นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 4964
ความเห็น: 0

I AM READY

การทำงานที่ดี ก็ทำเพื่อเรา ลูกหลาน เครือญาติ เพื่อนฝูง ประชาชน และประเทศชาติ

 เมื่อ ๑๖-๑๗ พ.ย. ๕๒ ได้ร่วมฟังการบรรยายระบบ PMQA ได้ยินคำว่า  I AM READY จึงต้องการทราบว่าคืออะไร เพื่อจะได้มาใช้งาน ซึ่งเป็นอักษรย่อของคำ ๘ คำ

 

I  = Integrity ทำงานให้สมเกียรติ สมศักดิ์ศรี หมายถึงการทำหน้าที่ให้เหมาะสมกับหน้าที่ทั้งที่ได้รับมอบหมาย กับกรอบหน้าที่ของตำแหน่ง เป็นเกียรติของหน่วยงาน คณะ มหาวิทยาลัย ด้วยความรับผิดชอบต่อองค์กรและลูกค้า ทั้งภายในและภายนอก เพราะการทำงานไม่ใช่เป็นแค่ทำงานของตัวเรา แต่ทำงานให้คณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัย จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในมหาวิทยาลัย ที่นอกจากทำงานให้สมหน้าที่ ยังต้องช่วยกันส่งเสริม เชิดชู และรักษาเกียรติทั้งส่วนที่ทำงาน ตลอดไปถึงมหาวิทยาลัย ที่สำคัญกว่านั้น การเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่นอกจากการทำหน้าที่ให้ดี ยังต้องเป็นแบบอย่างของสังคมในทุกด้าน จึงจะได้รับเกียรติจากสังคมที่ทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องช่วยกัน

 

A = Activeness ทำงานด้วยความกระตือรือร้น ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และลูกค้า คู่ค้า เพื่อนร่วมงานทุกระดับ

 

M =Morality ทำงานด้วยความมีคุณธรรม จริยะธรรม ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ องค์กร และลูกค้า

 

R = Relevancy ทำงานอย่างทันสมัย ทันเหตุการณ์ พัฒนาการทำงานและตนเองให้ทันเทคโนโลยี โดยเฉพาะการทำงานในมหาวิทยาลัย ต้องทำงานให้เป็นแบบอย่าง ให้ทันสมัยที่พอดี และยึดถือประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้ง คือให้ทันสมัยในด้านข้อมูล ข่าวสาร และใช้เทคโนโลยีให้คุ้มค่า คุ้มทุน ไม่ใช่ต้องให้ทันสมัยที่สุด เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ที่ยังสามารถทำงานได้ ไม่จำเป็นต้องตามให้ทันรุ่นล่าสุด 

 

E = Efficiency ทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน เวลา แรงงาน ทั้งการจัดระบบ การพัฒนาให้แต่ละคนทำงานตามหน้าที่ได้อย่างมั่นใจ ไม่ต้องรอให้มีคนมาคอยควบคุม ออกคำสั่ง รวมทั้งการช่วยเหลือกันเพื่อให้เกิดผลงาน และภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร

 

A = Accountability ทำงานอย่างรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ทั้งของตนเอง องค์กร สังคม ชุมชน และสภาพแวดล้อม และสามารถตรวจสอบได้ 

 

D = Democracy ทำงานอย่างเป็นประชาธิปไตย อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเล่นพรรค เล่นพวก แต่ยึดเป้าหมายขององค์กร ลูกค้า ประเทศชาติ   

 

Y = Yield ทำงานด้วยการมุ่งเน้นผลงาน และมีผลงาน ทั้งของตนเอง และขององค์กร

 

ซึ่งทั้งหมดคือ ธรรมมาภิบาล (good governance) ในการทำงาน อันเป็นทั้งแนวปฏิบัติ ความรับผิดชอบ การผลิตผลงาน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย ที่ทำหน้าที่ ไม่ว่าจะผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการ ทุกอย่างนำมาซึ่งผลย้อนกลับมาหาทุกคน เช่น อาจไปรักษากับหมอที่จบจาก ม.อ. รับบริการการเงินจากพนักงานธนาคารที่เป็นบัณฑิต ม.อ. หรือ ฯลฯ รวมทั้งผลการวิจัย เช่นในส่วนของคณะทรัพยฯ อาจมีสินค้า ผลไม้ พืชผัก นม เนื้อ ไข่ ที่เป็นผลการวิจัยของคณะ ดังนั้น จึงต้องช่วยกันทำงานให้มั่นใจว่า ทุกคนจะได้ผลและรับบริการที่ดีและมั่นใจ

 แสดงว่า การทำงานที่ดี ก็ทำเพื่อเรา ลูกหลาน เครือญาติ เพื่อนฝูง ประชาชน และประเทศชาติ
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2552 12:00 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.35.159
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ