นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2492
ความเห็น: 0

การผลิตการเกษตรในอนาคต : ปัจจัยการผลิตและสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ปัญหาโลกร้อน และการผลิตการเกษตรที่ต้องปรับเปลี่ยนไป

intensive farming ที่ต้องพัฒนาระบบการจัดการน้ำ การจัดการการผลิต พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิต การจัดการปุ๋ย ฮอร์โมน เพื่อการผลิตใหได้ผลผลิตที่มีคุณค่าต่อการดำรงชีพ การผลิตที่ต้องอาศัยเทคโนโลยี เครื่องจักรกล ระบบที่สามารถควบคุม ทดแทนแรงงานที่เปลี่ยนไปของประชากรโลกในอนาคตที่เกษตรเปลี่ยนจากการใช้แรงคน เป็นการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกล ระบบความคุมอัตโนมัติ จากฟาร์ม สู่กระบวนการผลิต สู่ผู้บริโภค
 

-         จากการเกษตรที่อาศัยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติในอดีต สู่การเกษตรที่ใช้สารเคมี ทั้งปุ๋ย สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช โรค แมลง และวัชพืช ที่ขาดการจัดการที่พอดี เหมาะสม จนทำให้เกิดการเสื่อมโทรมของสภาพดิน สภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาทั้งการเกษตรและมาตรฐานความเป็นอยู่ มีผลตกค้างที่ส่งผลเสียแก่ปัจจัยการผลิตและสภาพแวดล้อม และประสิทธิภาพการผลิต

 

-         ความต้องการในเชิงปริมาณจากประชากรที่เพิ่มขึ้น ทำให้พื้นที่ทางการเกษตรถูกใช้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีเวลาพักฟื้น ดินขาดการจับตัวทางโครงสร้างที่จะทำให้พืชเจริญได้ ทำให้พืชขาดน้ำ ขาดอากาศ

 

-         การขยายชุมชน เขตเมือง และอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่เหมาะสมที่เคยเป็นพื้นที่การผลิตการเกษตร ทำให้จำเป็นต้องใช้พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการทำการเกษตรเพิ่มขึ้น ขาดการจัดการน้ำ การจัดการป่าพื้นที่รับน้ำ ทำให้เกิดความแห้งแล้ง น้ำท่วม ซึ่งมีผลกระทบต่อการเกษตรทั้งสิ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องแก้ด้วยการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพทั้งระบบ ต้องชี้แจง ทำความเข้าใจ ที่ทำให้ทุกอย่างดำรงอยู่ได้ร่วมกัน อย่างยั่งยืน ในลักษณะช่วยกันใช้ ช่วยกันรักษา และประสานประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ที่ต้องใช้พื้นที่และทรัพยากรอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

 

 -         การขยายพื้นที่อยู่ ชุมชน พัฒนาภาคอุตสาหกรรรม ทำให้มีการตัดไม้ทำลายป่า การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากที่เคยตรึงในต้นพืช ป่าไม้ และที่สำคัญจากการใช้พลังงานจากฟอสซิล ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน อุณหภูมิสูงขึ้น ที่ส่งผลต่อการผลิตทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ความเป็นอยู่ การใช้พลังงานเพิ่มขึ้นในการควบคุมสภาพอากาศเพื่อการดำรงชีพ ทำให้สิ่งมีชีวิตมีอัตราการเจริญและทำปฏิกิริยารวดเร็วขึ้น เป็นปัญหาต่อการระบาดของโรค แมลงศัตรูพืชและสัตว์ ลดพื้นที่การผลิตของพืชเขตหนาว ขยายพื้นที่ของพืชเขตร้อน แต่ในภาพรวมทำให้พื้นที่การผลิตทางการเกษตรลดลง  

จากสภาพที่เปลี่ยนไปและความต้องการผลผลิตที่เพิ่มขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น ลดปัญหาการผลิต และสภาพแวดล้อม ทำให้ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบริหารจัดการ ที่ทำให้ใช้พื้นที่น้อยลง ดังเช่นในอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ระบบปิด ที่ทำให้สามารถควบคุมประสิทธิภาพและใช้พื้นที่การผลิตลงได้ ที่เรียกว่า intensive farming ที่ต้องพัฒนาระบบการจัดการน้ำ การจัดการการผลิต พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิต การจัดการปุ๋ย ฮอร์โมน เพื่อการผลิตใหได้ผลผลิตที่มีคุณค่าต่อการดำรงชีพ การผลิตที่ต้องอาศัยเทคโนโลยี เครื่องจักรกล ระบบที่สามารถควบคุม ทดแทนแรงงานที่เปลี่ยนไปของประชากรโลกในอนาคตที่เกษตรเปลี่ยนจากการใช้แรงคน เป็นการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกล ระบบความคุมอัตโนมัติ  จากฟาร์ม สู่กระบวนการผลิต สู่ผู้บริโภค ซึ่งเป็นการเกษตรที่จะปรับเปลี่ยนไปในอนาคต     

การผลิตด้านการเกษตรในอนาคต

-         ต้องพึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการเชิงระบบ ทดแทนการใช้เกษตรธรรมชาติ เพื่อให้สามารถผลิตได้ตามเต็มตามศักยภาพ แม้การเกษตรอินทรีย์ก็ต้องใช้ระบบการจัดการ ความรู้และเทคโนโลยี เครื่องจักรกล

 

-         การใช้เครื่องจักรกล ระบบควบคุมการผลิต และนักวิชาการควบคุมการผลิต แทนการใช้แรงงานและเกษตรกรที่มีจำกัดและลดจำนวนลง

 

-         การผลิตต้องเป็นไปในกรอบตามมาตรฐานการผลิตที่ดีทางการเกษตร (Good Agricultural Practices : GAP) ที่เน้นความปลอดภัยของผลผลิต สภาพแวดล้อม สังคม และตรวจสอบได้  

 

-         การผลิตที่เป็นระบบเพื่อควบคุมกระบวนการ คุณภาพ ประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาการผลิตของเกษตรกรรายย่อย

 

-         การผลิตของเกษตรกรรายย่อยจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบ ซึ่งได้รับการดูแลปัจจับการผลิต ระบบการจัดการ อุปกรณ์ การบริหารจัดการ และการตลาด จากระบบ เช่นการรับเป็นแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ในปัจจุบัน ที่ทำให้มีความมั่นคงในการดำเนินการ

 
สร้าง: 15 พฤศจิกายน 2553 18:47 แก้ไข: 29 พฤศจิกายน 2553 12:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.235.155
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ