นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1936
ความเห็น: 0

คุณภาพของกองบริการการศึกษา จากปี 2552 ถึง 2554 และต่อไป

การปฎิบัติงานของกองบริการการศึกษาในงานประจำภายในกองนั้นอยู่ในระดับดีมาก

จากที่ได้ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพกองบริการการศึกษา ติดต่อกันมา 3 ปี พบว่า กองบริการการศึกษาได้เอาใจใส่งานในหน้าที่เป็นอย่างดี

  • บุคลากรมีความสามารถ แม่นยำ ตั้งใจ ใส่ใจในหน้าที่และจิตบริการ
  • ทำหน้าที่ทั้งงานประจำ งานเร่งด่วน โดยเฉพาะการปรับปรุงทุกหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา หรือ TQF ให้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงงานประสานดูแลการจัดงาน ม.อ. วิชาการ การดูแลนักศึกษา และบุคลากรต่างชาติ 
  • ให้บริการแก่คณะ/หน่วยงานในงานที่เกี่ยวข้องอย่างดี ที่ผู้ให้ข้อมูลทุกคนยอมรับในความสามารถและการให้บริการ

เป็นสิ่งดี ๆ จากการปฏิบัติงานของกองบริการการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ดีมาก

แต่สิ่งที่ยังต้องพัฒนาให้ดีขึ้น คือ

1. การจัดระบบบริหารจัดการที่นำไปสู่การพัฒนาผลงาน และบุคลากรในเชิงความก้าวหน้าในตำแหน่ง ทั้งบทบาทของหัวหน้างานให้ทำการวิเคราะห์ ทำแผน พัฒนาผลงาน พัฒนาคน ส่งเสริมติดตาม สนับสนุน ที่ต้องคิด วิเคราะห์เชิงระบบเพิ่มขึ้น วิเคราะห์คน และทำความตกลงกันว่า ใครจะชานาญการด้านใด ตามความรู้ ความสามารถและศักยภาพ ที่นำไปสู่การสร้างผลงานความเป็นผู้ชำนาญการ

2. ต้องทำการสื่อสารข้อมูล กระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของคณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ทุกวิทยาเขต เพื่อเป็นเครือข่ายร่วมมือกันทำงาน ด้วยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในคณะ/หน่วยงานวิทยาเขต เพื่อให้สามารถทำงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด เพิ่มความมั่นใจ เพื่อทำงานมีประสิทธิภาพทั้งระบบของมหาวิทยาลัย

จัดทำฐานข้อมูลของกิจกรรมการบริการวิชาการของทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะต่าง ๆ ให้เป็นภาพรวมที่เห็นกิจกรรมบริการวิชาการของทุกคณะ วิทยาเขต

3. จัดทำข้อมูลหลักสูตร ความชำนาญการของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การจัดบริการวิชาการในเชิงรุก ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน

4. ทำข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์เชิงโอกาสเพื่อให้คณะ/หน่วยงานได้นำไปใช้ประโยชน์ตามมหาวิทยาลัย/หน่วยงานนานาชาติตามข้อตกลง รวมถึงข้อมูลของประเทศในอาเซียนหลัก ๆ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียตนาม พม่า เพื่อการเตรียมหลักสูตร การผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองการเปิดเสรีอาเซี่ยน

ในภาพรวมการปฎิบัติงานของกองบริการการศึกษาในงานประจำภายในกองนั้นอยู่ในระดับดีมาก

การพัฒนาขั้นต่อไป ต้องเป็นการจัดเชิงระบบทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มกำลังที่เชื่อมกับคณะ/หน่วยงานให้เป็นระบบเดียวกัน ทำงานร่วมกันจริง ๆ พัฒนาและสร้างผลงาน การดำเนินการร่วมกัน ด้วยการทำความเข้าใจที่เป็นเสมือนการทำงานเป็นสาขาที่ไปให้บริการที่คณะ วิทยาเขต ที่ให้ได้รับบริการมาตรฐาน คุณภาพเดียวกัน

  • ต้องจัดทำข้อมูล ประเด็นการทำงานมาจัดระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สร้างเป็นนวัตกรรมเป็นผลงาน
  • ต้องมีการจัดการ การหน้าที่ให้เกิดการพัฒนางาน พัฒนาคน

ขอขอบคุณบุคลากรทุกคนของกองบริการการศึกษาที่ทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจ ใส่ใจในการปฎิบัติงาน

ต่อไปต้องสร้างผลงานจากประสบการณ์และการจัดระบบงาน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจจากการปฏิบติงานที่เป็นหลักฐานจับต้องได้ 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 กรกฎาคม 2555 20:00 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2555 20:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 บิวตี้, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.85.57.0
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ