นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2121
ความเห็น: 3

๓๕ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ: มุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

สร้างความมั่นคงด้านอาหาร และสินค้าเกษตร

 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ก่อตั้งขั้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ มาถึงปัจจุบันมีอายุครบ ๓๔ ปี ย่างเข้าปีที่ ๓๕ ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งคณะได้ผลิตบัณฑิตไปแล้วประมาณ ๖,๐๐๐ คน ในทุกระดับ ตรี โท เอก ได้พัฒนาการเกษตรในหลาย ๆ ด้าน การขยายพันธุ์ลองกองในพื้นที่ต่างๆ จากพันธุ์ที่ตันหยงมัส นราธิวาส  พัฒนางานด้านปาล์มน้ำมันที่สามารถให้ความรู้ อบรม ให้การปรึกษาด้านจัดการสวน และกำลังจะมีต้นกล้าปาล์มที่ได้วิจัย ได้มีการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรีดยางเพื่อเพิ่มผลผลิตกับ CIRAD ของฝรั่งเศส และศึกษาขยายต้นกล้าพันธุ์พื้นเมืองเพื่อทำเป็นต้นตอ เริ่มการวิจัยเรื่องแพะ และอื่นๆ ในทุกสาขาวิชา ทั้งวาริชศาสตร์ การจัดการศัตรูพืช การจัดการการใช้ที่ดินในการเกษตร และการพัฒนาชุมชนด้านการเกษตร และงานที่สำคัญที่ทำให้คนรู้จักคณะดี คือ งานเกษตรภาคใต้ที่เป็นทั้งการแสดง เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การซื้อขายสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะ พันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ ที่มีผู้เข้าชมงานประมาณ ๓-๔๐๐,๐๐๐ คน ทุกปี ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการจำหน่ายสินค้าเกษตร และเป็นที่การได้ทำกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร เป็นเวทีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง รวมถึงตลาดนัดเกษตร 

ในโอกาสครบรอบ ๓๕ ปีของคณะทรัพยากรธรรมชาติในปี ๒๕๕๓ นี้ คณะฯยังมุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรไทย ซึ่งหมายถึง ในการดำเนินภารกิจทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ จะมุ่งเน้นให้สามารถพัฒนาการเกษตรของประเทศภายใต้กรอบศิลปะวัฒนธรรมควาเป็นไทยที่ดี  

ส่วนการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน หมายถึงการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่พอดี สมดุลกับธรรมชาติ และการดำเนินชีวิต ไม่น้อยจนขาดแคลน ไม่มากจนเสื่อมโทรม มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับมาตรฐานการผลิตที่ดีทางการเกษตร ( GAP= good agricultural practice) และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเกษตรของไทย โดยเฉพาะภาคธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด ทั้งหมดจะดำเนินการภายใต้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นด้านคุณภาพให้มากขึ้น เพื่อรองรับเปิดตลาดด้วยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตอบสนองต่อการเปิดเสรีการตลาดในภูมิภาคอาเซียน และคู่เจรจา 

ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของพวกเราชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และสินค้าเกษตร ด้วยการผลิตบัณฑิตทุกระดับ วิจัยเพื่อยกระดับการผลิต และเป็นที่พึ่งด้านพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์พันธุ์ดี มีวิธีการจัดการที่เหมาะสม เพื่อความยั่งยืนของประเทศ

 
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2552 11:00 แก้ไข: 15 พฤศจิกายน 2553 09:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ผมยังเข้าใจว่า ภาคใต้ ผลิตผลทางการเกษตรเป็นรายได้ใหญ่ สูงกว่าภาคอื่นๆของประเทศไทยครับ

       เมื่อมองชุมชน  ม.อ ตามแนวคิดของระบบสุขภาพชุมชน   คณะทรัพยากรธรรมชาติคือฐานรากของชุมชนแห่งนี้  ด้วยเป็นความมั่นคงด้านอาหารที่ปลอดภัยพอเพียง  มีทุนธรรมชาติที่ดินฐานการผลิตในชุมชนของตนเอง ความรู้  ผู้รู้  อันเป็นทุนคนที่เชี่ยวชาญหลายด้าน  ผู้นำมีวิถีปฏิบัติให้พบเห็นบ่อยๆในชุมชน 

       ด้วยความพร้อมดังกล่าวเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นของชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และสินค้าเกษตร ด้วยการผลิตบัณฑิตทุกระดับ วิจัยเพื่อยกระดับการผลิต และเป็นที่พึ่งด้านพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์พันธุ์ดี มีวิธีการจัดการที่เหมาะสม เพื่อความยั่งยืนของประเทศ  สำเร็จในเร็ววัน

     ขอร่วมเป็นกำลังใจ  เพราะความสามารถในการพึ่งตนเองด้านอาหาร  คือรากฐานของการมีสุขภาพดีของเราชาว ม.อ.  ชุมชนภาคใต้  สังคมประเทศ  เผื่อแผ่ถึงเพื่อนร่วมโลกด้วย  (เกษตรกรรมเพื่อมวลมนุษยชาติ) สังคมใต้ยังมีความสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพให้เราได้ฟื้นฟู อนุรักษ์  ขยายพันธุ์  พัฒนาต่อ  เพื่อที่  ม.อ.จะได้เป็นครัวของตนใต้ด้วย

คุณคนธรรมดา หากคิดมูลค่าการส่งออก ก็น่าจะเป็นไปได้ ทั้งยาง น้ำมันปาล์ม อาหารทะเล แต่หากคิดมูลค่าการบริโภคภายในด้วย อาจเป็นเรื่องข้าว+เนื้อสัตว์ ไก่ หมู ก็อาจไม่ใช่

ขอบคุณยาดมที่มาให้กำลังใจ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ