นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1379
ความเห็น: 1

การเกษตรไทย : 2.อนาคตที่ต้องปรับเปลี่ยน

การเกษตรไทยมีอนาคตที่ดี ยั่งยืน แน่นอน และยังมีคุณภาพ มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นภาพที่เห็นแล้วในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรไทย

จากสภาพปัญหาทั้งแรงงาน ทั้งการผลิต ทั้งสภาพอากาศ สภาพแวดล้อม การเกษตรไทยก็ยั้งต้องเป็นฐานความมั่นคงทางสังคม และธุรกิจทุกภาคส่วนของประเทศ และของโลก

ท่ามกลางปัญหา ยังมีแสงสว่างที่เห็นชัดเจนอยู่ แต่เป็นการปรับเปลี่ยนจากเกษตรธรรมชาติแบบใช้แรงงาน เป็นการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยี เป็นการเกษตรที่เป็นเชิงธุรกิจและการจัดการมากขึ้น

ต้องมีการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสม จัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ อย่างที่ภาคเอกชนทำ เช่นพื้นที่ปลูกข้าวสามารถลดลงครึ่งหนึ่งได้โดยปริมาณการผลิตเท่าเดิมหรือมากกว่า

ต้องจัดการระบบการผลิตที่สามารถลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ ปรับมาตรฐาน เลือกผลิตข้าวคุณภาพสูง ราคาดี ทำให้ขายน้อยแก่ผู้ที่มีกำลังซื้อแต่ต้องเป็นของดี มีมาตรฐานการผลิต รวมทั้งพืชอื่น ๆ

ต้องใช้เครื่องจักร ระบบการผลิตเพื่อลดกำลังแรงงานที่ขาดหายไป อย่างการผลิตสัตว์ที่ปัจจุบัน เลี้ยงเป็นร้อย เป็นพันตัว ใช้แรงงานไม่กี่คน ที่สามารถควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ลดการสัมผ้สจากคน ที่สามารถผลิตที่ควบคุมกระบวนการได้คุ้มทุนกับการใช้เครื่องจักร ควบคุมกระบวนการผลิตได้

การเกษตรไทยต้องมีการแปรรูปเพิ่มมูลค่าแทนการส่งออกในรูปวัตถุดิบ ให้มีสภาพพร้อมบริโภคที่สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวิทยาศาสตร์ ที่การส่งในรูปวัตถุดิบมีการปลดปล่อยคาร์บอนในอัตราสูงเพราะยังมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ ยังเสียงต่อการปนเปื้อนของจุลินทรีย์

การผลิตเชิงอุตสาหกรรมจะทำให้ต้นทุนไม่เพิ่มขึ้นเนื่องจากควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพได้ อย่างเช่นการทำนาที่เป็นรายย่อย ต้องเสียเวลาจัดการในแต่ละราย ยากต่อการทำงานโดยเครื่องจักรขนาดใหญ่ มีความแปรปรวนของผลผลิตและคุณภาพ เมื่อเทียบกับการผลิตเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

จากภาพปัจจุบัน การเกษตรที่มีปัญหาในกระบวนการผลิต ประสิทธิภาพการผลิต การเปลี่ยนเป็นการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและธุรกิจ ยังทำให้ไทยยังคงเป็นประเทศการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรทั้งด้านความมั่นคงอาหารในประเทศ และเป็นครัวของโลกได้แน่นอน เป็นการผลิตที่ผู้ผลิตมีความั่นคงขึ้น ใช้คนน้อยลง แต่ผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐานดีขึ้น ปลอดภัยขึ้น

ยืนยันได้ว่า การเกษตรไทยมีอนาคตที่ดี ยั่งยืน แน่นอน และยังมีคุณภาพ มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นภาพที่เห็นแล้วในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรไทย

เมื่ออาหารไม่ขาดแคลน มีมาตรฐาน คุณภาพ ช่วยให้คนไทยมีสุขภาพดี มีความมั่นคงทางอาหารที่เป็นความมั่นคงในภาคธุรกิจอื่น ๆ ทุกภาค

 ธุรกิจท่องเที่ยว บริการ คงมีปัญหาหากไม่มีอาหารที่ดี รวมถึงภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ส่วนภาคเทคโนโลยีนั้นมีความพร้อมแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ยังต้องจ้ดการบริหารเรื่องน้ำให้มีประสิทธิภาพและมั่นคงกว่านี้ ซึ่งไม่ยากเพราะน้ำมีมากอยู่แล้ว เพียงขาดการบริหารจัดการที่ดีเท่านั้น

อนาคตเกษตรไทย สำคัญ มั่นคง แน่นอน ด้วยเกษตรเชิงอุตสาหกรรม และธุรกิจในการผลิต  

 

created: 16 July 2012 19:46 Modified: 16 July 2012 19:46 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา and Ico24 บิวตี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

อ่านแล้วทำให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีความรุ่งเรืองอีกนาน

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.85.214.125
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ