นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1281
ความเห็น: 0

หน้าที่

การละเลยหน้าที่คือการไม่มีธรรมาภิบาล ที่ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ ส่งผลไม่ดีต่อประเทศ สังคม และค่าของคนที่มีหน้าที่

ทุกชีวิตเกิดมามีหน้าที่

หน้าที่ทำให้มีคุณค่า มีค่า ความสำคัญตามหน้าที่ ตามบทบาท แต่ภาพรวมทุกหน้าที่สำคัญทั้งสิ้น

การละเลยหน้าที่ ทำให้คน ๆ นั้น ลดค่า ความสำคัญ รวมถึงไม่เจริญ ไม่พัฒนา

  • นักเรียน นักศึกษา มีหน้าที่เรียน มีหน้าที่ศึกษา แล้วไม่ทำ ทำไม่เต็มที่ จึงมีความเก่ง ความสามารถต่างกัน
  • คนทำงาน ไม่ทำหน้าที่ ตามกำหนด ตามบทบาท ตามหน้าที่ของหน่วยงาน ขององค์กร ย่อมส่งผล ต่อตนเอง องค์กร ต่อหน้าที่ขององค์กร 

 การทำหน้าที่ที่ดี ให้สมบทบาท ต้องมีความรับผิดชอบ

  •  
    •  ศึกษาบาทหน้าที่ของตนคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง จะทำให้ดีสมบทบาทหน้าที่ ต้องทำอย่างไร
    • ศึกษาบทบาท หน้าที่ของหน่วยงาน ขององค์กร เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดรับกัน 

อย่างมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ผลิตบัณฑิต ผลิตกำลังคนในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ หากมีกลไก จุดไหนบกพร่อง ย่อมส่งผลถึงคุณภาพ ความสามารถ ทัศนคติของบัณฑิต กำลังคน ที่ไม่ใช่ความรู้ ความสามารถในวิชาชีพเท่านั้น ยังหมายถึงบุคลิกในการทำงาน ทำหน้าที่ เพราะการได้รับการปฏิบัติเป็นบทเรียนที่สำคัญในการปฏิบัติในสังคม ที่เรียนรู้และลอกเลียนที่ได้มาก็ทำต่อ ทั้งคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนที่ไม่ใช่บทเรียนในตำราแต่เป็นสิ่งที่ได้รับจริงในระหว่างเรียน

การทำงาน ไม่ใช่รับผิดชอบแค่ทำงานในหน้าที่ แต่ยังต้องปฏิบัติให้เชื่อมโยงสอดรับกัน เป็นห่วงโซ่งาน ห่วงโซ่คุณภาพ (value chain) ที่ส่วนใดส่วนส่วนหนึ่งบกพร่อง ย่อมส่งผลคุณภาพของงานชิ้นนั้น ๆ จึงต้องมีหน้าที่สร้างและทำให้มีจิตสำนึกเป็นหนึ่งเดียว

  •  
    • มีหน้าที่พัฒนางานให้ดีขึ้น ตามคนอื่น ที่อื่นให้ทัน ให้ดีกว่า ให้พอเหมาะ อย่าลืมว่า ไม่ใช่เพื่อตนเอง เพื่อองค์กร แต่เพื่อหน้าที่ขององค์กร และเพื่อเราเอง

อย่างการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถที่มาตรฐาน มีจิตสำนึกที่ดี มีความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี รู้หน้าที่งาน เป็นพลเมืองที่ดี และทำหน้าที่บริการเรา เป็นหมอ เป็นพยาบาล นักบัญชี นักธนาคาร วิศวกร ฯลฯ ที่เราอาจต้องไปรับบริการ เมื่อได้สอน สร้างได้ดี ย่อมได้สังคมที่ดี

เป็นความจริงที่ว่า หลายคนรู้เพียงว่าหน้าที่ แต่ไม่ทำหน้าที่ศึกษา รู้จัก เข้าใจหน้าที่และบทบาทดังที่ว่า จึงมีข้อบกพร่องในการทำหน้าที่ในสังคม ในหน่วยงาน ในตนที่แค่บอกว่าทำงานดี หากไม่รู้หน้าที่จะรู้อย่างไรว่าดี

อย่างตัวอย่างการเป็นนักศึกษา ที่หลายคนไม่รู้ความหมายของนักศึกษา มีหน้าที่ต้องทำให้ตัวเองมีความรู้ ด้วยหน้าที่การไฝ่หา ด้วยความมานะ พยายาม จึงเรียกว่าทำหน้าที่ ไม่ใช่อ้างแต่ปัญหา เรียนยาก สอนไม่ดี ไม่มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ โดยไม่ศึกษาคนที่เรียนด้วยกันว่าทำอย่างไรในสภาพเดียวกันแต่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความสำเร็จ  

เช่นเดียวกับคนทำงาน ที่ไม่ศึกษาหน้าที่ของตัวเอง ของหน่วยงาน ขององค์กร พอดูเพื่อนก็มักดูว่าเพื่อนได้อะไร แต่ไม่ศึกษา ดูเพื่อนว่าทำอย่างไร

หน้าที่เป็นสิ่งสำคัญ ที่เรียกว่า ธรรมาภิบาลคือการปกครองตนให้ทำหน้าที่ ไม่ใช่มีหน้าที่ไปกล่าวอ้างถึงใคร ธรรมาภิบาลของใคร

การละเลยหน้าที่คือการไม่มีธรรมาภิบาล ที่ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ ส่งผลไม่ดีต่อประเทศ สังคม และค่าของคนที่มีหน้าที่ รวมถึงส่วนตน ที่เป็นลูก เป็นพี่ พ่อแม่ แม้แต่เพื่อนร่วมงาน

คนมีค่าเพราะทำหน้าที่ และมีค่ามากขึ้นที่ทำมากกว่าหน้าที่ เช่นการช่วยคนอื่น สร้างประโยชน์แก่คนอื่น ส่วนรวมและสังคม คือได้รับการยอมรับ นับถือ หรือสร้างสินค้าที่ดี มีประโยชน์ก็ขายได้ดีขึ้น ขายได้มากขึ้น เป็นค่าที่เกิดจากการทำหน้าที่ 

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 01 July 2012 19:17 Modified: 01 July 2012 19:20 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.85.214.125
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ