นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1646
ความเห็น: 0

คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นคณะทางการเกษตรที่น่ามาเรียน

พัฒนาเกษตรไทย และใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อ 19-20 ก.ค. 2555 เป็นช่วงประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2554

ปีนี้ คณะได้เรียนเชิญ ดร.ทวีศักดิ์ ภู่หลำ ที่เป็นอดีตอาจารย์ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่ลาออกไปประกอบอาชีพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานที่ประสบความสำเร็จมากของประเทศไทย ที่ทำให้ประเทศไทยสามารส่งออกข้าวโพดหวานที่ผลิตภัณฑ์และเมล็ดพันธุ์เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก

จากที่ท่านเป็นนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นักปรับปรุงพันธุ์พืชโดยเฉพาะข้าวโพด เป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ที่เป็นของคนไทยล้วน ๆ (ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทต่างชาติ) จึงมีความรู้ด้านวิชาการสาขาการเกษตรในระดับประเทศและระดับโลก การเป็นผู้ใช้บัณฑิต ที่คณะทรัพยฯต้องการความคิด ความเห็นของท่านมาช่วยชี้แนะ แนะนำการดำเนินการของคณะ จึงได้เรียนเชิญมาเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ

จากการได้ร่วมทำหน้าที่ประเมินคุณภาพร่วมกับกรรมการท่านอื่น ๆ ในการสรุปการนำเสนอด้วยวาจา ท่านได้กล่าวชื่นชมกระบวนการดำเนินการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ และยืนยันว่า "คณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นคณะทางการเกษตรที่น่าเรียนแห่งหนึ่งของประเทศไทย ใน 3-4 มหาวิทยาลัยต้น ๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนของประเทศ" 

ทั้งความพร้อมของคณาจารย์ การดูแลเอาใจใส่ต่อนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่เน้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การเพิ่มจุดเน้นด้านการบริการจัดการ การเสริมมาตรฐานการผลิตที่ดีทางการเกษตร การเสริมกระบวนทัศน์ความเป็นสากลที่นำนักศึกษาปริญญาตรีทุกคนไปดูงานการเกษตรประเทศมาเลเซีย การวิจัยและการบริการวิชาการที่เน้นทรัพยากรการเกษตรหลักที่สำคัญของภาคใต้ทั้ง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้ผลในภาคใต้ แพะ ทรัพยากรทะเลและทางน้ำ และการเพิ่มโอกาสด้วยการทดสอบ ส่งเสริมการผลิตพันธุ์พืช เช่น ข้าวไพดหวานและพืชผัก บรอคโคลี กะหล่ำดอก พริก ถั่วฝักยาว มะระ พันธุ์สัตว์ใหม่ ๆ  การทำงานร่วมกับภาคเอกชน  และหน่วยงานภายนอก การเสริมสร้างประสบการแก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการร่วมจัดงานเกษตรภาคใต้ 

ในนามของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน บุคลากรทุกฝ่าย ศิษย์เก่าที่ได้ไปแสดงความสามารถในการทำงาน และนักศึกษาที่ได้ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน การร่วมกิจกรรม ร่วมวิจัยและบริการวิชาการ จนทำให้คณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับการยอมรับในอันดับต้น ๆ ของประเทศ ที่ความสำเร็จและการได้รับการยอมรับเป็นความตั้งใจของทุกคนที่เกี่ยวข้อง

ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของคณะทรัพยากรธรรมชาติทุกท่าน ทุกปีที่ได้ช่วยตรวจสอบ หาข้อมูล ชี้แนะ แนะนำ ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทำให้คณะทรัพยากรธรรมชาติมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.ในรอบ 3 ปี 2554 ที่ผ่านมา ในระดับ ดีมาก

อย่างไรก็ตาม คณะทรัพยากรธรรมชาติ จะมุ่งเน้นการดำเนินภารกิจทุกด้านเพื่อพัฒนาเกษตรไทย และใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ตามค่านิยมของคนคณะทรัพยากรธรรมชาติต่อไป   

created: 21 July 2012 18:07 Modified: 21 July 2012 18:21 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 pai, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.232.62.209
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ