นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2084
ความเห็น: 4

ม.อ. ได้รับการประเมินเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีการจัดการศึกษามีคุณภาพดีมาก

ม.อ.ได้กำหนดอยู่ในกลุ่มสถาบันที่เน้นการวิจัยชั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง(พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓) ระดับอุดมศึกษาของ สมศ. ในจุลสารประชาคมประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับที่๑๑  ปีที่ ๗ (สิงหาคม ๒๕๕๒) มีสถาบันที่ได้รับการประเมินในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ที่อยู่ในกลุ่ม มหาวิทยาลัยวิจัย จำนวน ๒๓ แห่ง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยมีผลการจัดการศึกษาระดับดีมาก ๑๑ แห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ม.อ. มีผลการจัดการศึกษาในระดับดีมากในด้าน

-         คุณภาพบัณฑิต

-         งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

-         บริการวิชาการแก่สังคม

-         การพัฒนาสถาบันและพัฒนาบุคลากร

-         การประกันคุณภาพภายใน

              และมีผลในระดับดีในด้าน

-         การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม 

         หลักสูตรและการเรียนการสอน 

ขอแสดงความยินดีในการปฏิบัติงานร่วมกันจนมีผลประเมินที่ดี-ดีมาก และต้องเตรียมการสำหรับการประเมินรอบสาม ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙ และต้องเริ่มตั้งแต่บัดนี้ เพราะรอบสามจะต้องใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี ประเมินเป็นรายคณะ วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย มุ่งการประเมินผลการดำเนินการ มี ๖ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ (ร่วม ๑๘ และเฉพาะตามกลุ่มประเภทสถาบัน ๑๐) 

 ม.อ.ได้กำหนดอยู่ในกลุ่มสถาบันที่เน้นการวิจัยชั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก จึงมี ๒๓ ตัวบ่งชี้ มีคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ดังตาราง 

มาตรฐานน้ำหนักคะแนน
คุณภาพบัณฑิต ๕ ตัวบ่งชี้๓๐
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ๕ ตัวบ่งชี้๓๐
บริการวิชาการ ๓ ตัวบ่งชี้๑๐
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ๓ ตัวบ่งชี้
การบริหารและพัฒนาสถาบัน ๔ ตัวบ่งชี้๑๕
การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน ๓ ตัวบ่งชี้๑๐
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 12 พฤศจิกายน 2552 13:55 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Ex.Links [IP: 58.9.19.160]
18 พฤศจิกายน 2552 00:22
#50948

เปรียบเทียบมาตรฐานของ สมศ. และมาตรฐานบอลริจ(Education Criteria for Performance Exces\llence)

2009 Baldrige Education Criteria:

1. Leadership

2. Strategic Planning

3. Customer Focus

4. Measurement, Analysis, and Knowledge Management

5. Workforce Focus

6. Process Management

7. Results

มาตรฐาน สมศ.

1. คุณภาพบัณฑิต(ข้อ 7 ของบอลริจ Results)

2. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์(ข้อ 2 ของบอลริจ 2.1 Strategy Development)

3. บริการวิชาการแก่สังคม(ข้อ 1 ของบอลริจ 1.2 Social Responsibilities)

4. การพัฒนาสถาบันและพัฒนาบุคลากร(ข้อ 5 ของบอลริจ 5.1(b). Workforce Development).

5. การประกันคุณภาพ(ข้อ 6 ของบอลริจ 6.1 (Work Systems Design).

ข้อสังเกต:

1. มาตรฐานของ สมศ. เป็นเพียงเศษเล็กเศษน้อยของมาตรฐานบอลริจ หรือคิดในอัตราส่วนไม่เกิน 10% ของมาตรฐานใหญ่ทั้ง 7 ข้อที่นานาชาติให้การรับรอง...น้ำหนักคะแนนที่ สมศ.ได้เพียง 10 ส่วนใน 100 เท่านั้น

2. สมศ. ไม่มี Leadership เป็นมาตรฐาน..ข้อนี้เสียหายมาก เพราะการประเมินคุณภาพการศึกษาต้องการรู้ว่านักบริหารระดับสูงของคณะและของมหาวิทยาลัยบริหารระบบ(Work Systems)กันอย่างไร และบริหารดีระดับไหน.

3. สมศ. ไม่มี"ระบบ"ซึ่งเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ที่กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับ Baldrige Education Criteria ข้างต้น

ในทางกลับกัน...ถ้า ม.อ. ประเมินคุณภาพของ สมศ...ก็ไม่รู้จะให้คะแนนกันได้อย่างไร

 

 

ขอบคุณคุณ Ex.Links ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และมาเน้นระบบ Baldrige Education Criteria

ความจริงกว่าจะได้ค่าวัดของ สมศ. ก็ผ่านกระบวนการทำระบบมาพอสมควร ซึ่งระบบBaldrige Education Criteria จะทำให้วิเคราะห์เป้าหมายกระบวนการที่ชัดและเห็นและใหประโยชน์ชัดเจนขึ้น อยากจะให้ช่วยนำแต่ละส่วนมาขยาย ทำความเข้าใจเพื่อให้สามารถนำไปสู่การดำเนินการได้ น่าจะเป็นการดี เช่น leadership ต้องทำอย่างไร ในทุก ๆ ข้อ เห็นที่แสดงความเห็นมาน่าจะมีความรู้ที่สามารถนำไปสู่การดำเนินการได้ เผื่อ สมศ.จะได้เห็นทิศทางและเป็นประโยชน์แก่การศึกษาไทยมากขึ้น

อยากเห็นจริง ๆ อย่างไรส่งเนื้อหามาให้ก็ได้ จะนำมาขึ้น share ให้ในนามของ Ex.Links คงจะมีค่ามาก ๆ

 

Ico48
Ex.Links [IP: 58.9.15.51]
19 พฤศจิกายน 2552 09:41
#51011

เรียนท่านคณบดี Wullop

รู้สึกดีใจมากที่ผู้ใหญ่ของ ม.อ.เป็นคนมีเหตุผลและยึดความสำคัญที่งานมากกว่าความรู้สึกส่วนตัว...นี่คือจุดแข็งของ ม.อ.ที่จะรุดหน้าไปอย่างไม่มีผู้ใดเหนี่ยวรั้งได้

เห็นด้วยกับคุณคนธรรมดาที่เห็นว่า ม.อ.ควรเป็นอิสระในการพัฒนา PMQA โดยเป็นผู้นำมิใช่ผู้ตาม เพราะขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ ก.พ.ร. กำลังสับสนในประเด็นสำคัญที่เป็นหัวใจของ TQA/PMQA นั่นคือ Governance...อีกทั้งยังสับสน PMQA และ TQA ว่าควรจะเริ่มต้นที่จุดไหนด้วย..ม.อ.ไม่ควรไปเสียเวลารอ

เห็นว่าถ้า ม.อ.เน้นที่ Baldrige Education Criteria จะตีกินหมด..ทั้งปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปการเมือง(ระบบราชการ) ซึ่ง ม.อ.เหมาะสมเป็นผู้นำในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาของชาติ

จะส่งวิธีการประเมินตนเองทั้ง 7 Catagories ของ Baldrige Criteria แบบง่ายๆไม่กี่หน้าว่า Leaders ต้องทำอะไรบ้าง คาดว่าท่านคณบดีจะได้รับภายใน 2-3 วันนี้ สำหรับการนำไปสู่วิธีปฏิบัติต้อง"ออกแบบเป็นระบบ"ซึ่งขณะนี้กำลังเรียบเรียงเป็นเล่มใหญ่และจะส่งมาเร็วๆนี้

เชื่อมั่นว่า ม.อ.มิใช่เป็นที่ 1 ของประเทศในเรื่อง Cybermetrics เท่านั้น แต่เป็นที่ 1 ของชาติเรื่องการบริหารที่ทันสมัยของโลกด้วย

 

 

 

ขอบคุณคุณ Ex.Links อีกครั้งที่จะส่งเอกสารมาให้ และให้กำลังใจ ม.อ.

หากทุกที่ทุกท่านช่วยกันทำให้ดี ประเทศไทยก็ดี

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.242.55
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ