นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2173
ความเห็น: 1

การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบแท่ง 2. รายละเอียดการปฏิบัติ

การเลื่อนเงินเดือนนั้นเป็นเรื่องของเงิน ยิ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนยิ่งต้องใช้ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น

 จากหลักเกณฑ์ที่ให้ใช้ทั้ง ผลการปฏิบัติราชการ + พฤติกรรม ในการประเมิน การเลื่อนขั้นที่ละเอียดเป็น % นั้น ทำให้ต้องมีความละเอียดมากขึ้นในการดำเนินการ

           1. เริ่มจากผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ ต้องดูตั้งแต่ข้อตกลงที่ทำและเปรียบเท่าในเชิงปริมาณในตำแหน่งใกล้เคียงกัน ที่ต้องทั้งเชิงปริมาณ + ผลสัมฤทธิ์ เพราะผู้ที่ทำข้อตกลงของงานน้อย ย่อมมีผลสัมฤทธิ์ดีกว่า ในบางเรื่องต้องดูในรายละเอียดที่ลึกกว่านั้น เช่น การจัดการเรียนการสอน รายวิชาที่จัดเป็นกลุ่มย่อยมากเกินเพื่อนำไปกรอกภาระงาน เช่น กลุ่มละ 5-10 คน 5 กลุ่ม รวมผู้ลงทะเบียน 25-50 คน กับอีกวิชาที่วิชาที่สอน 2 กลุ่ม ๆ ละ 50 คน รวมเป็น 100 คน ดังนั้น ส่วนนี้ต้องจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนจริง แทนการนับกลุ่ม เพราะนักศึกษาลงทะเบียน 100 คน ย่อมมีรายรับค่าลงทะเบียนมากกว่า 25-50 คน รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องเรียน อุปกรณ์ คุ้มค่าต่างกัน  ดังนั้น ไม่ว่าตำแหน่งใดต้องเปรียบเทียบทั้งปริมาณและผลสัมฤทธิ์ของตำแหน่งที่ใกล้เคียงกัน

       2. การดูผลการสัมฤทธิ์ ที่มี 5 ระดับ คงต้องดูที่

                 - ระดับดี คือระดับที่มีผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลง คือปฏิบัติตามหน้าที่ได้ดี

                 - ระดับดีมาก คือ นอกจากปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ดีแล้ว ยังต้องมีผลงานหรือการพัฒนากระบวนการที่ทำให้ทำงานเพิ่มมูลค่าได้เพิ่มขึ้น พูดง่าย ๆ คือ ต้องมีรายรับเพิ่มขึ้นจากการใช้วัสดุ อุปกรณ์ รายจ่าย เวลา เท่าเดิม ในทางธุรกิจ ทำให้มีรายได้เพิ่ม จึงค่าตอบแทนไปเพิ่มเงินเดือนได้

                  - ระดับดีเด่น นั้น นอกจากทำตามหน้าที่ได้ดี มีผลการพัฒนางาน แล้ว ยังสามารถสร้างกระบวนการดังกล่าวไปใช้กับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ผลประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ด้วย เรียกว่า เพิ่มมูลค่าขององค์ในภาพรวมทำให้มีรายได้เพิ่ม หรือรายจ่ายลดลง กำไรมากขึ้น ซึ่งสมควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น อย่างในมหาวิทยาลัย หากแต่ละคณะหน่วยงานทำรายได้เพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยก็มีรายได้เพิ่มขึ้นถึงแม้จะหักเข้ามหาวิทยาลัยในสัดส่วนเท่าเดิม ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ มหาวิทยาลัยก็อยู่รอด ส่วนจะทำอะไรก็เป็นภารกิจของแต่ละคณะ แต่หากมีหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนงบประมาณมาก แต่ไม่ลดรายจ่ายหรือเพิ่มรายได้ มหาวิทยาลัยก็อยู่ไม่รอด

                - ระดับพอใช้ คือพอทำงานได้ แต่มีผลต่ำกว่าข้อตกลงโดยไม่ทำความเสียหายให้แก่งาน

                - ะดับต้องปรับปรุง คือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อความเสียหายต่อองค์กร  เช่น มีหน้าที่แล้วไม่ทำ และอาจรวมถึงผู้มีตำแหน่งทางวิชาการ ที่ได้รับทั้งเงินเดือน และเงินค่าตำแหน่งสูง แต่ไม่มีผลงานวิจัย ไม่มีการรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพราะจะเป็นส่วนที่มีรายได้เพิ่มจากการลงทะเบียนของนักศึกษา การทำวิจัยด้วยการหาแหล่งทุนต่าง ๆ ช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาควิชา/คณะ แต่หากทำแล้วภาควิชา/คณะมีรายจ่ายเพิ่ม ก็เป็นสิ่งที่ทำความเสียหายเช่นกัน  ในบางมหาวิทยาลัย มีการหักค่าธรรมเนียมเป็นรายได้ของคณะ / หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยด้วย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกา ทำให้ผู้ที่สามารถหาทุนวิจัยได้มาก ได้รับการดูแลปรับตำแหน่งให้สูงขึ้น

 นี่เป็นที่มาของการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วย ซึ่งต้องสนับสนุนกันให้งานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

- คนหลายคนมีความรู้ ความสามารถ แต่แทนที่จะนำมาใช้งาน ก็คอยทักท้วง ทำให้งานล่าช้า หรือการประชุมก็เสียเวลาที่ประชุม ที่แต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายที่คิดจากค่าตอบแทนและเงินเดือนตามผู้เข้าร่วมประชุม   

- บางคนทำงานช้า ส่งงานสายเป็นประจำ ความรู้หลาย ๆ เรื่องที่ควรรู้ แต่ถามเป็นประจำ เพราะการไปถามแต่ละครั้งทำให้เสียเวลาในการตอบคำถาม ทำงานอื่นก็ไม่ได้ รวมถึงเวลาการทำงานของตนเอง หรือผู้ที่มารับบริการ เช่น อาจารย์มาถามเจ้าหน้าที่ภาควิชา อาจารย์ก็ต้องใช้เวลาคอย หรือ การส่งงานช้ากว่ากำหนดก็เช่นกัน ต้องรอทำแทนที่จะใช้เวลาไปทำงานอื่นที่วางแผนไว้   

เหล่านี้คือตัวอย่างที่ทำให้เสียเวลา ค่าใช้จ่ายเพิ่ม หากเป็นการทำธุรกิจ นี่คือ กำไร และขาดทุน ที่สำคัญคือความพึงพอใจของลูกค้า จริงอยู่ที่บางท่านอาจบอกว่า มหาวิทยาลัยไม่ใช่ธุรกิจ ไม่ควรคิดเรื่องเงิน ก็ต้องคิดดูว่า การเลื่อนเงินเดือนนั้นเป็นเรื่องของเงิน ยิ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนยิ่งต้องใช้ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น  

จะเห็นว่าระบบใหม่ ดำเนินการแบบหยาบ ๆ ไม่ได้ เพราะของเดิม ถึงแม้จะมีผลการประเมินใกล้เคียงกัน แต่ผู้ที่ได้รับประโยชน์มีโควต้า 15 % ของ 2 ขั้นจำกัดอยู่ เช่น ครั้งแรกก็ได้ 0.5 ขั้นเป็นส่วนใหญ่ พอครั้งที่สอง ก็จะได้ 1 ขั้นเป็นส่วนใหญ่  

ที่สำคัญคือสำนึกในหน้าที่ของการปฏิบัติราชการ และเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ คือนักศึกษา การส่งคะแนนสาย การไม่สอนตามตารางเวลา คิดง่าย ๆ หากลูกหลานเราเป็นผู้เรียน เราจะรู้สึกอย่างไร      

หวังว่าคงเห็นค่าของงานและการทำงาน ที่สัมพันธ์กับการเลื่อนขั้นเงินเดือน และอะไรคือ พฤติกรรที่ไม่พึงกระทำ เพราะอะไร ผู้ทำงานมานาน ทำหน้าที่ได้ดี ตามข้อตกลงได้ครบถ้วน เรียกว่า มีผลการปฏิบัติราชการระดับ ดี คือไม่มีกำไรเพิ่มก็เพิ่มตามปกติ   

 
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 08 มกราคม 2554 19:30 แก้ไข: 08 มกราคม 2554 19:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
. [IP: 61.90.121.64]
13 มกราคม 2554 20:49
#62930

การประเมินตามระบบแท่งเป็นอย่างไร ได้ติดตามอ่านทั้งของ อ.จรัญ และ อ.วัลลภ และจะติดตามศึกษาหาความรู้ต่อไป

เท่าที่รู้มาการประเมินที่ดีที่สุดได้แก่การประเมินของรัฐบาลสหรัฐที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล(เพราะ ISO ไปลอกระบบของรัฐบาลสหรัฐมา) คือ ใช้ระบบ เป็นมาตรฐานในการประเมิน

ระบบ PC ที่ ก.พ.ใช้มากว่า 30 ปีก็ใช้ระบบ เป็นมาตรฐานในการประเมินซึ่งเป็นการประเมินที่ดีที่สุด(ในโลก)...แต่ ก.พ.ใช้ระบบ PC. อย่างไม่โปร่งใส และร่วมกับนักการเมืองทำสกปรกจนต้องเลิก PC มาใช้ระบบแท่ง

ปัญหาของการทำ PMQA ของ กพร. และ ECPE ของ สกอ. คือการทำ Process หรือ Work Processes ตามหมวด 6 Operations Focus ของ 2011-2012 Criteria for Performance Excellence นั้นยากมาก เพราะต้องอยู่บนพื้นฐานขององค์ประกอบ A-D-L-I ยากเหมือนเข็นครกขึ้นสามร้อยยอด

แต่ถ้ามี Classification Manual ของ PC แล้ว...การทำ Work Processes ตามหมวด 6 "Operations Focus" จะง่ายมากเหมือนกินกล้วย.

ท่านที่รับผิดชอบเรื่อง PMQA และ ECPE โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.opm.gov/position classification และกรุณามาแลกเปลี่ยนกันใน Blog ของ ดร.วัลลภ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อ ม.อ.ส่วนรวม หมายถึง ม.อ.จะเป็นมหาวิทยาลัยผู้นำเรื่องระบบ(Work Systems และ Work Processes)ซึ่งเป็นหัวใจของ TQM.(MBNQA/TQA/PMQA/ECPE).

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.85.214.125
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ