นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2120
ความเห็น: 2

ความหมาย vision ใน NBMQA ความสำคัญและการจัดทำ

วิสัยทัศน์ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือผู้ใช้ เพราะทำดีอย่างไร ไม่มีคนต้องการ ก็ไม่ทำให้องค์กรยั่งยืนได้

วิสัยทัศน์ หรือ vision ในระบบ NBMQA หมายถึง ภาพขององค์กรต้องการจะเป็นในอนาคต ซึ่งอนาคตจะยาวนานเท่าไร ขึ้นกับองค์กรจะกำหนด หากเป็นการบริหารที่มีวาระมักกำหนดเวลาตามระยะเวลาของวาระการทำงาน เช่น คณบดีที่มีวาระการบริหาร ๔ ปี มักกำหนดภาพของคณะที่จะพัฒนาไปถึงจุดนั้น เพื่อเป็นการบอกผู้ปฏิบัติงานให้ทราบว่า องค์กรจะพัฒนาทิศทางไปอยู่ที่ใด ด้วยเหตุผลอะไร   

การกำหนดวิสัยทัศน์ตามระบบ nbmqa ต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริง ไม่ใช่คิดเอาเอง ต้องผ่านการวิเคราะห์ รับฟังความเห็น และเป็นที่ยอมรับเพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน (พึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทันสมัย) ซึ่งมีขั้นตอน

๑.     ต้องรู้จักเป้าหมายและหน้าที่ขององค์กรตามการจัดตั้ง ซึ่งหากเป็นหน่วยราชการ ก็ต้องดูพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง เช่น การจัดตั้ง ม.อ. มาเพื่ออะไร พัฒนาภาคใต้ เพื่อเปิดโอกาสการศึกษาสำหรับคนในภาคใต้ เป็นต้น แสดงว่า ไม่ใช่ใครมาบริหารก็คิดเอาเอง ยกเว้นมีการปรับแก้พระราชกฤษฎีกา

๒.     ต้องรู้สถานภาพองค์กรในปัจจุบัน ซึ่งสามารถดูจากข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ รายงานการประกันคุณภาพต่าง ๆ และหน้าที่ขององค์กรในข้อ ๑ เพื่อดูองค์ประกอบให้สอดคล้องกับหน้าที่ และใช้องค์ประกอบตามระบบ balanced scorecards ๔ ด้าน คือ ด้านการเงิน ลูกค้า บุคลากร และกระบวนการทำงาน เป็นอย่างน้อย รวมทั้ง ความสามารถหลัก ปัญหา และจุดเด่นขององค์กร รวมทั้งข้อมูลการประเมินต่าง ๆ จากนักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้ผลงานการวิจัย บริการวิชาการ

๓.     ศึกษาของสภาพในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่องค์กร เช่น ด้านการแพทย์ การเกษตร ฯลฯ และสภาพอื่น ๆ ที่เป็นสภาพทั่ว ๆ ไป เช่น สภาวะแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทดโนโลยี เพื่อให้เป็นภาพของสภาพในอนาคต เช่น โลกร้อน  การค้าเสรี การตลาด หากเป็นสินค้าเกษตรต้องดูว่า ใครเป็นลูกค้าผู้บริโภคภายในประเทศ หรือส่งออกไปที่ใดบ้าง ต้องการสินค้าลักษณะใด มีมาตรฐานการผลิตอย่างไร มีเทคโนโลยีการผลิตอะไร อย่างไรบ้าง มีระเบียบ กฎ กติกาอะไร ส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์สภาพในอนาคต เพื่อกำหนดภาพขององค์กรให้สอดคล้องกัน เช่น จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถอะไร ให้สามารถปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ดังกล่าวได้

๔.     ทำการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ เพื่อพิจารณาทางเลือก ว่ามีกี่ทาง แต่ละทางมีข้อดี ข้อเสียอะไร อย่างไรบ้าง มีความพร้อมและข้อได้เปรียบอะไร รวมถึงการวางตำแหน่งทางการตลาด เช่น ม.อ. เป็นสถาบันการศึกษาหลักในภาคใต้ที่กระจายโอกาสทางการศึกษา หรือเป็นมหาวิทยาลัยระดับชาติที่ตั้งในภูมิภาค เช่น ม.เชียงใหม่ ขอนแก่น เพื่อใช้เป็นตัวเปรียบเทียบ หรือเทียบกับมหาวิทยาลัยที่มีความก้าวหน้าเพื่อให้เป็นต้นแบบ ขับเคลื่อนตัวเรา การวิเคราะห์ทางเลือกต้องวิเคราะห์ทั้งความพร้อม ความเป็นไปได้ ทรัพยากร ความรู้ ความสามารถภายใน และภายนอก และเลือกทางที่ดีที่สุด เป็นไปได้มากที่สุด  ที่สำคัญต้องเป็นที่ยอมรับร่วมกันของบุคลากรในองค์กร เพื่อจะได้ช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย การกำหนดวิสัยทัศน์ ต้องชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย กระชับ ลองคิดดู บอกว่าไปหาอาหารอร่อยกิน มีพรรคพวกสิบคน จะทราบหรือไม่ว่าจะไปร้านไหน คงไปคนละทิศ คนละทาง เพราะคำว่า อาหารอร่อยตีความได้ต่างกัน จะเป็นอาหารไทย อาหารจีน อาหารพื้นถิ่น ฯลฯ

การบอกเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงอธิบายเหตุผล ความเป็นไปได้ ประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกัน ซึ่งเป็นทั้งการศึกษา วิเคราะห์ ซึ่งกระบวนการเป็นลักษณะเดียวกับการวิจัย คือ ศึกษาหาความรู้ ข้อมูล วิเคราะห์ผล อ่านผล เป็นเป้าหมายที่ไปถึงจุดนั้น เมื่อทุกคนในองค์กรเข้าใจ ยอมรับ ก็จะช่วยกันคิด ทำ ผลักดันไปสู่เป้าหมาย ที่สำคัญวิสัยทัศน์ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือผู้ใช้ เพราะทำดีอย่างไร ไม่มีคนต้องการ ก็ไม่ทำให้องค์กรยั่งยืนได้    

การกำหนดวิสัยทัศน์ ต้องทุกระดับ ทั้งคณะ ภาควิชา หน่วยงาน มหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกัน รับรู้กัน 

    

     
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 10 พฤษภาคม 2553 17:22 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Prida [IP: 58.9.249.23]
20 พฤษภาคม 2553 01:59
#57121

กฏหมายรองรับเรื่องนี้คือ Public Law 100-107, 1987 หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า The Malcolm Baldrige National Quality Improvement Act, 1987 (ดู wikipedia)

Ico48
benjamas [IP: 192.168.100.112]
22 พฤษภาคม 2553 17:31
#57188

ขอบคุณมากคะสำหรับความรู้เรื่องนี้

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.167.74
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ