นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1354
ความเห็น: 2

ฤดูประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2552

การปฏิบัติภารกิจของคณะ/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนคุณภาพ คือทุกคน ทุกหน่วยงาน ต้องร่วมกันปฏิบัติให้เกิดคุณภาพ

 เดือน มิ.ย. ก.ค. ส.ค. เป็นช่วงการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา เพราะเพิ่งสิ้นสุดปีการศึกษา 2552 ไปเมื่อ พ.ค. นี้ สำหรับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็นสองภาคการศึกษาต่อปี  

ขณะนี้ คณะ/ภาควิชา มหาวิทยาลัย กำลังเร่งรีบจัดทำรายงานเพื่อเตรียมให้กรรมการมาประเมิน โดย ม.สงขลานครินทร์ กำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. รวมทั้งอีกหลาย ๆ มหาวิทยาลัย ทำให้ผู้ที่ผ่านการอบรมของ สกอ. สมศ. ต้องทำหน้าที่เป็นกรรมการประเมิน ทั้งภายใน และภายนอกสถาบันของตนเอง รวมทั้งหลายท่านต้องทำหน้าที่จัดทำและผู้ถูกประเมิน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ระบบ/วิธีการที่ดี ๆ เพื่อนำใช้ปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการตรวจประเมินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน ที่สำคัญเป็นการรายงานคุณภาพของการดำเนินการภารกิจของ การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่า ผลการดำเนินการทุกภารกิจมีคุณภาพ จะส่งบุตรหลานเข้าเรียน ให้ทุนมาทำวิจัยที่เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประชาชน และยินดีมาเข้ารับหรือเข้าใช้บริการวิชาการต่าง ๆ โดยสะท้อนให้เห็นว่ามีคณาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์เป็นอย่างไร มีกระบวนการและความพร้อมของอุปกรณ์ สถานที่ มีความร่วมมือกับหน่วยงานและบริษัทที่ช่วยขับเคลื่อนคุณภาพ  

ดังนั้น หน่วยงานที่เสนอการประเมินคุณภาพ ต้องเสนอให้เห็นคุณภาพที่เป็นจริง  ซึ่งกรรมการที่มาประเมินจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อเสนอเป็นรายงานที่ต้องนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบต่อไป อันเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้มารับ/ใช้บริการ  สิ่งสำคัญในการปฏิบัติภารกิจของคณะ/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนคุณภาพ คือทุกคน ทุกหน่วยงาน ต้องร่วมกันปฏิบัติให้เกิดคุณภาพ เช่น การผลิตบัณฑิต ก็ไม่ใช่เฉพาะผู้ทำหน้าที่สอนเท่านั้น ยังหมายรวมถึง ทุก ๆ ที่ที่นักศึกษาไปใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ การลงทะเบียน การจ่ายเงิน กิจกรรมนักศึกษา ฯลฯ ซึ่งการปฏิบัติที่ดีและมีคุณภาพเหล่านี้ ไม่ใช่แค่เพียงเอาใจใส่นักศึกษา ผู้มารับ/ใช้บริการ แต่ยังเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เราทุกคนอาจไปรับ/ใช้บริการภายหลัง ไม่ว่า จะเป็น หมอ นักบัญชี วิศวกร นักวิชาการ พนักงานทั้งของรัฐ และบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ

 จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ทุกคณะ ทุกสถาบัน ร่วมกันสร้างคุณภาพเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ รวมถึงงานวิจัย และบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และอนาคตของเรา  

ก็หวังว่า การเสนอรายงานประกันคุณภาพ ไม่ใช่มาบอกว่า ขาดความพร้อม และมีแต่ปัญหา ที่สำคัญแต่ละท่านเป็นตัวปัญหาเสียเอง เพราะหากเป็นเช่นนี้ คงไม่มีใครอยากส่งลูกหลานมาเรียน และมารับ/ใช้บริการ จริงไหม ? 

อยากเห็นวันที่เสนอรายงานผลการประกันคุณภาพเป็นวันภาคภูมิใจของทุกคนในหน่วนงานที่ได้ร่วมกันสร้างสรรคุณภาพในส่วนที่รับผิดชอบ และรับรู้ว่ามีอะไรที่ต้องช่วยกันปรัปรุง พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง

หากเป็นเช่นนี้ จะทำให้การประกันคุณภาพเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ คุณภาพเกิดจากการทำงานอย่างมีคุณภาพของทุกคน ป่วยการที่จะมาถกเถียงกันว่า ระบบไม่ดี ตัวชี้วัดไม่เหมาะสม แต่อยู่ที่เราทำอย่างไรจริง ๆ ให้มีคุณภาพ  

อาหารที่ดีและอร่อย ไม่ได้อยู่ที่สูตรหรือตำหรับมาตรฐาน แต่อยู่ที่ความเอาใจใส่ในการปรุง เลือกวัตถุดิบที่ดี สะอาด ปลอดภัย  

คุณภาพ เป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกหน่วยงาน ทุกระดับ แม้แต่ รปภ. นักการภารโรง หากปฏิบัติไม่ดี ย่อมมีผลต่อคุณภาพ และเป็นต้นแบบที่นำไปสู่สังคมที่ไม่มีคุณภาพได้

 
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Monly (Recent Activities)
21 June 2010 09:00
#58074
Ico48
np [IP: 110.164.224.177]
29 August 2010 11:06
#59839

ขอบคุณสำหรับข้อเขียนดีๆเกี่ยวกับQAค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.167.74
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ