแนวการจัดระบบเอกสารหลักฐานเท่านั้น ที่ความจริงเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพที่ทำหน้าที่ประสานงาน ต้องทำการสังเกตในการประเมินว่า ผู้ประเมินต้องการเรียกดูอะไรบ้าง แล้วนำมาจัดระบบตามนั้น

ท่าที่ผ่านมายังเห็นความวุ่นวาย เพราะไม่ได้จัดระบบการจัดเอกสารหลักฐาน เป็นระบบ หมวดหมู่ หลักฐานไม่ชัด ไม่ครบถ้วน

การจัดเอกสารหลักฐาน บางสถาบันจัดไว้ดีมาก นอกจากเป็นระบบชัดเจน และยังทำเป็นข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ให้ดูได้รวดเร็วขึ้น

การจัดเอกสารหลักฐานไม่เป็นระบบเป็นตัวแสดงถึงไม่ได้ใช้ระบบประกันคุณภาพมาทำงาน คือ PDCA ที่ต้องวางระบบ วางแผน ประเมินการทำงาน และปรับปรุงให้ดีขึ้น เพราะหากผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่ทำให้เป็นระบบ แล้วจะคาดหวังระบบประกันคุณภาพจากใคร  

หลักการจัดเอกสาร หลักฐานโดยรวม คือ เป็นระบบ ตามองค์ประกอบ เกณฑ์ตัวบ่งชี้ ครบถ้วน ดูง่าย เข้าใจระบบ เป็นหมวดหมู่ของคณะ/หน่วยงาน พร้อมคำอธิบาย ซึ่งหากแจ้งผู้ประเมินก่อนเข้าตรวจเยี่ยมยิ่งดี จะได้เข้าใจ เตรียมการได้ดี หรือมีการชี้แจงด้วย

 

created: 29 July 2012 17:54 Modified: 29 July 2012 17:54 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.232.62.209
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ