นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1467
ความเห็น: 1

ยินดีกับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2553 13 ก.ย. 53

บัณฑิตที่มีคุณภาพ ความสามารถ ตามเกียรติและศักดิ์ศรีตามปริญญาที่ได้รับ พร้อมฝากช่วยกันเสริมสร้างเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งปริญญา คณะ และมหาวิทยาลัยสืบไป

วันนี้เป็นที่ต้องแสดงความยินดี ชื่นชม อีกวันหนึ่งของคณะที่มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2553 มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 295 ท่าน เป็นปริญญาตรี 241 ท่าน ปริญญาโท 50 ท่าน และ ปริญญาเอก 4 ท่าน  

และในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยยังได้อนุมัติ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร แก่ นายวิวัฒน์ ศัลยกำจร เป็นที่ได้นำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวาง และมุ่งมั่น 

ในเช้าวันนี้ ที่ 13 กันยายน 2553 คณะได้จัดแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านเช่นทุกปี ซึ่งมีผู้มาเข้าร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก โดยเฉพาะ ญาติ ๆ เพื่อน ๆ ของบัณฑิต และนักศึกษาปัจจุบัน 

นอกจากนี้ คณะยังได้เชิญศิษย์เก่าดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย มาร่วมพิธีด้วย ซึ่งมีศิษย์เก่าจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการคัดเลือกจำนวน 3 ท่าน คือ

นายอุดม พฤกษานุศักดิ์

รศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน และ

นายประพันธ์ จันทร์ช่วย

 ในนามของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ทุกท่าน รวมถึงผู้ปกครอง ญาติ ๆ และขอให้บัณฑิตทุกท่าน นำความรู้ ความสามารถไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติแลสังคมในทุกระดับ และต่อตนเอง ขอให้เชื่อมั่นว่า ท่านเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ความสามารถ ตามเกียรติและศักดิ์ศรีตามปริญญาที่ได้รับ พร้อมฝากช่วยกันเสริมสร้างเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งปริญญา คณะ และมหาวิทยาลัยสืบไป  

ขอให้บัณฑิตทุกท่าน ประสบความสำเร็จ ความเจริญ ตามที่ท่านตั้งใจ ตั้งมั่น และ ปฏิบัติ ทุกประการ  

ในฐานะ อาจารย์ท่านหนึ่ง มาถึงวันนี้ รู้สึกดีใจ ภาคภูมิใจ ทุกครั้ง ในความสำเร็จของบัณฑิตทุกคน และขอบคุณ ทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ไม่ว่า คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มีส่วนช่วยร่วมการสร้างบัณฑิตของคณะเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อทุกคน

 
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 13 กันยายน 2553 10:13 แก้ไข: 13 กันยายน 2553 10:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยินดีด้วยกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และครูบาอาจารย์ที่นับเป็นโอกาสที่ส่งศิษย์ ถึงฝั่งได้อีกรุ่น ค่ะ...

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.117.38
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ