นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1740
ความเห็น: 0

นักศึกษา: 3 ความหมายและกระบวนการศึกษา

การศึกษา คือ เรียนให้รู้ไม่ใช่แค่จำ ต้องทำให้ได้ ใช้ให้เป็น และค้นคว้าหาเพิ่มได้

การศึกษาในมหาวิทยาลัย หมายถึง การศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งมีทั้งวิชาบังคับ วิชาเลือก การฝึกงาน ตามแผนการเรียน

 • วิชาบังคับต้องเรียนตามที่หลักสูตรกำหนด วิชากลุ่มนี้ต้องเรียนให้ผ่านทุกรายวิชา หากตกหรือติด E ต้องลงเรียนใหม่ต้องให้ผ่านขั้นต่ำ คือ D ขึ้นไป
 • วิชาเลือก เป็นวิชาเลือกในสาขาวิชา เป็นรายวิชาที่หลักสูตรกำหนด และวิชาเลือกเสรี คือวิชาอะไรก็ได้ในมหาวิทยาลัย วิชากลุ่มนี้ หากตกหรือติด E จะแก้ด้วยการลงทะเบียนใหม่ หรือเลือกวิชาอื่นแทนก็ได้ แต่ต้องให้ครบจำนวนหน่วยกิตที่กำหนด
 • วิชาฝึกงาน ส่วนใหญ่เป็นภาคบังคับ แต่หากสนใจจะฝึกเพิ่มก็ได้
 • วิชาสหกิจศึกษา (สำหรับบางหลักสูตร)ซึ่งเป็นรายวิชาที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ที่ต้องมีความพร้อมตามกำหนด ส่วนใหญ่ให้เป็นการเลือก เพื่อผู้ที่ไม่พร้อมจะไปสหกิจต้องเลือกเรียนรายวิชาแทนจนครบตามหลักสูตรกำหนด
 • วิชาสัมมนา เป็นรายวิชาที่เรียนในชั้นปีที่ 4 เป็นวิชาการค้นคว้าทางวิชาการ ที่น่าสนใจ ทันสมัย ศึกษาแล้วนำมาเขียนเป็นบทความ เป็นการประมวลการใช้ความรู้ที่เรียนมา ว่าสามารถนำมาทำเป็นความรู้ได้หรือไม่ ส่วนใหญ่จะบังคับให้ใช้บทความวิจัยจากวารสารภาษาอังกฤษ เพราะต้องการให้คุ้นเคยและรู้ว่าวารสารวิชาการในสาขาที่เรียนมีอะไรบ้าง และการนำเสนอสัมมนา การทำรายงาน การทำสื่อการนำเสนอ การตอบคำถามวิชาการ
 • วิชาโครงการ หรือ project หรือ ปัญหาพิเศษ เป็นวิชาฝึกการทำวิจัย ที่ต้องลงมือทำจริง ตั้งแต่การเสนอโครงการ ทำการศึกษาทดลอง เก็บ วิเคราะห์ข้อมูล แปรความหมาย เขียนรายงาน และนำเสนอรายงาน

นอกจากรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว หลายมหาวิทยาลัยยังบังคับการทำกิจกรรม ว่าเป็นด้านใดบ้าง จำนวนเท่าไร ซึ่งหากไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดก็ไม่จบการศึกษา

นี่คือหลักสูตรวิชาเรียนที่นักศึกษา ต้องศึกษาให้เข้าใจ วางแผน ปฏิบัติให้ครบถ้วน ซึ่งมีในคู่มือนักศึกษา ระเบียบต่าง ๆ ที่กี่ยวข้อง

การศึกษาตัวหลักสูตร ที่ควรอ่านให้ดี คือ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพราะเป็นส่วนที่บอกต้องเรียนเพื่อให้ไดวัตถุอะไรบ้าง ต้องการความรู้ความารถอะไร เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาตรวจสอบว่า หลักสูตรที่ต้องเป็นอย่างไร

การศึกษาในมหาวิทยาลัย นอกจากความรู้ด้านวิชาการ ตามหลักสูตรวิชาการ วิชาชีพแล้ว ยังมีความต้องการคุณสมบัติอื่นในการทำงาน ได้แก่

 • คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา
 • มนุษยสัมพันธ์ การทำงานกับคนอื่น การรู้จักกาละเทศะ
 • การสื่อสารทั้ง พูด เขียน การใช้ภาษาทั้งไทยและอังกฤษ
 • การใช้คอมพิวเตอร์ อย่างน้อย Microsoft word, excel, power point ที่มักถูกสอบคัดเลือกในการทำงาน หรือเป็นข้อกำหนด
 • ทักษะการนำเสนองาน ทักษะการทำงาน หมายถึงให้งานมาแล้ว คิด วางแผน จัดกระบวนการทำงานได้ด้วยตัวเอง ไม่ใช่แค่ทำตามสั่ง

สิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่แค่จะทำให้เรียนได้สำเร็จ แต่ยังนำไปสู่การสมัครเข้าทำงาน และความเจริญก้าวหน้าในการทำงาน

จึงควรที่ต้อง ตระเตรียมให้เข้าใจ เพื่อจะทำให้ทั้งการเรียน การจัดแผนการเรียน การเพิ่มทักษะ การตรวจสอบความก้าวหน้า ตามเนื้อหาสาระ ความรู้ ความสามารถ และเพิ่มเติมสิ่งต้องการได้ เช่น ด้านบริหารจัดการ ด้านกฎหมาย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ที่หากมีเวลาสามารถเพิ่มเติมการเรียนรายวิชาได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพียงต้องจัดเวลาให้เหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไป ภาระงาน 1 หน่วนกิตต้องใช้เวลา 3 เท่าสำหรับการบรรยาย หรือ 2-3 ชั่วโมงเพิ่มขึ้นในวิชาปฏิบัติการที่ต้องเรียนในชั้นเรียน 2-3 ชั่วโมงต่อหน่วยกิต

การรู้การใช้เวลาต่อหน่วยกิต เพื่อใช้คำนวณว่า ต้องใช้เวลาเท่าไร กับวิชาที่เรียน แต่ขึ้นกับความสามารถของผู้เรียนด้วย

บันทึกให้เป็นแนวทางของนักศึกษา ทั้งเก่า-ใหม่ คิดว่า หากได้ทำเช่นนี้ รับรองได้ว่า น่าจะสำเร็จการศึกษา เรียนได้ผลดี

ฝากสุดท้ายในการศึกษา คือ เรียนให้รู้ไม่ใช่แค่จำ ต้องทำให้ได้ ใช้ให้เป็น และค้นคว้าหาเพิ่มได้

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 พฤษภาคม 2555 17:36 แก้ไข: 30 พฤษภาคม 2555 17:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.212.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ