นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2142
ความเห็น: 0

การประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑

สิ่งสำคัญที่ต้องได้รับความสนับสนุนโดยเร็ว คือการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เก่า ไม่ทันสมัยและไม่เพียงพอกับทั้งการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะการวิจัยที่ต้องดำเนินการในเชิงลึกและทันสมัย

การประเมินคุณภาพภายในของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ คณะกรรมการ ซึ่งมีท่าน รศ. นพ. สุธรรม ปิ่นเจริญ เป็นประธาน มี ศ.ดร. ไพศาล เหล่าสุวรรณ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และมีกรรมการจากคณะต่าง ๆ ตาม http://share.psu.ac.th/blog/quality-1/13850 

คณะกรรมการได้ดำเนินการในวันที่ ๓๐ ก.ย.๑ ต.ค. ๕๒ ความจริงคณะได้จัดทำรายงานแล้วเสร็จตั้งแต่เดือน มิ.ย. ๕๒ แต่เนื่องจากกรรมการมีภารกิจ จึงเข้าประเมินได้ในวันดังกล่าว  

ผลการประเมินมีคะแนน ๙ องค์ประกอบเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จาก ๔.๑๑ เป็น ๔.๓๙

ซึ่งกรรมการได้นำเสนอผลเบื้องต้นที่ทำให้คณะเห็นสิ่งที่ต้องนำไปพัฒนาอีกหลาย ๆ จุด จากสิ่งที่คณะกำลังดำเนินการ เช่น  

การจัดทำหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชายางพารากับCIRAD ของฝรั่งเศสที่กำลังเร่งหลักสูตรร่วมกัน แต่ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจปรับระบบที่แตกต่างกัน ให้สามารถดำเนินการร่วมกันได้ รวมถึง ม.เกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนร่วมอีกสถาบันหนึ่ง  

จุดเน้นการวิจัยเรื่อง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และแพะที่คณะได้รับการยอมรับ

โดยยางพารา ที่ทาง CIRAD ได้เข้ามาร่วมทำงานด้วย  

ปาล์มน้ำมัน ก็ทำงานร่วมกับ GTZ ของเยอรมันในการจัดอบรมเกษตรกรเรื่องการจัดการสวน และมีนักวิชาการที่ได้รับเชิญให้ไปให้ความรู้อย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ รวมทั้งกำลังดำเนินการผลิตต้นกล้าเพื่อจำหน่ายให้นำไปเพาะปลูกจากการวิจัยของคณะ  

ด้านแพะได้ทำข้อตกลงทำงานร่วมกับกรมปศุสัตว์ ไปเมื่อเดือน ก.ย. ๕๒ นี้  

นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในทุกสาขาของคณะ เช่น ทางวาริชศาสตร์มีการทำงานร่วมกันทั้งจาก นอร์เวย์ ญี่ปุ่น อเมริกา แคนาดา  

ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ด้านการจัดการศัตรูพืช รวมถึงการพัฒนาการเกษตร ซึ่งเป็นผู้นำในระบบการทำสวนยางในความร่วมกับ CIRAD  

คณะมีหลักสูตร ป.โท เอก ที่สามารถเรียนได้ทุกสาขาวิชา โดยในปีที่ผ่านมามีมหาบัณฑิตชาวอินโดนีเซีย ๒ คนในสาขาวิชาพืชศาสตร์ ซึ่งกำลังจะศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหนึ่งคน

และมีหลักสูตร ป.เอก ๓ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ วาริชศาสตร์ โดยเฉพาะสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนที่เป็นที่เปิดให้เข้าเรียนได้ในทุกสาขาวิชา  

คณะมีอาจารย์วุฒิ ป.เอก ๖๘% ดำรงผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ๗๘% มีสัดส่วนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ๐.๗๕ ต่อคนต่อปี  

มีงานเกษตรภาคใต้ที่เป็นเวทีเผยแพร่ผลงาน พัฒนาและส่งเสริมสินค้าการเกษตร ที่สำคัญเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์จริงของนักศึกษา  มีวิชาสหกิจศึกษาร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานอีกหลาย ๆ แห่ง

และมีการนำหลักสูตรระบบการผลิตที่ดีทางการเกษตรของ มกอช. มาฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาร่วมกับ มกอช.   

มีผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2549 ที่ดำเนินการโดยกองแผนงาน  ดังในตาราง 

ความรู้ความสามารถคะแนน (เต็ม 10)ระดับความพึงพอใจ
วิชาการ/วิชาชีพ 7.68พึงพอใจมาก
ความรู้ความสามารถทั่วไป7.79พึงพอใจมาก
บุคลิกภาพ8.20พึงพอใจมากที่สุด
คุณธรรมจริยธรรมและ                   จรรยาบรรณในวิชาชีพ 8.60พึงพอใจมากที่สุด

อย่างไรก็ดี ก็ยังประเด็นที่ต้องกำหนดความชัดเจนเพิ่มขึ้นในทิศทางการวิจัยและอีกหลายส่วน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศยิ่งขึ้น   

ต้องขอขอบคุณบุคลากรของคณะทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่จนมีผลประเมินที่ดีขึ้น รวมถึงนักศึกษา ศิษย์เก่าที่ได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่อย่างดีทั้งในและต่างประเทศ 

ขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านที่ได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง และชี้ประเด็นที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไป  

สิ่งสำคัญที่ต้องได้รับความสนับสนุนโดยเร็ว คือการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เก่า ไม่ทันสมัยและไม่เพียงพอกับทั้งการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะการวิจัยที่ต้องดำเนินการในเชิงลึกและทันสมัย

สร้าง: 01 ตุลาคม 2552 18:45 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.179.79
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ