นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1662
ความเห็น: 1

การจัดกระบวนการสอนที่เน้นเป้าหมายกระบวนการเรียนรู้

การหาความรู้ การใช้ความรู้ สำคัญกว่า ความรู้และการมีความรู้

การจัดการเรียนการสอน ที่ทำกัน มีแบบบรรยาย ปฏิบัติการ ทำโครงการ ทำรายงาน นำเสนองาน ศึกษาดูงาน ก็มีทั้งให้ความรู้ ทำจริง เสริมประสบการณ์ ก็น่าจะครบกระบวนการเรียนรู้

ปัจจุบัน นอกจาก กระบวนการเรียนรู้แบบนี้ ยังต้องเพิ่มเป้าหมาย ให้รู้แหล่งความรู้ เพิ่มทักษะการใช้ความรู้ การใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้เครื่องมืสื่อสารต่าง ๆ ที่ส่วนใหญ่มักทำโดยการเพิ่มรายวิชา เพิ่มหน่วยกิต และมักไม่ได้ผลถึงการใช้งาน ได้ในความรู้เฉพาะในเชิงทฤษฎีมากกว่าการนำมาใช้จริงในวิชาชีพ และเป็นความรู้ที่อยู่แยกส่วน ถึงเวลาจะนำมาใช้มักใช้ไม่ค่อยได้ หลายคนเรียนเก่งได้คะแนน A แต่นำมาใช้งานไม่ได้ และก็มีหลายคนใช้งานได้ดีแต่กลับสอบไม่ผ่าน โดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์

สิ่งเหล่านี้สามารถเพิ่มเติมได้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้ทำมาแล้ว

  • กระบวนการทำให้รู้จักแหล่งความรู้ ทำโดยมอบหมายงานให้ไปทำ ไปหาหนังสือตำราหลัก วารสารหลักประจำสาขาวิชา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อให้แน่ใจก็ให้ถ่ายเอกสารหน้าปก คัดลอกสารบาญ มาส่ง ที่ให้คัดลอกเพื่อให้แน่ใจว่าได้ทำเอง เพราะหากให้ถ่ายเอกสาร พิมพ์มาส่งก็อาจฝากเพื่อนใจดีที่ทำร้ายเพื่อนที่ไม่ให้เพื่อนได้เรียนรู้ การมอบจะทำกี่เรื่อง กี่เล่ม กี่ครั้งก็ได้ แต่สำคัญให้เรียนรู้กระบวนการที่ทำให้รู้จักแหล่งความรู้ ว่ามีอะไร อยู่ที่ไหน แล้วนำงานมาอธิบายให้ความรู้ต่อว่า อะไรคือตำราหลัก วารสารหลักที่ใช้เป็นมาตรฐานของแหล่งความรู้
  • 
  •  การเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ทำโดยให้งานไปค้นค้วาบทความจากวารสาร ที่มีเนื้อหาในรายวิชา แล้วให้อ่านและสรุปมาส่ง ซึ่งเป็นการเสริมทักษะภาษาอังกฤษในสาขา วิชาที่เรียน ทำภาคการศึกษาละ 1-2 เรื่องก็ได้ ที่สำคัญ ผู้สอนต้องให้โอกาสผู้เรียนถามเมื่อมีปัญหาในการอ่าน และต้องตรวจที่นำศึกษาอ่านมาว่า ถูกหรือไม่ แล้วนำไปชี้แนะแก้ไข อาจด้วยการตรวจแก้ ชี้แนะไปฝนงานที่ส่ง ทางที่ดีก็ให้ส่งมาพร้อมต้นฉบับ ส่วนนี้ผู้สอนเองก็ได้ประโยชน์ไปด้วยเพราะไม่ต้องไปค้นหาเรื่องในวารสารเอง เพียงกำหนดให้ผู้เรียนค้นวารสารไม่เกิน 5 ปีย้อนหลัง หรือ 2 ปีย้อนหลัง และยังเป็นการเติมแหล่งความรู้เพิ่มขึ้นด้วย  และลึกซึ้งมากขึ้นในเนื้อหา เท่าที่เห็นผู้เรียนเปิดพจนานุกรมกันแบบเกือบทุกคำ แสดงว่าได้มีการทำอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นการเพิ่มคำศัพท์ในวิชาชีพไปในตัว คำไหนที่ใช้ผิดก็นำมาย้ำทำความเข้าใจในชั่วโมงเรียน

 

  •  ทักษะการนำเสนอ การทำงาน การใช้เครื่องมือ สื่อสาร IT ก็ทำด้วยการมอบหมายงานและจัดเวลา หากให้ทั่วถึง เข้มข้นก็จัดเป็นกลุ่มย่อยที่สามารถให้ทุกคนมีส่วนร่วม ทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินเพื่อชี้แนะการพัฒนาทักษะการใช้งาน ซึ่งต้องมีการทำหลาย ๆ ครั้ง นอกจากรายวิชาสัมมนาเท่านั้น

สิ่งที่ต้องระวัง ต้องไม่ให้มีภาระมากไปสำหรับผู้เรียนในแต่ละภาคการศึกษา และทำเฉพาะรายวิชาที่เป็นเนื้อหาของวิชาชีพ เพราะมีผู้เรียนจำนวนไม่มากเกินไปทำให้ตรวจติดตามได้ครบถ้วน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดทำแผนที่เสริมทักษะในทุกหลักสูตร โดยเฉพาะวิชาในชั้นปีที่ 3 4 เพื่อให้มีการเสริมทักษะในทุกภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่องว่าแต่ละภาคการศึกษา จะดำเนินการในรายวิชาใด แบ่งกันไปเพื่อให้นักศึกษาทำได้ทัน และผู้สอนก็ไม่หนักเกินไป เพื่อให้เกิดคุณภาพและเกิดผลจริง ด้วยการให้ทำหลาย ๆ ครั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจ

การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ผลถึงกระบวนการเรียนรู้ สามารถทำได้ในหลักสูตร รายวิชาต่าง ๆ  ด้วยการปรับการดำเนินการให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่ไม่ใช่แค่เรียนรู้เฉพาะเนื้อหา บรรยาย ปฏิบัติการ แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ ตั้งแต่รู้แหล่งความรู้ เนื้อหา การใช้ รวมถึงทักษะที่เสริมไปในกระบวนการเรียน ทั้ง ภาษาอังกฤษ IT และต้องทำอย่างสมดุล คือพอดีสำหรับผู้เรียน ที่หากทำไปทุกรายวิชา ผู้เรียนจะทำงานไม่ทัน ถึงทันก็อาจไม่ได้เนื้อหา การเรียนรู้กระบวนการ เพราะการเรียนรู้ต้องมีเวลาทำความเข้าใจ ไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เสร็จ ๆ เท่านั้น จึงต้องทำเป็นระบบ จัดสรร แบ่งกันไปทำในรายวิชาต่าง ๆ

การสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ คือ สอนโดยใช้กระบวนทำงาน คือ หาความรู้ ข้อมูล ทำงาน เสนองาน เสริมด้วยทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ IT จริงในสาขาอาชีพ ซึ่งเป็นการทำงานในยุคที่ การหาความรู้ การใช้ความรู้ สำคัญกว่า ความรู้และการมีความรู้ เพราะความรู้ที่มีล้าสมัยไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นการสอนให้สามารถปรับ ตามทันความรู้

 

created: 18 October 2011 17:37 Modified: 18 October 2011 17:37 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 anni, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
ยุทธนา (Recent Activities)
27 October 2011 10:13
#70200

เห็นด้วยกับท่านคณบดีเป็นอย่างยิ่ง ในภาควิชาฟิสิกส์เองก็มีรายวิชาเกี่ยวข้องอยู่หลายวิชา และที่เห็นเป็นประโยชน์มากสำหรับนักวิทยาศาสตร์ทั่ว ๆ ไปก็คือ การได้จับต้องและฝึกปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือจริง เรียนผิดเรียนถูกกับัมน ในที่สุดก็จะเกิดความชำนาญเพิ่มพูนขึ้นมาครับผม

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.240.230
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ