นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2207
ความเห็น: 13

อันเนื่องจาก PMQA

การไม่เผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพต่อสาธารณะ เป็นการทำผิดต่อ พ.ร.บ. การศึกษา
 

ในการทำระบบ PMQA ที่ ม.อ. กำลังฝึกอบรมกันในขณะนี้ สิ่งที่ต้องทำคือ หาคู่แข่ง หรือคู่เปรียบเทียบ ซึ่งต้องใช้ข้อมูลตัวชี้วัดของผลการดำเนินการมาเทียบกัน แน่นอนสิ่งจะมาเที่ยบกันได้ดีที่สุดคือ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) หรือรายงานการประเมินคุณภาพภายในหรือภายนอก

คงเป็นเพราะในระบบกำหนดให้มีคู่แข่งหรือคู่เปรียบเทียบ จึงทำให้เกิดปัญหา ไม่สามารถเข้าไปดูรายงานสถาบันที่ทำระบบ PMQA ได้ โดยมีการระบุว่าเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบัน ในขณะที่สถาบันที่ไม่ได้ใช้ระบบ PMQA สามารถเข้าดูรายงานประเมินคุณภาพได้ นี่เป็นเพราะระบบ PMQA ใช้คำว่า คู่แข่ง ทำให้ต้องปกปิดข้อมูลเป็นความลับทางธุรกิจ เหมือนดังคณะที่เป็นวิทยากรการอบรม ก็เช่นกัน ซึ่งการไม่เผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพต่อสาธารณะ เป็นการทำผิดต่อ พ.ร.บ. การศึกษาที่ต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อสาธารณชน ไม่ใช่มาปกปิดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานของรัฐ นอกจากจะไม่ถูกกฎหมายแล้ว ยังทำให้ระบบเทียบกันไม่ได้ หากจะใช้ความรู้จักส่วนตัวขอมาเทียบ ก็จะไม่ถูกตามระบบที่เรียกว่า คู่แข่งทางธุรกิจ ผู้ขอ-ผู้ให้ก็จะเสียจรรยาบรรณไปอีก มิฉะนั้น คงต้องเปลี่ยนจากคู่แข่งเป็นพันธมิตรกัน 

ทำอย่างไร จึงจะทำให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐเป็นประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด  เพราะระบบ PMQA จึงเกิดเหตุเช่นนี้ มิหนำซ้ำยังผิดกฎหมายอีกด้วย ไหนบอกว่า ทำให้เกิดธรรมาภิบาล เกิดการบริหารราชการที่ดี ???????????????????  

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Prida [IP: 124.121.212.58]
11 March 2010 09:48
#55179

สาเหตุที่ไม่เผยแพร่รายงานการประเมินคุณภาพต่อสาธารณะเป็นเพราะหน่วยงานที่รับผิดชอบยัง"จัดระบบ"หรือ"ออกแบบระบบ"ไม่เป็น...ระบบคือตัวประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากล

การปฏิรูปการศึกษามีหัวใจอยู่ที่"ระบบ"(Quality System) เช่นเดียวกับการปฏิรูปการเมือง(ระบบราชการ)...แต่ทั้งกระทรวงศึกษาธิการและ ก.พ.ร.ล้มเหลวเพราะไม่สามารถออกแบบระบบสร้างหัวใจให้การปฏิรูปได้...การปฏิรูปของทั้งสององค์กรดังกล่าวในรอบทศวรรษที่ผ่านมาจึงล้มเหลวเป็นผีดิบเพราะไม่มีหัวใจ

หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปการเมืองอยู่ที่ระบบ Quality System ตามมาตรฐานสากล ซึ่งระบบดังกล่าวหมายถึง Body of Practices หรือ Set of management practices ออกมาในรูป Work Instruction, SOP หรือ คู่มือ(Manual)

ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูประบบราชการนอกจากต้องสามารถออกแบระบบได้แล้ว...ยังต้องรู้วิธีบริหารระบบ(Quality Management System)ด้วย

การบริหารระบบ QMS หมายถึงการใช้ระบบเป็นตัววางแผนยุทธศาสตร์(Strategic Planning)..ใช้ระบบตัวเดียวกันในการปฏิบัติงาน(Performance management system) และใช้ระบบตัวเดียวกันในการประเมิน(Evaluating performance management system)ซึ่งการประเมินชนิดนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงคุณภาพ OFI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอันเป็นเป้าหมายของ MBNQA(PMQA)

ดังนั้น...ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูประบบราชการนั้นง่ายนิดเดียวถ้าเริ่มที่การออกแบบระบบ(System design) และรู้วิธีบริหารระบบ(Quality Management System)

วิธีบริหารระบบ QMS ที่ดีที่สุดได้แก่การบริหารตาม OP(Organizational Profile)ของ PMQA(MBNQA).

ขอบคุณคุณ  Prida ที่พยายามช่วยกระตุ้น ชี้แนะอย่างต่อเนื่อง

ความจริง หลายปีที่ผ่านมา คนไทยพยายามทำระบบประกันคุณภาพตลอดมา หลังมี ส.ม.ศ. แต่คุณภาพการศึกษาไทยกลับต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด เหตุเพราะเรามีแต่ทำระบบ หลากหลาย และรายงาน และรายงาน จนไม่มีเวลาไปพัฒนาภารกิจที่แท้จริง คือ การเรียนการสอน แต่ละหน่วยงานก็มุ่งแต่พัฒนาหน่วยของตนเอง โดยอาศัยข้ออ้างว่าทำตามกฎหมาย ที่สำคัญที่สุด ยังไม่เข้าใจระบบ และการออกแบบระบบจริง ๆ คงเป็นค่านิยมของคนไทยที่ชอบลอกแบบ เท่านั้น ตัวอย่างการทำ ๕ ส มักมุ่งเน้นแค่ ทำความสะอาด ขาดการดูเป้าหมายอื่น เช่น ทำแล้วสะดวกขึ้นไหม มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ และสักแต่ทำในวันที่มาตรวจ ๕ ส วันถัดไปก็เหมือนเดิม ไม่เกิดเป็นนิสัย มีข้อเรียกร้องให้หน่วยงานจัดเสื้อ ๕ส ใส่ สุดท้าย ๕ส จึงเหลือหลักฐานเชิงประจักษ์แค่ สะสางเพื่อวันตรวจ และใส่เสื้อ ๕ส ประจำตามวันที่กำหนดกัน

ความจริง คงเป็นความเข้าใจผิดของหน่วยงาน หรือพูดว่ายังเกิดจากความไม่เข้าใจ ที่ว่า ส่วนรายงานประเมินคุณภาพต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่ที่ต้องปกปิด คือ เอกสารแผนกลยุทธ

เพราะผลการประเมินนั้นเป็นการบอกให้สาธารณะทราบ คุณภาพขององค์การ

แต่แผนกลยุทธเป็นระบบการขับเคลื่อนภายในซึ่งอาจปกปิดเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ (ความจริง เปิดไปก็ไม่อาจลอกเลียนไปใช้ได้ เพราะอยู่ที่คนในองค์การ มากกว่าระบบ) 

Ico48
Prida [IP: 58.9.16.78]
14 March 2010 00:07
#55299

หลังมี ส.ม.ศ. คุณภาพการศึกษาต่ำลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงมิได้ เพราะ ส.ม.ศ.มิได้ใช้"ระบบ"เป็นมาตรฐานในการประเมินคุณภาพตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล...เพราะออกแบบระบบกันไม่เป็น และไม่รู้ว่าวิธีการตั้งเกณฑ์ในการประเมิน

ทั้งนี้ เป็นเพราะ ส.ม.ศ.โดยเฉพาะคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ขาดคุณสมบัติ(Disqualified)ความรู้เรื่องการบริหารคุณภาพ Quality Management ซึ่งเป็นคุณสมบัติขั้นต่ำของผู้ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษา

การมี Ph.D. ทางด้านการศึกษามิได้หมายถึงการมีคุณสมบัติของการประเมินคุณภาพการศึกษา...การขาดคุณสมบัติในการประเมินเห็นได้ชัดเจนจากการสะเปะสะปะตั้งเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดีมี 9 องค์ประกอบที่ใช้ไม่ได้เพราะไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 9000:2000 ( 8 Principles of quality management) และ ไม่สอดคล้องกับ OP ของ MBNQA ซึ่งเป็นเกณฑ์การบริหารคุณภาพที่ดีที่สุดตามคำพูดของ ดร.จูรัน(J.M.Juran)ปราชญ์การบริหารคุณภาพของโลก

เป็นความผิดพลาดและเสียหายอย่างยิ่งของการปฏิรูปการศึกษาของชาติที่ใช้ผู้ขาดคุณสมบัติให้ทำหน้าที่รับรองและประเมินคุณภาพการศึกษาของชาติ

นี่คือคำตอบว่า ทำไมหลังมี ส.ม.ศ. คุณภาพการศึกษาของชาติจึงตกต่ำ

Ico48
mandala (Recent Activities)
14 March 2010 18:23
#55311

ในการรายงานประเมินตนเองของ ม.อ. ในตอนนี้ ยังไม่ใช้ "ระบบ" เป็นมาตรฐานในการประเมิน 
เราเขียนรายงานบนพื้นฐานของสิ่งที่ทำไปแล้ว บางครั้งหยิบกระบวนการเล็กๆ มาอธิบายกระบวนใหญ่
ส่งผลให้ไม่ได้เห็นความเชื่อมโยงของแต่ละหมวดเข้าด้วยกัน  workshop ทั้งสองครั้งที่ผ่านมา  เราจึงยังเขียนอะไรกันไม่ค่อยออก

ถึงเวลาที่ม.อ.ต้องเลือกแล้ว ว่าจะรายงานตามสิ่งที่คิดว่าทำแล้ว โดยไม่มีมาตรฐานกำหนด หรือคิดระบบ แล้ว รายงานตามระบบที่ควรจะเป็น

สำนักประกันคุณภาพคงต้องทำการบ้านในส่วนนี้ ในฐานะผู้ขับเคลื่อนให้เกิดระบบคุณภาพทั่วทั้งองค์การ

Ico48
Prida [IP: 58.9.15.248]
15 March 2010 08:41
#55324

"ระบบ"ที่เป็นมาตรฐานในการประเมิน มีความสำคัญมากเพราะเป็นก้าวแรกที่สร้างความสามารถแข่งขัน(Competitiveness)

ระบบ"(Quality System) คือ Body of Practices หรือ Set of management practices ออกมาในรูป Work Instruction, SOP และ คู่มือ Manual(มีหลายบท)

"ระบบ"เป็นหัวใจของการบริหารคุณภาพ PMQA และเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาตามหมวดที่ 6 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน PMQA และ การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการยังมีสภาพเป็น"ลูกผี"มิใช่"ลูกคน"เพราะยังไม่มี"หัวใจ"เนื่องจากยังไม่สามารถสร้างหรือออกแบบระบบได้

หาก ม.อ.สร้างระบบให้เป็นมาตรฐานในการประเมินได้ นอกจากช่วยชุบชีวิตให้ PMQA ได้ผุดได้เกิดแล้ว ยังทำให้การบริหารของ ม.อ.(และคณะต่างๆ)มีเป้าหมาย(Purpose)อันเดียวกันที่ทำให้บุคลากรมีความง่ายในการปฏิบัติ เพราะนอกจากชี้เป้าหมายแล้ว ระบบยังมีขั้นตอนวิธีปฏิบัติ (Procedures) แสดงชัดเจน อีกทั้งง่ายต่อการประเมินเพราะใช้ระบบตัวเดียวกันในการประเมิน

การประเมินคือการเริ่มสร้างโอกาสในการปรับปรุง OFI (Opportunity for Improvement)ที่ดีที่สุด(US.DOC) อันเป็นเป้าประสงค์ของ MBNQA(PMQA)นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้องค์กร

คุณ Prida ช่วยให้องค์ประกอบของ  8 Principles of quality management จะขอบคุณยิ่ง

คุณmandala ม.อ. กำลังอยู่ในช่วงการเรียนระบบ แต่หลายคนใจร้อน จะให้ที่กำลังเป็นของจริง ดูเนื้อหาความเชื่อมโยงแล้ว ระดับมหาวิทยาลัยยังจัดทัพไม่ถูก ในการแยกกันรับผิดชอบเป็นแต่ละหมวดไม่ได้ จะทำให้เชื่อมโยงไม่ได้  

ปัญหาของประเทศไทยในการทำระบบ คือ แค่ต้องการแสดงว่าเราทำ แต่ไม่ได้ดูเป้าหมายที่แท้จริงว่าทำเพื่ออะไร ทำแล้วบรรลุเป้าหมายจริงหรือเปล่า ดังที่เราทำระบบประกันคุณภาพการศึกษามามากมาย แต่การศึกษาของไทยเป็นอย่างไร เราเปลี่ยนระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อให้นักเรียนมีความสุข ลดการติว ปรากฏว่า เดี๋ยวนี้มีการติววิชาที่เรียนในโรงเรียนทุกระดับจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เพราะต้องเอาเกรดเฉลี่ยมาใช้คัดเลือกด้วย ที่สำคัญไม่เห็นว่าระบบ admission คัดเลือกผู้เรียนให้เหมาะกับการเรียนในมหาวิทยาลัยดีกว่าเดิม แต่กลับแย่กว่าเดิม สาเหตุเพราะผู้รับผิดชอบของไทยชอบแสดงว่าเหมือนเพื่อนมากกว่าดูที่เป้าหมายว่าจะทำให้คนไทยมีการศึกษาดีขึ้นอย่างไร เรียกว่าเป็นทาสของระบบของผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่ แต่ไม่ดูว่าผลที่แท้จริงเป็นอย่างไร

หวังว่า ม.อ. จะไม่ทำเช่นนี้ เท่าที่ไปพยายามเรียน pmqa ก็ใช้มูลค่ามหาศาลแล้ว ลองคำนวณดูเพื่อไว้ตอบคำถามว่า ทำแล้วมีมูลค่าเพิ่ม หรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม และคงไม่เกี่ยวกับสำนักประกัน แต่อยู่ที่ผู้กำหนดนโยบายจะเห็นเป้าหมายของการทำระบบ หรือแค่ทำระบบ    

Ico48
Prida [IP: 58.9.15.248]
15 March 2010 13:23
#55353

8 quality management principles: ISO 9000:2000 พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร(Top management)ใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรในลักษณะการบริหารระบบ Quality Management System ซึ่งหมายความว่าต้อง"ออกแบบระบบ")รองรับการบริหารทุกข้อด้วย

1. Customer focus...2. Leadership...3. Involvement of people...4. Process Approach...5. System approach to management...6. Continual improvement...7. Fractual approach to decision making...8. Mutually beneficial supplier relationships.

ข้อสังเกต: ทั้ง 8 ข้อข้างต้นร่างขึ้นเมื่อปลายปี 2000 หรือ พ.ศ. 2542 :ซึ่งมีโครงร่างคล้ายๆกับ โครงร่างหรือ OP ของ MBNQA ซึ่งทำขึ้นเมื่อปี 1987 หรือ พ.ศ. 2530 จึงเป็นหลักฐานชี้ให้เห็นว่า การบริหารของ ISO 9000 นั้นล้าสมัยหรือล้าหลัง MBNQA กว่า 10 ปี

ความเห็นส่วนตัว: นอกจาก ISO 9000 ล้าสมัยแล้ว ยังสับสนเรื่อง"ระบบ"(Quality system)ซึ่งเป็นหัวใจของการบริหารคุณภาพ Quality Management ชี้ให้เห็นจุดอ่อนของ TC-176 ซึ่งมีประธานเป็นคนอังกฤษที่ไม่เป็นประสาเรื่องระบบบริหาร...มีหลีกฐานเห็นได้ที่ ISO 9000 มีแม่แบบมาจาก MIL-Q-9858 A.(1963)ของ US. Department of Defense ซึ่งเป็นระบบจัดซื้อ มิใช่ระบบบริหาร

ดังนั้น การออกแบบระบบ(System design)จึงควรอยู่ห่างจาก ISO 9000 ให้มากที่สุด ทั้ง Hqs.ที่เจนีวา และ สมอ.รวมทั้งองค์กร ISO 9000 ของประเทศไทย

สำหรับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ก.พ.ร... ส.ก.อ.และ ส.ม.ศ.ยังออกแบบระบบไม่เป็น แต่ ก.พ.ร... ส.ก.อ...และ ส.ม.ศ.มีอำนาจตามกฏหมายและชอบอวดเก่งเข้ามายุ่งเรื่องการประเมินซึ่งต้องใช้"ระบบ"เป็นตัวประเมิน...จึงขอให้หาจังหวะหลบหลีกให้ดีๆ มิฉะนั้น จะเจ็บปวดเหมือนที่เคยเสียเวลาและเจ็บปวดมาแล้ว

Ico48
[IP: 202.29.16.253]
15 March 2010 15:48
#55364

PMQA ไม่มีใครบังคับ แต่ มอ.สมัครเอง

TQA ของ สกอ.มาที่หลังแต่น่าสนใจกว่า

ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และประกันคุณภาพภายในของ สกอ. ต้องทำเพราะมีกฎหมายบังคับ

การวิจารณ์เป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ควรกล่าวพาดพิงถึงชื่อบุคคล

การวิจารณ์คงยากที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง เพราะทั้งหลายแหล่ยังเป็น policy ที่ top down มาจากส่วนกลาง สถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติตาม

academic excellence and accountability เป็นของคู่กันในยุคปัจจุบัน

 

ขอบคุณคุณPrida ที่ให้องค์ประกอบของ 8 quality management principles: ISO 9000:2000 ซึ่งทำนองเดียวกับหลักของ MBNQA

เห็นด้วยกับคุณไม่แสดงตนทุกประการ โดยเฉพาะเรื่องการพาดพิงชื่อบุคคล และก็เพราะเป็นการ top down จึงต้องแสดงความเห็นด้วยความเป็นห่วงคุณภาพการศึกษาไทย  

Ico48
เอ็ม [IP: 192.168.100.112]
15 มีนาคม 2553 20:56
#55372
ยิ่งทำยิ่งรู้สึกเหนื่อย

ยังสงสัยในผลลัพธ์ของความพยายาม และความยั่งยืนของระบบนี้....ก็เลยรู้สึกเหนื่อยด้วยคน แต่ต้องเก็บไว้ลึกๆเพราะรู้ว่าเรือต้องการคนช่วยพายแม้จะเห็นฝั่งอยู่ไกล

Ico48
[IP: 58.9.21.186]
16 March 2010 23:21
#55406

ถ้าเปรียบเทียบกันสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศหลายร้อยแห่งเกี่ยวกับเรื่อง PMQA/TQA(MBNQA)แล้ว ม.อ.เหนื่อยน้อยที่สุด เพราะเห็นทางสว่างเรื่องการออกแบบระบบ(System design)ที่เป็นหัวใจของการบริหารคุณภาพ Quality Management หรือ TQM.

แม้กระทั่งสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและสภาพัฒน์ฯ(แผน 9)ที่เป็นผู้ริเริ่มนำการบริหารคุณภาพที่ทันสมัยประเภทนี้(TQA)เข้ามา...ก็ยังสับสนเรื่อง"การออกแบบระบบ"จนทุกวันนี้

เมื่อ ม.อ.ออกแบบระบบได้..ก็จะเป็นผู้นำในการประเมิน ซึ่งต้องใช้ระบบเป็นตัวประเมิน สร้างโอกาสในการปรับปรุงคุณภาพ OFI ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชาติได้เป็นแห่งแรก

อีกไม่นานเกินรอ...การบริหารราชการของทุกกระทรวงรวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการจะปฏิรูปไปในทิศทางนี้ รวมทั้งการบริหารภาคธุรกิจเอกชนก็มุ่งใช้การบริหารคุณภาพเช่นเดียวกัน

องค์กรใดเชื่องช้าเรื่องนี้ก็จะไปไม่รอดเพราะ Quality means survival.

คุณอ็ม คุณอะกิ๊บ

เหนื่อยนักก็พักนิด ระบบ pmqa ต้องศึกษาแบบลึกซึ้ง เพราะทุกคำมีความหมาย หากไม่เข้าใจก็ยิ่งสับสน จะเห็นคู่มืออธิบายแล้ว อธิบายอีก ทั้งเนื้อหาและคำศัพท์ จึงต้องค่อย ๆ ทำความเข้าใจ การทำแบบลวกลวก มันก็ร้อนรน สับสน และอ่อนแรงในที่สุด

ขอบคุณคุณไม่แสดงตน ที่ให้กำลังใจ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.85.214.125
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ