นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2688
comment: 2

Active learning ๕: การจัดการเรียนการสอน

เป้าหมายของ active learning ลดการจำ ทำให้มากขึ้น

เป็นที่ทราบกันดีว่า ทุกอย่างรอบ ๆ ตัวเราทุกวัน เปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก ทั้งความรู้ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ สังคม การเมือง เศรษฐกิจ ทำให้การเรียนรู้ต้องปรับเปลี่ยนไป

การเรียนให้อยู่กับสภาพดังกล่าว ไม่ใช่การเรียนเพื่อรู้แต่ต้องเรียนกระบวนการเรียนรู้ การหาความรู้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การใช้ความรู้ การติดตามตรวจสอบทั้งความรู้และการใช้ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้สอนมีส่วนสำคัญและเป็นหลักในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเปลี่ยนวิธีการมาเรียนความรู้จากผู้สอน เป็นผู้ศึกษาและปฏิบัติจริง ต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ 

๑)   ฝึกกระบวนการคิด ที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลการใช้งานของความรู้ความคิด

๒)   การหา ศึกษา ใช้ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ แทนการมารับจากผู้สอน เช่น จากห้องสมุด เว็บไซต์ นักวิชาการ วิชาชีพ ผู้ประกอบการ

๓)   การติดตามข่าวสาร สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้า ให้เหมือนกับการทำงานจริง

๔)   จัดให้มีการให้มีการศึกษา ทดสอบ ทดลอง ทำรายงาน นำเสนอรายงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้

๕)   จัดให้มีทักษะการแก้ปัญหา การหาปัญหาเพื่อการพัฒนา

 ๖)   จัดให้มีการปฏิบัติงานจริง  

จากทั้งหมดนี้ แสดงว่า ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน จาการบรรยาย การปฏิบัติการ มาให้เป็นกระบวนต่าง ๆ ดังกล่าว คงไม่ต้องทำทั้งหมดในรายวิชาเดียว แต่ต้องให้ผู้เรียนเน้นกระบวนการเรียนผ่านกิจกรรมที่ผู้จัดมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้สอนได้ประโยชน์ไปด้วย

จากประสบการณ์ทำให้ไม่ต้องเข้าห้องสมุดเอง หาบทความเอง เพราะมีผู้เรียนช่วยหาจำนวนมากมายหลายคน เพียงแต่จัดระบบให้ดี ที่ทำให้ช่วยกันหาที่อาจไม่ซ้ำกัน เป็นกลุ่ม ๆ แล้วนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มีการทำรายงานที่เล็ก ๆ ที่เน้นกระบวนการ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ให้ความเห็น สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในเรื่องต่าง ๆ ร่วมกัน

ผู้สอนก็ต้องติดตามสถานการณ์นำมาใช้ในการสอนด้วยเป็นระยะ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นเป็นบทเรียน จะเห็นการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning  ผู้เรียนผู้สอนต้องร่วมมือกันเรียน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ผู้สอนจะเป็นผู้ชี้แนะ ชี้นำ กระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงบทบาท ที่สำคัญคือการประเมินผลต้องทำให้สอดคล้องกันด้วย ต้องประเมินผลจากการทำกิจกรรม จากผลงาน การแสดงบทบาทของผู้เรียน หรืออาจมีส่วนหนึ่งจากผู้เรียนด้วยกันเอง

การสอบความรู้จะเพียงส่วนหนึ่งทีเป็นสัดส่วนที่น้อยลง

ผู้สอนจะเห็นพฤติกรรมของผู้เรียนมากขึ้น จะชี้แนะแก้ไขได้ดีขึ้น  

มาร่วมจัดการเรียนแบบ active learning เพื่อพัฒนาและเตรียมลูกหลานของเรา ให้พรัอมทำหน้าที่ต่าง ๆ ให้แก่เรา และสังคม

ร่วมกันปรับ ร่วมกันเปลี่ยน เชื่อว่าจะได้บัณฑิตที่พร้อมมากขึ้น ไม่ใช่การจำความรู้ แต่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา คือ เป้าหมายของ active learning ลดการจำ ทำให้มากขึ้น ทำมาก ๆ ก็จะจำไปเอง

 
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 30 มกราคม 2553 19:48 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

Ico48
ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์ [IP: 192.168.100.112]
31 มกราคม 2553 10:48
#53603

        เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ตามหลักการแล้วเชื่อว่าดี และควรทำให้เกิดเป็นกระบวนการที่แสดงให้เห็นได้ถึงความเป็นเอกภาพและการมีพัฒนาการเชิงระบบในองค์กรคณะฯอย่างจริงจัง

        อย่างไรก็ตามในสภาพเช่นสังคมไทยที่ดีงามของเราการต้องทำตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีที่ถูกต้องของตัวอาจารย์เองด้วย นับเป็นภารกิจแห่งความเป็นครูที่ต้อง ตรึง เน้น และให้ความสำคัญอย่างจริงจังด้วย ทั้งในแง่ของวิชาการ ความมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการมีสัมมาทิฐิ และความรับผิดชอบ ทั้งละอายต่อการกระทำสิ่งที่ไม่สมควร เกรงกลัวต่อผลที่จะเกิดการปลูกฝังทิฐิที่เป็นมิจฉาไว้ให้แก่ลูกศิษย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ด้วยความเป็นปัจเจกบุคคลของอาจารย์แต่ละท่านอาจ เห็น เชื่อ หรือได้รับการปลูกฝังมาไม่เหมือนกัน

        ก็ขอร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย เพราะระบบการเรียนการศึกษาใหม่ๆที่ดีๆก็มีพัฒนาเข้ามาสู่ประเทศเราเยอะ แต่ไอ้ที่ไม่ได้ความ รุงรัง ไม่ถูกโรคกับสภาพสังคมไทยเราก็มาก ทั้งที่เป็นพิษต่อประเทศโดยตรงเพราะความโง่เกินและฉลาดเกินของคนไทยเราก็มี จะอย่างไรก็ตาม ในที่สุดคงจะแจ๋วสุดๆ หากเราสามารถช่วยผสมผสานสิ่งดีๆในกระบวนการแบบไทยๆของเราแต่เดิมๆ สร้างให้เกิดเป็นกระบวนการแบบไทยๆที่สร้างคนที่เป็นไทได้เต็มคนด้วย

 

 

ขอบคุณในความเห็น ดร.ศิริชัย คงต้องทำควบคู่กันไปทั้งระดับองค์กร และบุคคล เพราะหลาย ๆ กิจกรรมทำได้เลยไม่ต้องรอกัน และง่ายกว่า เพราะระดับองค์กร ต้องทำความเข้าใจ เปลี่ยนความคิด ความเชื่อในบางท่าน ขอให้ช่วยกันทำความเข้าใจทั้งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ และเริ่มในส่วนที่ทำได้ เชื่อว่าคงจะดีขึ้น ตามลำดับ ฝากความเชื่อมั่นกับอาจารย์ด้วยครับ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.238.7.202
Message:  
Load Editor
   
Cancel or