นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3549
ความเห็น: 4

โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๑

ฉบับที่ผู้บันทึกเข้าใจ ที่พยายามอธิบายให้สอดคล้องกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 เมื่อการประชุมกรรมการคณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ได้นำเอา โครงร่างองค์กร(OP) ที่กลุ่มตัวแทนคณะที่ได้เข้าอบรมการเขียนที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น นำเข้าที่ประชุมกรรมการประจำคณะ เพื่อสอบถามว่า คณะทรัพยากรธรรมชาติ คืออะไร มีขอบเขตการทำงาน จุดเน้น จุดเด่น ความพร้อม ทั้งด้านบุคลากร ความรู้ความสามารถ มีความสัมพันธ์กับภาครัฐ เอกชนในการดำเนินการอะไร ซึ่งมีคำถามให้ตอบ ถึง ๑๕ คำถาม หลายคำถาม ยังตอบได้ไม่ชัดเจน (กับตัวเอง)  
ดูคู่มือหลายรอบก็ยังงง ๆ ที่สังเกต คือคู่มือเป็นการแปลที่เป็นศัพท์ทางการบริหารที่เป็นภาคธุรกิจ ทำให้ไม่สอดคล้องกับ การจัดการศึกษาของไทย ทำให้ต้องมาพยายามทำความเข้าใจ และลองมาเขียนให้ง่ายขึ้น (ยังไม่แน่ใจว่าจะง่ายขึ้นจริงหรือเปล่า ขอใช้วง share เป็นความเห็น) และไม่ทราบจะตั้งชื่อเรื่องว่าอย่างไรดี จึงเป็นฉบับที่ผู้บันทึกเข้าใจ ที่พยายามอธิบายให้สอดคล้องกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 เพื่อให้ง่ายแก่การเข้าใจ คำว่า โครงร่างองค์กร (OP) คือ การเขียนแนะนำหน่วยงานให้คนอื่นรู้จัก ว่า(๑) ทำอะไรบ้าง มีหน้าที่อะไร ทำอย่างไร สำหรับคำว่า ท้าทาย หมายถึง จุดเน้นของงานที่เราทำ เช่น ในพื้นที่ภาคใต้ งานที่ท้าทายของคณะทรัพยฯ คือทรัพยากรการเกษตรในภาคใต้ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผลเมืองร้อน แพะ ทรัพยากรทางทะเล และ (๒) บอกว่ามีความพร้อม ศักยภาพ อะไรบ้างที่ให้มั่นใจว่า ผู้เรียนจะได้รับ ทั้งครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ การจัดการเรียน การสอน ความเป็นอยู่ เช่น การเดินทาง ที่พัก สนามกีฬาอะไรบ้าง หอสมุด เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีบริการทั้งในพื้นที่การเรียนและหอพัก มีที่กินที่จับจ่ายใช้สอย (ม.อ. เราก็ง่ายมาก ทั้งภายใน ภายนอกด้านถนนปุณกันต์และหน้ามหาวิทยาลัย และยังไม่ไกลจากตัวเมืองหาดใหญ่ ที่มีศูนย์การค้าอำนวยความสะดวกไม่แพ้กรุงเทพฯ) และการเดินทางมา ม.อ. ก็สะดวก ทั้ง รถไฟ รถยนต์ เครื่องบิน ยังมีข้อได้เปรียบทางทะเล อยู่ใกล้ประเทศมาเลเซียที่สามารถเดินทางไปได้ ซึ่งคณะทรัพยฯก็ได้ใช้ข้อได้เปรียบนี้ พานักศึกษาที่เรียนคณะทรัพยฯทุกคนไปศึกษางานเกษตรประเทศมาเลเซีย ด้วยการสนับสนุนของคณะ ซึ่งเริ่มในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา นอกจากนี้ เรื่องการดูแลสุขภาพ ที่มีโรงพยาบาล ม.อ. รองรับ มีระบบประกันชีวิต ฯลฯ ทั้งหมดนี้ น่าจะเป็นข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้รู้สภาพการณ์ว่า ผู้มาเรียน ม.อ.มั่นใจในการเรียน และการเป็นอยู่ ส่วนนี้ ตรงกับคำว่า services ของระบบ MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award) 

OP มีสองส่วน

ส่วนแรก จะบอกหน้าที่และความพร้อมขององค์กร (P.1 a)ประกอบ ชื่อหลักสูตร การเรียน การสอน  เป้าหมายและค่านิยมของทำงาน แนวทาง ความมุ่งในการพัฒนา หมายถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่สอดคล้องกับจุดเน้นของพื้นที่ ความพร้อมของบุคลากร วุฒิการศึกษา ความชำนาญ เชี่ยวชาญ รวมถึงผลประโยชน์สำหรับบุคลากร การบริการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย ซึ่งเป็นการบอกให้ผู้ต้องการมาทำงานด้วย ไม่ใช่เฉพาะผู้มาเรียน เช่น ม.อ. มีระบบดูแลความปลอดภัย ตลอด ๒๔ ชม. มีกล้องวงจรปิดทุกประตูเข้าออก ทุกอาคาร สำนักงาน  มีสวัสดิการที่พัก และเงินรางวัลสำหรับผู้มาทำงานเป็นอาจารย์ที่จบ ป.เอก ๒๐๐,๐๐๐ /๓๐๐,๐๐๐ บาท มีสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์บริการ มีสวัสดิการรถรับ-ส่งบุตรหลานบุคลากรที่พักในมหาวิทยาลัยไปโรงเรียนในพื้นที่เมืองหาดใหญ่ ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ เรียน เครื่องมือ ระบบการสื่อสาร สื่อการเรียนรู้ รวมกฎ กติกา มาตรฐาน การประเมิน ตรวจสอบ    

ส่วนนี้คงต้องแยกกันว่าส่วนใดเป็นภาพรวมมหาวิทยาลัย เช่น สิ่งอำนวยความาสะดวก ต่าง ๆ ด้านความเป็นอยู่ ระบบการรักษาความปลอดภัยกลาง เงินรางวัล สหกรณ์ สวัสดิการ ต่าง ๆ ซึ่งคณะจะนำมาอ้าง โดยไม่ต้องเขียนรายละเอียด ส่วนคณะก็จะเขียนในส่วนของคณะ ความจริงส่วนนี้ ยังมีอีกมาก การเขียนขอให้คิดว่า หากเป็นผู้ปกครองจะส่งบุตรหลานมาเรียนหรือมาทำงาน อยากรู้อะไรบ้าง มีอะไรดี ศัพท์ทางบริหารเรียกว่า การแข่งขัน หรือข้อได้เปรียบ หรือโอกาสทางการตลาด แต่หากบอกว่า มหาวิทยาลัย/คณะ จะให้การดูแลผู้มาเรียน มาทำงานกับมหาวิทยาลัย อะไรบ้างอย่างไร จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ขอพักครึ่ง เอาส่วนที่สองไปต่อภาคสองนะครับ

created: 22 Febuary 2010 20:01 Modified: 09 October 2010 17:52 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Prida [IP: 58.9.23.205]
23 Febuary 2010 16:30
#54525

การปฏิรูปการบริหารของโลกประกาศโดยองค์กรมาตรฐานสากล ISO เมื่อ พ.ศ. 2530 มีประเด็นเพื่อให้การบริหารของนานาชาติ"มีคุณภาพ" จนวันนี้...การบริหาราชการไทยยังคงไม่มีคุณภาพ

การบริหารจะมีคุณภาพได้ต้องมี"ระบบ"(System)หรือ การบริหารระบบ(Management System)เพราะระบบเป็นหลักประกันคุณภาพ(Quality Assurance)..การบริหารราชการ เช่น ก.พ.ร.ไม่มีคุณภาพมาแต่ไหนแต่ไรเพราะขาดระบบรองรับการบริหาร เนื่องจากยังออกแบบระบบกันไม่เป็น

การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูประบบราชการ(PMQA) การปฏิรูปการบริหารธุรกิจ เช่น TQA(Thai Quality Award)...สิ่งแรกที่ต้องทำคือ"การออกแบบระบบ"(System design) ซึ่งเกินกว่าภูมิปัญญาของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิรูป หลักฐานคือ ความล้มเหลวในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ..เพราะออกแบบระบบไม่เป็นตามที่กฏหมายการศึกษาแห่งชาติ 2542 กำหนดในมาตรา 47

ความล้มเหลวในการปฏิรูประบบราชการ(PMQA) เพราะ ก.พ.ร.ออกแบบระบบไม่เป็นเช่นกัน ตอนนี้กำลังขยันเรื่อง Organizational Profile , ADLI และ LeTCI...ซึ่งไร้ค่าโดยสิ้นเชิงเมื่อยังออกแบบระบบกันไม่เป็นเช่นนี้...ตาม Organizational Profile 7 หมวด..ต้องออกแบบระบบให้ได้ถึง 6 หมวด

ความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ของชาติ เช่นการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูประบบราชการ PMQA และการปฏิรูปภาคเอกชน TQA ต่างพากันล้มเหลวเพราะไม่สามารถทำให้การบริหารของชาติมีคุณภาพได้เนื่องจากรัฐบาลและคนของรัฐบาลยังออกแบบระบบกันไม่เป็น..

แต่รอดตัวจากการถูกตำหนิเพราะคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีเองก็ไม่รู้เรื่องการออกแบบระบบเช่นเดียวกัน

นี่คือจุดอ่อนของรัฐบาลไทยที่การบริหารยังไม่มีคุณภาพเพราะขาด"ระบบ"อันเป็นหัวใจของการบริหารที่มีคุณภาพของโลก...ทั้งๆที่รัฐธรรมนูญ 2540 บัญญัติให้"จัดระบบ"ใน มาตรา 75 และรัฐธรรมนูญ 2550 ให้จัดระบบในมาตรา 78(2)...แต่มีอุปสรรคที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถออกแบบระบบได้

 

 

 

ขอบคุณคุณ Prida ที่ช่วยให้ความเห็นว่าระบบไม่ดี ที่ดูของ สกอ. ก็คัดลอกมาจาก  NBMQA โดยใช้ศัพท์เป็นคำแปลมากกว่าความหมาย จึงยังเข้าใจยาก และยังอาจมีปัญหาเชิงความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด ที่ต้องทำตามกำหนด

ก่อนอื่น ขอความเห็นว่า ที่ลองนำมาใส่ความหมายเชื่อมกับความเข้าใจกับบริบทการศึกษาไทยที่เขียนนี้ มีข้อแนะนำเพื่อความชัดเจนขึ้น จะได้ช่วยกันทำให้เป็นระบบที่ดี

Ico48
Prida [IP: 58.9.23.205]
23 Febuary 2010 19:37
#54543

"ระบบที่ดี"จำเป็นต้องมีเพราะทำให้การบริหารมีคุณภาพ(Quality Management)อันเป็นประเด็นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารของโลกที่ประเทศไทยยังไม่สามารถปฏิรูปการบริหารให้มีคุณภาพได้...เพราะมีจุดอ่อนเรื่องการออกแบบระบบ โดยเฉพาะองค์กรสำคัญ เช่น สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเมื่อยังออกแบบระบบไม่เป็น...ดังนั้น การสอน ก.พ.ร.เรื่อง PMQA และการสอน ส.ก.อ.เรื่อง TQA นั้น ไม่ต่างไปจากแม่ปูสอนลูกปู...จึงเป็นไปไม่ได้ที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจะทำให้ PMQA และ การศึกษาของ ส.ก.อ.มีคุณภาพได้

เมื่อไม่สามารถออกแบบระบบให้การบริหารแล้ว...จะทำให้การบริหารมีคุณภาพได้อย่างไร ? ในเมื่อระบบเป็นหลักประกันคุณภาพ

การออกแบบระบบที่รัฐบาลสหรัฐใช้มหาวิทยาลัยและนักบริหารจำนวนมากเริ่มที่การรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องนั้นๆและนำไปกลั่นเป็น"ระบบ"อีกชั้นหนึ่ง...ซึ่งเข้าใจได้ค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตามได้ค้นของเก่าๆที่เป็นข้อมูลสาระสำคัญเรื่องการปรับปรุง Improvement ซึ่งเป็นระบบ Leadership และจะส่งให้ ดร. วัลลภ ตามที่เคยเอ่ยปากไว้ภายในสัปดาห์นี้

 

 

Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
23 Febuary 2010 20:02
#54547

ขอบคุณคุณPrida
ผมยังมีส่วนของ op บันทึกไว้อีกสองตอน หากมีอะไรชี้แนะแนวทาง จะขอบคุณมาก

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.85.214.125
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ