นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1792
ความเห็น: 0

SMART NR คุณค่าเราชาวทรัพยฯ

SMART NR คือ ค่าของชาวทรัพยากรธรรมชาติ ที่ร่วมกันสร้างค่า ใช้ประโยชน์ทรัพยากรไทย เพื่อไทย ให้ยั่งยืนสู่ลูกหลานไทย

26-27 เม.ย. 2555 เราชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ร่วมกันทำความเข้าใจแผนกลยุทธ์ของคณะ เพื่อร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำหน้าที่ของคณะตามการจัดตั้งคณะ

เราชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันปฏิบัติงาน สานภารกิจ พัฒนาคณะ พัฒนาประเทศ ตามกรอบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตามค่านิยม(core value)ของคณะ “พัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน” จึงมีค่าที่แสดงถึงความเป็นชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ คือ SMART NR โดย

S= Sufficiency คือ ความพอเพียง ประกอบด้วย การทำให้เกิดความยั่งยืน (sustainable) มีมาตรฐาน (standards) ทั้งการผลิต การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาให้แข็งแรง เข้มแข็งยิ่งขึ้น (strengthen) อย่างเป็นระบบ (systematic)

M = Management คือร่วมกันบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มุ่งประสิทธิผลตามเป้าหมายด้วยความเข้าใจร่วมกัน เน้นประสิทธิภาพ และการผลิตบัณฑิต วิทยาศาสตร์เกษตรที่มีความรู้และทักษะการบริหารจัดการ

A= Alert and Active หมายถึงต้องตื่นตัว ติดตาม ปรับงานให้ทันกาล ทันสมัย ให้สมกับวัฒนธรรมองค์กร (copoerate culture) คณะทรัพยากรธรรมชาติ คือ ขยัน กตัญญู รู้งาน สานสามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

R = Relation หมายถึง การปฏิบัติต้องเห็นความสัมพันธ์ของระบบงานด้านกลยุทธ์ ปณิธาน ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผน และกิจกรรม เพื่อให้เกิดการเกื้อหนุนสัมพันธ์ของหน้าที่ ภารกิจ พันธกิจ ที่นำไปสู่เป้าประสงค์และเป้าหมายของคณะฯ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกสาย เก่า-ใหม่ นักศึกษา บุคคลากร ชุมชน

T = Thai หมายถึง ปฏิบัติภารกิจเพื่อพัฒนาประเทศไทย เพื่อคนไทย เพื่อลูกหลานไทย ตามวิสัยทัศน์ของคณะที่มุ่ง "วิจัยและใช้ความร้เพื่อพัฒนาประเทศ  ผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล"

NR = Natural Resources คือ การพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดคุณค่า เพิ่มค่า อย่างยั่งยืน  

SMART NR คือ ค่าของชาวทรัพยากรธรรมชาติ ที่ร่วมกันสร้างค่า ใช้ประโยชน์ทรัพยากรไทย เพื่อไทย ให้ยั่งยืนสู่ลูกหลานไทย 

ร่วมกันสร้างค่างาน สานค่าให้เป็นคุณแก่ประเทศและลูกหลานไทย

อีกก้่าวของประวัติศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่สนองต่อปณิธาณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ "ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" 

Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 27 April 2012 17:02 Modified: 23 June 2012 10:22 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 anni, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.160.19.155
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ