นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 4157
comment: 0

ใช้คำคมให้เกิดค่า ต้องนำไปทำจริง “พัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน”

พันธุ์ปาล์มน้ำมัน ทรัพย์ ม.อ. 1 การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน การจัดงานเกษตรภาคใต้ ตลาดนัดเกษตร ม.อ. เป็นสิ่งที่ชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน ช่วยกัน ทำให้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ชุมชน และประเทศชาติ

“Stay hungry, stay foolish” เป็นคำคมของ Steve Jobs ผู้สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการสื่อสารในยุคนี้ หากแปลตรงตามภาษา ก็อาจเป็นว่า “อยู่อย่างหิวกระหาย และทำตัวให้โง่ตลอดเวลา” แต่เป็นการกระหายการเรียนรู้ สิ่งใหม่ ๆ แก้ความโง่ด้วยการเปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ ด้วยการไม่คิดว่ารู้ไปหมดแล้ว ตามคำอธิบาย

Stay hungry = always keep wanting something more, something new.

Stay foolish = always keep an open mind, never think that you know everything.

 

ถ้าแปลให้ดูดีว่า  “กระหายการเรียนรู้และเปิดใจรับสิ่งใหม่เสมอ” หรือที่มีคนพูดเสมอ ให้ทำตัวเหมือนแก้วพร่องน้ำ เพื่อเติมสิ่งใหม่ได้

เคยอ่านพบว่า Steve Jobs จะติดตามความก้าวหน้าสินค้าใหม่ IT ทุกวันทุกยี่ห้อ เพื่อติดตามว่ามีเทคโนโลยีใหม่ ๆ อะไรเกิดขึ้นบ้างเพื่อนำไปพัฒนาให้ดีกว่า เด่นกว่า ก็เป็นอย่างเห็นกัน

การเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ และเรียนรู้ รับรู้ ติดตาม ตลอดเวลา จะเป็นข้อมูลของฐานความคิดจากความหลากหลาย แทนไปนั่งคิดฝันอยู่คนเดียว โดยเฉพาะจากสิ่งที่ใช้งานจริง ไม่ใช่ติดตามความก้าวหน้าแค่ทางทฤษฏี วารสารเท่านั้น เพราะส่วนนี้คือนำไปทำให้สามารถใช้งานได้จริง แข่งขันได้จริง ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า เข้าใจ เข้าถึง จึงพัฒนา ได้จริง คือรู้ทั้งทฤษฎี และสถานการณ์จริง  

เช่นเดียวกับการพัฒนาพันธุ์พืชของธุรกิจเมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืช ที่ใช้หลักการสร้างพันธุ์พืชใหม่ ต้องมีลักษณะทั่วไปไม่ต่ำกว่าพันธุ์มาตรฐานที่มีอยู่ และต้องมีลักษณะทีดีกว่าพันธุ์ที่มีอยู่อย่างน้อยหนึ่งลักษณะจึงสามารถนำไปเป็นพันธุ์แข่งขันในตลาดเมล็ดพันธุ์ได้

 

เช่นเดียวกับการวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่ต้องทำเพื่อพัฒนาชุมชน ประเทศชาติให้ดีขึ้นด้วยการนำไปใช้สร้างค่า สร้างมูลค่า ได้จริง พัฒนาสินค้าให้แข่งขันได้ จึงจะได้การยอมรับจากชุมชน ผู้เรียน สังคมประเทศ และสังคมโลก ไม่ใช่แค่ตีพิมพ์ เป็นผลงานขอตำแหน่งทางวิชาการของผู้วิจัย แต่คนใช้งาน ทำงานด้านนั้นไม่รู้จัก ที่เป็นสินค้าก็ขายไม่ได้ ยิ่งในยุคแข่งขันที่ที่เรียนมีมาก คนเก่งจะเลือกที่เรียนที่มีชื่อเสียงจากผลงานที่ใช้ประโยชน์ได้จริง

มีอาจารย์จำนวนมากหลงไปตำหนิคณะ มหาวิทยาลัยว่า ไม่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรจึงไม่มีคนมาเรียน แต่จะให้ประชาสัมพันธ์อะไร มีอะไรดี เป็นต้นแบบ ตัวอย่าง สร้างความน่าภาคภูมิใจ ท้าทายคนเก่ง แต่ไม่ใช่ด้วยการให้ทุนการศึกษาที่ให้ไปก็ไม่มีคนเก่งมาเรียน ทำให้เสียเงินเพิ่มไปอีก แต่ไม่สร้างคนให้เป็นที่ยอมรับ สร้างความภาคภูมิใจ ท้าทายคนเก่ง จึงมีแต่เสีย กับเสียมากขึ้น  

มหาวิทยาลัยวิจัย ไม่ใช่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาและประโยชน์ของผู้ทำวิจัย แต่ต้องทำวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศชาติ และชุมชนให้แข่งขันกับผู้อื่นได้ด้วยสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า สภาพการผลิตที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่เป็นมลพิษต่อสังคม ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ

เป็นที่มาของค่านิยมของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่มุ่งมั่นพัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ที่หมายถึงการทำทุกภารกิจ ทั้งการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ต้องนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของประเทศ ชุมชน ภูมิภาค บนฐานการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน ทั้งคน ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และค่านิยมความเป็นไทย เพื่อคนไทย เพื่อประเทศไทย เป็นหลัก

คำคม หากใช้เพียงท่องจำ ทำได้แค่ดูโก้ แต่จะทรงคุณค่าเมื่อนำไปทำจริง ค่านิยมของหน่วยงาน องค์กรก็เช่นเดียวกัน ไม่ใช่เป็นคำสวยหรู ท่องจำ แต่ต้องเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจ ช่วยกันสร้าง เป็นความตั้งใจ มุ่งมั่น ยึดถือ ทำให้เกิดขึ้นจริง

พันธุ์ปาล์มน้ำมัน ทรัพย์ ม.อ. 1 การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน การจัดงานเกษตรภาคใต้ ตลาดนัดเกษตร ม.อ. เป็นสิ่งที่ชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน ช่วยกัน ทำให้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ชุมชน และประเทศชาติ ที่มุ่งมั่นต่อไปในยางพารา ไม้ผล แพะ พืชผัก

 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 10 October 2011 18:50 Modified: 10 October 2011 18:50 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 pai, Ico24 คนธรรมดา, and Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 54.82.57.154
Message:  
Load Editor
   
Cancel or