นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1655
ความเห็น: 0

การปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ

จัดส่งรายงานได้ทันทีหลังสิ้นสุดการประเมิน

 ช่วงวันที่ 19-20 ก.ค. 53 เป็นช่วงการเข้าประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2552 ของคณะทรัพยฯ ที่ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประกอบด้วย

ศ.นพ. สงวนสิน รัตนเลิศ ประธานกรรมการ

ผศ. ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี  ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.อำไพรัตน์ สุทธินนท์ รองประธานกรรมการ

และกรรมการประกอบด้วย  ผศ.เสาวณี จุลิรัชนีกร ผศ.ปริญญา เฉิดโฉม ผศ. ดร.นิษฐิดา เอลซ์ คุณประภัสสร สุขพฤกษ์ และคุณนันทพร นภาพงศ์สุริยา และมีคุณวรัญญา ภัทรวโรดม เป็นเลขากรรมการประเมิน  

กรรมการทุกท่านได้ทำหน้าที่ประเมินอย่างเข้มแข็ง ทำให้คณะได้ข้อมูลนำไปพัฒนาที่ดีหลายประเด็น  สิ่งที่เป็นการปฏิบัติที่ดีของกรรมการทีมนี้ คือ จัดส่งรายงานได้ทันทีหลังสิ้นสุดการประเมิน  

ขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน โดยเฉพาะท่านประธานกรรมการที่กำกับกระบวนการประเมินได้อย่างดียิ่ง ซึ่งคณะได้กระจายรายงานการประเมินสู่บุคลากรในคณะผ่านระบบเมลแล้ว และจะได้นำไปจัดระบบมอบหมายการนำข้อเสนอไปพัฒนาคุณภาพของคณะต่อไป  

ผลการประเมิน คณะได้คะแนน 9 องค์ประกอบของ สกอ. = 4.29 รวมกับองค์ประกอบของ ม.อ. อีก 2 องค์ประกอบ มีคะแนน = 4.35 ระดับเดียวกับปีที่ผ่านคณะมีจุดเน้นในภารกิจหลัก     

- ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิตเกษตร นักบริหารจัดการเพื่อสนองตอบต่อมาตรฐานสินค้าด้านความปลอดภัยและการเปิดการค้าเสรี เน้นความรู้ทักษะการผลิตตามมาตรฐานการผลิตที่ดีทางการเษตร (GAP) โดยร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ (มกอช.) และเอกชน(CP) เน้นความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ นักศึกษาทุกคนไปศึกษาการเกษตรประเทศมาเลเซีย พัฒนาทักษะการปฏิบัติด้วยกิจกรรมงานเกษตรภาคใต้  ศิษย์เก่าได้รับการยอมรับทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน การศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ     

- มีหลักสูตรปริญญาโท-เอก สามารถจัดการเรียนการสอนได้ครบทุกสาขาวิชา     

- ทำวิจัย ด้านพืชกรรมยางพาราและเศรษฐสังคม พันธุ์ปาล์มน้ำมันและการจัดการสวน ไม้ผล มังคุด ลองกอง เทคโนโลยีชีวภาพของพืช การจัดการโรคแมลงศัตรูพืช แพะ การใช้สมุนไพรในการผลิตสัตว์ โภชนศาสตร์สัตว์ และสัตว์น้ำ สุขภาพสัตว์น้ำ  นิเวศทางน้ำและชายฝั่ง โครงการพระราชดำริด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นต้น 

- มีการบริการชุมชน ทั้งงานเกษตรภาคใต้ ตลาดนัดเกษตร กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีจากผลงานวิจัย การอบรมและบริการการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน มีการนำผลงานวิชาการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ คณะและสื่อต่าง ๆ  -        มีบุคลากรที่ช่วยกันปฏิบัติภารกิจของคณะที่เข้มแข็ง ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน    

สำหรับจุดอ่อนและปัญหา คือ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเก่า ไม่เพียงพอ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทำให้เกิดปัญหาต่อการเรียนการสอน การปฏิบัติจริง การวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษา  

ขอบคุณชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติทุกท่าน นักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้ทำหน้าที่ ปฏิบัติภารกิจ มาอย่างดีด้วยความมุ่งมั่น อดทนต่อความไม่พร้อมและขาดแคลน และหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ที่ได้สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของคณะ

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 20 กรกฎาคม 2553 18:09 แก้ไข: 20 กรกฎาคม 2553 18:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.138.69
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ