นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2160
ความเห็น: 1

Leadership ความเป็นผู้นำที่ต้องมีในทุกคน ทุกอาชีพ ทุกตำแหน่ง จึงทำให้องค์กรพัฒนา

ความรู้ ใช้ความรู้ รวมถึงการอยู่ในสถานการณ์การได้รับบริการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน องค์กร จริง ๆ

ผู้นำ leadership เป็นคำที่ถูกใช้พูดถึงตลอดเวลา แต่อาจมีความเข้าใจที่ต่างกัน หลายคนคิดว่า ไม่ได้เป็นหัวหน้า ประธาน ผู้บังคับบัญชา ก็ไม่จำเป็นต้องมีความเป็นผู้นำ เพราะเป็นหน้าที่ของผู้มีตำแหน่งต่าง ๆ เหล่านั้น ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด  

ความเป็นผู้นำ หมายถึง มีความรู้เรื่องต่าง ๆ ที่ทันสมัย ทั้งสถานการณ์ ความรู้ วิทยาการ ประสบการณ์ โดยเฉพาะงานในหน้าที่ของแต่ละคน แต่ละตำแหน่ง ซึ่งได้มาจากการติดตามหาความรู้ สถานการณ์ตลอดเวลา ที่ทำให้สามารถนำเอาความรู้ วิทยาการ รวมถึงประสบการณ์มาพัฒนางานให้เหมาะสมได้ ทั้งในงานลักษณะเดียวกัน หน้าที่เดียวกัน รวมถึงต่างลักษณะ ต่างหน้าที่ ที่ทำให้เกิดนำเทคโนโลยีมาผ่อนแรงพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ แสดงให้เห็นว่า การเป็นผู้นำนั้น ต้องมีกันทุกคน ทุกตำแหน่ง ทุกอาชีพ ด้วยการหาความรู้ซึ่งเป็นที่มาของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะไม่เรียนก็ตามคนอื่นไม่ทัน ก็นำไม่ได้  

การเป็นผู้นำในฐานะที่มีตำแหน่งหน้าที่ ไม่ว่าจะหัวหน้า ผู้บังคับบัญชา ผู้นำองค์กร และประธานกรรมการ ประธานที่ประชุม นอกจากจะมีความรู้ทันสมัยเช่นทุกคนแล้ว ยังต้องมี ภาวะผู้นำ ซึ่งคำว่า ภาวะ คือสภาพการณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่การควบคุมตนเอง ให้จับอาสาระ ไม่ใช่อารมณ์ สาระที่จะทำให้ระบบงาน องค์กรก้าวหน้าพัฒนาไป เลือกเอาสาระที่มีของบุคลากรในหน่วยงาน องค์กร ที่ประชุม คาถาสำคัญคือ หาสาระนำไปพัฒนางานและองค์กร เมื่อมีจุดมุ่งเช่นนี้จะทำให้ไม่สนใจในอารมณ์ของผู้เสนอ พฤติกรรมของบุคคล เพราะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ต้องดึงเอาประโยชน์ของความรู้ ข้อเสนอมาใช้ประโยชน์ให้ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ แสดงว่าสามารถควบคุมสภาพการณ์ได้ จึงเรียกว่ามีภาวะผู้นำ     

ความหมายอีกระดับหนึ่งในการบริหารจัดการองค์กร ของคำว่า leadership คือ การนำองค์กร ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารหน่วยงานและองค์กรทุกระดับ ที่บอกให้สมาชิกรับรู้ว่า องค์กร/หน่วยงานจะพัฒนาไปในทิศทางใด จะได้ช่วยกันนำความรู้ ความสามารถมาทำงานร่วมกัน สิ่งสำคัญของการนำองค์กร คือต้องเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่คำนึงถึงเหตุ ผล ข้อเท็จจริง วิเคราะห์สภาพการณ์ในอนาคต มีข้อมูลสภานภาพขององค์กร หน่วยงาน คน อุปกรณ์ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือที่เรียกกันว่า จุดแข็ง และต้องเป็นจุดแข็งที่ทำได้จริง ไม่ใช่แค่คิด ๆ เอา รู้จักการวางตำแหน่งของหน่วยงานและองค์กร รู้ว่ามีอะไรที่ต้องลงทุนพัฒนาให้เกิดเป็นประโยชน์กลับสู่องค์กร ไม่ใช่ลงทุนด้านใช้เงิน แรง และทรัพยากร แต่สร้างอนาคตหน่วยงาน/องค์กรไม่ได้ เรียกง่าย ๆ ว่าไม่ใช่ทำเพื่อโชว์ แต่ทำเพื่อสร้างมูลค่า อันนี้ที่เรียกกันว่าจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาเพื่ออนาคตของหน่วยงานและองค์กร กระบวนที่สำคัญในการนำองค์กร ต้องไม่ใช่การคิดเฉพาะผู้บริหาร/หัวหน้า ต้องมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร พูดง่าย ๆ ว่าช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ที่ต่างจากสมัยก่อนที่คิดจากผู้นำเป็นหลัก  

จะเห็นว่า leadership เป็นสิ่งสำคัญของทุกคน ทุกตำแหน่ง ทุกอาชีพ และต้องมีระดับที่แตกต่างกัน หากเป็นภาษาไทย ก็เรียกว่า ความเป็นผู้นำ ซึ่งต้องมีความรู้ ประสบการณ์ ฝึกใช้งาน จึงกล้านำเสนอ หรือที่เรียกว่า ความมั่นใจ และหากไม่รู้ ไม่มั่นใจ ก็ทำให้เกิดความกลัว ที่มักได้ยินเสมอเมื่อมีการประเมินบัณฑิตจากผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิตว่า ขาดความเป็นผู้นำ ส่วนในองค์กรมักมีปัญหาในการหาความรู้ โดยเฉพาะในหน้าที่ให้ทันสมัย หรือบางคนก็ติดตามหาความรู้แต่มักไม่นำมาใช้งาน นำมาเพียงไว้โชว์ หรือที่เรียกว่า คุยอวดเท่านั้น จึงไม่เกิดประโยชน์เพราะไม่ได้นำไปใช้งาน ที่แย่ไปกว่านั้น ในหลาย ๆ ครั้งยังทำให้งานไม่เดิน หรือเดินช้า เสียเวลาในประเด็นที่จู้จี้จุกจิก ซึ่งส่วนนี้ที่ต้องการ ภาวะผู้นำของผู้มีหน้าที่ที่ต้องมีการคัดเลือก สรรหา ผู้มาทำหน้าที่ควบคุมสภาวะการณ์ ประเด็น จับสาระให้สามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้ โวยกระบวนการนำองค์กร    

ดังนั้น ความเป็นผู้นำ จึงเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่ต้องศึกษา ติดตาม เรียนรู้ พัฒนาตลอดเวลา สำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นผู้นำ จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในมหาวิทยาลัย ที่ต้องทำให้เกิดกระบวนการหาความรู้ ใช้ความรู้ รวมถึงการอยู่ในสถานการณ์การได้รับบริการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน องค์กร จริง ๆ ไม่ใช่แค่บทเรียนที่เรียนเท่านั้น นั่นคือ การสร้างบัณฑิตให้มีความเป้นผู้นำ มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติงานแบบ ความเป็นผู้นำด้วย คือต้องทำเป็นต้นแบบด้วย ไม่ใช่สอนให้ทำเท่านั้น ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงจัดเวลา หาความรู้ นำมาปรับใช้ ร่วมกัน ด้วยกระบวนการนำองค์กร   

มาร่วมกันเป็นผู้นำ สร้างความเป็นผู้นำ เพื่ออนาคต กันดีกว่า ร่วมเรียน ร่วมรู้ ร่วมใช้ ร่วมสร้าง

สิ่งที่เราสร้าง สิ่งนั้นจะกลับมาบริการเรา เช่นกัน   

created: 24 January 2011 19:23 Modified: 26 January 2011 17:24 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
A [IP: 223.204.42.120]
25 January 2011 21:20
#63152

ผมชอบคำที่ร้อยเรียงเป็นประโยคนี้ครับ

"ภาวะ คือ ...การควบคุมตนเอง ไม่ใช่อารมณ์" แต่มักจะเห็นในภาวะตรงกันข้าม

และ

"ไม่ใช่ทำเพื่อโชว์ แต่ทำเพื่อสร้างมูลค่า"  จึงเกิดงานที่ทรงคุณค่าที่แท้จริง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.191.145
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ