นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 7709
ความเห็น: 0

บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ไม่มีความสามารถพอที่จะเป็นที่ปรึกษาได้ ที่อาจารย์มักจะโทษนักศึกษาแทนที่จะหาทางปรับปรุงตัวเองให้สมกับบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่เป็นหลักในการสร้างความสามารถของกำลังคนของประเทศในสาขาอาชีพและนักวิชาการ ที่เรียกว่า การผลิตบัณฑิต

คำว่า บัณฑิต คือผู้รู้ ซึ่งไม่ใช่ผู้รู้แบบจำได้ แต่ต้องรู้แบบนำความรู้ไปใช้งานได้อย่างมีประโยชน์ มีคุณค่า น่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นคนดี ตามที่มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา สาขา หลักสูตรกำหนด

การผลิตบัณฑิต ทำโดยการจัดการเรียน การสอน จัดกิจกรรม สร้างประสบการณ์ ตามมาตรฐาน ตามเกณฑ์ ทั้งของสถาบัน ประเทศ และสาขาอาชีพ รวมถึงจุดเด่น จุดเน้นของสถาบัน

ผู้ขับเคลื่อนกระบวนการสร้างบัณฑิตหลักที่สำคัญ คือ อาจารย์มหาวิทยาลัย ที่ต้องทำบทบาทและหน้าที่ในการสร้างบัณฑิตให้เป็นไปตามที่หลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัยกำหนด

การที่จะสามารถทำบทบาทและหน้าที่ได้ดี อาจารย์ทุกคน นอกจากมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการที่ได้เรียนมาแล้ว ยังต้องศึกษาปรัชญา เป้าหมายของหลักสูตรที่สอนไม่ใช่สอนตามที่เรียนมา

  • ต้องศึกษาจุดเน้นทั้งของหลักสูตร ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ปรัชญา ค่านิยม เป้าหมาย วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และคณะที่สังกัด
  • ต้องศึกษา กฎ ระเบียบ กติกา ข้อกำหนด ตั้งแต่ระดับชาติ มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา และหลักสูตร

 

อีกบทบาทของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ต้องปฏิบัติกันทุกคน คือ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่อาจารย์ต้องศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อมูลต่างที่ได้กล่าวมาแล้วเพื่อให้สามารถนำไปแนะนำแก่นักศึกษาได้ถูกต้อง อย่างมีเหตุ มีผล ที่เชื่อได้ มิฉะนั้น นักศึกษาจะไม่เชื่ออาจารย์ แต่ไปเชื่อรุ่นพี่แทน  อันแสดงว่าอาจารย์ไม่มีความสามารถพอที่จะเป็นที่ปรึกษาได้ ที่อาจารย์มักจะโทษนักศึกษาแทนที่จะหาทางปรับปรุงตัวเองให้สมกับบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัย

การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี

  • ต้องทำการเตรียมพร้อม ต้องเตรียมข้อมูลนักศึกษาในความดูแล ซึ่งมีในฐานสารสนเทศของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยทำไว้ ที่อาจารย์นำมาจัดเป็นข้อมูลไว้ใช้ในการให้คำปรึกษา
  • ต้องรู้จักความสามารถ อุปนิสัย ของนักศึกษา
  • ต้องรู้ปัญหา จุดเด่น จุดด้อย ของนักศึกษา
  • ต้องทำความรู้จักพฤติกรรม ความเป็นอยู่ของนักศึกษา ว่าอยู่ที่ไหน พักที่ไหน เรียนอะไร ที่ไหน ในแต่ละภาคการศึกษา มีผลการเรียนเป็นอย่างไร
  • ต้องทำความรู้จักและสื่อสารกับผู้ปกครองของนักศึกษาได้

 

นอกจากการต้องเตรียมตัว เตรียมการเพื่อการทำบทบาทและหน้าที่ทั้งอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว อาจารย์ยังต้องเป็นต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษาซึ่งสำคัญมากในการสร้างคน เพราะนักศึกษาจะเชื่อถืออย่างที่อาจารย์ทำ ไม่ใช่ที่อาจารย์สอนแล้วไม่ทำ มิฉะนั้นจะแสดงว่าที่สอนใช้และเชื่อถือไม่ได้ เพราะหากสำคัญจริงทำไม อาจารย์จึงไม่ทำ

หวังว่า อาจารย์มหาวิทยาลัย คงจะทำบทบาทและหน้าที่ที่ดี อย่างรับผิดชอบตามที่สังคมให้การยอมรับ นับถือ ด้วยการเข้าใจ ทำ เตรียมตัว เตรียมข้อมูล แสดง บทบาทและหน้าที่ในการสร้างคน กำลังคนของประเทศ ได้สมกับการเป็น อาจารย์มหาวิทยาลัย

การทำบทบาท หน้าที่ของอาจารย์ที่ดี คือ การประกันคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง ในการสร้างความสามารถของคน กำลังคนของประเทศ

created: 09 March 2012 18:38 Modified: 09 March 2012 18:38 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 pom, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.226.13
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ