นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1838
ความเห็น: 0

ข้อชี้แนะการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ต้องจัดทำผลงานเพื่อแสดงความสามารถ ความชำนาญการ เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ ความมีสง่า มาตรฐาน ของลักษณะ รูปลักษณ์ของผลงาน

เมื่อ 17 พ.ย. 54 ได้มีการประชุม ค.บ.ม. ม.อ. ที่วิทยาเขตภูเก็ต และมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของ ม.อ. ที่วิทยาเขตภูเก็ต

มหาวิทยาลัยจึงได้เชิญคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมาให้ข้อมูล/ตอบข้อซักถาม มีประเด็นที่นำมาเพื่อการผลิตผลงานวิชาการ และกระบวนการพิจารณา ดังนี้

  •   การขอ ผศ. ควรเขียนบทความทางวิชาการ จะดีกว่าและง่ายกว่าการเขียนหนังสือ/ตำรา เพราะการเขียนบทความ 2-3 บทความที่นำไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ง่ายกว่าการเขียนหนังสือ ตำรา
  • การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารควรเลือกลงพิมพ์ในวารสารที่มี impact factor สูงจะง่ายกว่าในการพิจารณาของผู้ประเมินผลงาน
  • ผลงานสาขาตรงสาขาใดสาขาหนึ่ง หาผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานง่ายกว่าผลงานที่มีหลายสาขาหรือสอง สามสาขา เช่น ฐานข้อมูลสาระสนเทศทางการเกษตร เพราะมีผู้ชำนาญการจำนวนน้อยที่มีความรู้ทั้ง 2-3 ด้าน
  • งานวิจัยควรมีเชิงลึกไม่ใช่งานพื้น ๆ เช่น การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินความพึงพอใจ ควรเน้นการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาวิชาการ
  • งานวิจัยต้องทันสมัยและวิธีการเชื่อถือได้ ซึ่งจะปรากฎในเอกสารการตรวจเอกสาร
  • งานวิจัยต้องใช้ Research methodology ต้องสอดคล้องกับงานที่ทำวิจัยและเชื่อถือได้
  • ควรมีผลวิจัยที่มีเนื้องานหลักในแนวทางเดียวกัน แสดงความชัดเจนของชำนาญการ เชี่ยวชาญ ไม่ใช่สะเปะสะปะ จนหาทิศทางการสร้างความรู้ไม่ชัดเจน

สำหรับหนังสือ/ตำรา จะคำนึงถึงความครบถ้วน ทันสมัย และจัดพิมพ์สวยงาม มีมาตรฐานโดยเฉพาะการขอกำหนดตำแหน่งระดับ รศ. ศ.

 

ข้อสังเกตูการเสนอผูู้ประเมิน

  • ต้องเลือกให้ร่วมสมัยกับเนื้องานของผลงาน เช่น เรื่องที่เป็นเนื้อสาระที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ควรเสนอผู้อ่านที่เป็นคนรุ่นใหม่หรือตามทันเทคโนโลยี และ
  • การเลือกผู้ประเมินมักจะหลีกเลี่ยงจากสถาบันเดียวกับผู้ขอ และ
  • จากหลากหลายสถาบัน

 จึงบันทึกมาเป็นแนวทางสำหรับการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดทางวิชาการ

ข้อสังเกตส่งท้าย คือ ต้องจัดทำผลงานเพื่อแสดงความสามารถ ความชำนาญการ ไม่ใช่แค่มีผลงานนับจำนวนให้ครบตามเกณฑ์เท่านั้น คือเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดยเฉพาะตำแหน่งระดับ รศ. และ ศ. รวมถึงแสดงความมีสง่า มาตรฐาน ของลักษณะ รูปลักษณ์ของผลงาน เพราะมีบางรายไม่ผ่านจากผลจากการไม่เอาใจใส่ในกรณีดังกล่าว

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 18 November 2011 17:44 Modified: 19 November 2011 19:36 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา and Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.167.74
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ