นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1950
ความเห็น: 3

อย่าปล่อยให้ความรู้ลอยนวล

เพิ่มค่าของความรู้ด้วยการใช้ความรู้ที่ลงทุนเรียน อบรม กันมา และบันทึกความรู้ เท่านี้ ความรู้จะอยู่กับเรา เพิ่มขึ้น ๆ ก่อนที่จะหายไป ๆ เรื่อย ๆ ตามหลักของวิวัฒนาการ ที่อะไรยิ่งใช้ ยิ่งมีการเจริญเติบโต และยิ่งไม่ใช้ก็ยิ่งเสื่อมสลายสูญหายไป

 ได้ฟังเพลงของก็อต จักรพรรค์ เพลงชื่อ อย่าปล่อยให้เธอลอยนวล ทำให้มองเห็นภาพในการไม่นำความรู้มาใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางขึ้น ความรู้ก็ลอยนวลหายไป จากการสังเกตในองค์กรมีความรู้ที่ลอยนวลหายไปปีละจำนวนมาก  

กลุ่มแรก เป็นความรู้ที่ทั้งบุคคลและองค์กรลงทุนทุกปี อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา คือ ความรู้จากการศึกษาต่อ ซึ่งแต่ละปีมีคนไปเรียนต่อกันมากมาย แต่มีหลายๆ คน เรียนกลับมาก็ทำงานเหมือนเดิม โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน พอคณะ/หน่วยงาน ให้ทำวิจัยสถาบัน มีหลายคนตอบว่า ไม่รู้จะทำอย่างไร จะทำเรื่องอะไร ทั้ง ๆ ที่ไปเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ทุกหลักสูตรมีรายวิชาการทำวิจัย ที่เรียกว่า วิทยานิพนธ์ หรืออย่างน้อย ก็ทำสารนิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพราะหากไปเรียนแล้วไม่ทำวิชานี้ คงไม่สำเร็จการศึกษา แสดงว่าต้องทำวิจัยเป็นแล้ว 

 การไม่ได้นำเอาความรู้ความสามารถมาใช้ประโยชน์ เสียเวลาค่าใช้จ่ายไปเรียนทำไม อย่าบอกนะว่าทำไม่เป็น เพราะจะเสียหายกับหลักสูตร อาจารย์ สถาบันที่ไปเรียนมา

ดังนั้น เมื่อมีความรู้ความสามารถต้องรีบเอามาใช้พัฒนางานให้เกิดประโยชน์ มิฉะนั้น ความรู้ก็ค่อย ๆ หดหายไปจริง ๆ กลับไปอยู่เหมือนคนที่ไม่ได้ไปเรียน คงเหลือแต่กระดาษใบปริญญาที่หาค่าไม่ได้ หากผู้ถือไม่ได้แสดงค่าของปริญญานั้น ๆ ใบปริญญาคงไม่ได้นำมาใช้แค่ปรับวุฒิ จึงน่านำความรู้ ความสามารถมาใช้โดยไว เพราะยิ่งนานก็ยิ่งหายไป 

 มีความรู้ ความสามารถ อย่าปล่อยให้มันลอยนวล เพราะมันจะไปจริง ๆ  

ความรู้อีกกลุ่มหนึ่งที่มีส่วนที่คล้าย ๆ กับการไปศึกษาต่อ ถึงแม้แต่ละท่านลงทุนไม่มาก แต่องค์กรลงทุนเมื่อนับมารวมกัน คือการจัด/เข้าอบรมความรู้ต่าง ๆ ที่ต้องจัดกันทุกปี และยังถูกกำหนดอีกว่า หากจัดไม่ครบถ้วน ๘๐% ขึ้นไปของจำนวนบุคลากร จะทำให้คะแนนลดลงในการประเมินคุณภาพ ทำให้แต่ละปีมีการอบรมมากมาย อย่างที่บอก

แต่หลังการอบรม กระบวนการทำงานหรือการนำความรู้มาใช้งานมีน้อยมาก ไม่ว่าจะใช้วิทยากรดีอย่างไร บังคับให้อยู่ครบถ้วนตามเวลา มีช่วงฝึกปฏิบัติ เดี๋ยวจะถูกมองไปว่า นิสัยไม่ดีจึงถูกส่งไปอบรมเป็นประจำ 

เคยมีหน้าที่ร่วมรับผิดชอบการฝึกอบรม กว่าจะหา กว่าจะติดต่อวิทยากรได้ ต้องใช้ความพยายามมาก ๆ รวมทั้งการจัดทำโครงการของบประมาณ แต่พอเห็นผลแล้วหมดแรง เสียดายเวลา งบประมาณ

แถมบางคน เข้าฝึกอบรม กินข้าว กินน้ำฟรี ยังบ่นว่าอาหารไม่อร่อย วิทยากรไม่ดี ก็ฝากผู้ทำแบบประเมิน ว่าให้ถามว่า ผู้มาอบรมเรียนแล้ว ได้ความรู้ ทักษะอะไร จะนำไปใช้งานอะไร อย่างไร ตรงตามวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรมหรือไม่ ถ้าให้ดีส่งให้ผู้บังคับบัญชาด้วย รวมทั้งตามไปดูว่าได้นำความรู้ไปใช้งานจริงหรือไม่  

อยากเห็นการใช้เวลา ค่าใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร และประเทศคุ้มค่ากว่านี้ โดยเมื่ออบรมแล้ว อย่าปล่อยให้ความรู้ลอยนวล อย่าลืมว่า ทั้งเวลา งบประมาณที่ใช้เป็นของทุกคน เพราะการร่วมอบรมต้องทั้งงานไป อาจต้องให้คนอื่นทำแทน หรือทำให้งานช้าไป งบประมาณแต่ละครั้งการอบรม ยังมีจำนวนมาก จะนำไปใช้อย่างอื่นได้ หากไม่ใช้ในการจัดอบรม ที่แย่ไปกว่านั้น บางท่านแจ้งชื่อว่าไป แต่ไม่ไป หรือไปไม่เต็มที่ ทุกอย่างคือการสูญเสียทั้งสิ้น 

 ความรู้อีกส่วนที่สำคัญที่มักมีการปล่อยให้ลอยนวลไป คือความรู้จากการปฏิบัติงาน เพราะทุกครั้งที่มีการทำงาน มีการคิดวางแผน ปรึกษาหารือ มีการแก้ปัญหา จนงานออกมาดี หากไม่นำมาจดบันทึก ถึงคราวทำครั้ง ต่อ ๆ ไป ก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิม  

การนำมาจดบันทึก มีประโยชน์หลายอย่าง

-         มีการวิเคราะห์ จัดระบบ ในการนำมาบันทึก เชื่อว่าทุกครั้งที่มีการบันทึก ต้องมีการคิดจัดระบบของข้อมูล วิธีการ ขั้นตอน อีกทั้งเมื่อนำมาบันทึก จะมีผู้ร่วมการทำงานมาต่อเติมเสริมให้สมบูรณ์ขึ้น

-         การทำงานครั้งต่อไปหรือปีต่อไป เมื่อนำมาดูก็สามารถลดข้อบกพร่อง ลดเวลาการเตรียมการ ซึ่งในการทำงานในมหาวิทยาลัย มีงานหลาย ๆ งาน ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

-         เมื่อมีการบันทึกและจัดเป็นระบบด้วย ว่าในการทำงานแต่ละเรื่อง มีกระบวนการอย่างไร ทำอะไรบ้าง กี่ขั้นตอน ในคน ใช้งบประมาณเท่าไร เมื่อมีคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทน สามารถช่วยได้อย่างมาก

-         หากมีการจัดระบบ ศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ว่ามีข้อระมัดระวัง การดูถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความรู้ ความสามารถของคนที่จะต้องมีในการทำงานนั้น ๆ สามารถจัดเป็นผลงานได้ รวมทั้งอาจเป็นหนังสือ การจัดหลักสูตร ฝึกอบรม เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คงเห็นหนังสือจำนวนมากทีเกิดจากประสบการณ์การทำงานในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องระบบประกันคุณภาพ การตลาด การบริหาร การพัฒนาบุคลากร  

อีกส่วนที่สำคัญในการนำมาความรู้มาใช้งาน ต้องมีการเตรียมการ วันก่อนได้ไปร่วมงานพิธีมอบทุน ซึ่งมีการถ่ายภาพร่วมกัน ถ้าจะให้ดี ก็ต้องมีการหาข้อมูลว่า มีผู้จะมาร่วมถ่ายภาพกี่คน จะจัดถ่ายอย่างไร กี่ชุด ที่จะได้ภาพออกมาตามที่ต้องการ ไม่ใช่แค่ถ่ายภาพ เมื่อมีการเตรียมการ ทำให่ไม่เสียเวลาจัดภาพ จะยืน จะนั่งอย่างไร กี่แถว ก็สามารถสร้างค่า ด้วยการลดเวลา ลดความรู้สึกที่ไม่ดี และมีผลสะท้อนกลับมาว่า คนๆ นั้น ทำงานได้ดี  

ดังนั้น มาช่วยการเพิ่มค่าของความรู้ด้วยการใช้ความรู้ที่ลงทุนเรียน อบรม กันมา และบันทึกความรู้ เท่านี้ ความรู้จะอยู่กับเรา เพิ่มขึ้น ๆ ก่อนที่จะหายไป ๆ เรื่อย ๆ ตามหลักของวิวัฒนาการ ที่อะไรยิ่งใช้ ยิ่งเจริญเติบโต และยิ่งไม่ใช้ก็ยิ่งเสื่อมสลายสูญหายไป    

   

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 27 กันยายน 2552 10:45 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

สวัสดีค่ะ

ถ้าบางคนเข้าโดนปิดตั้งแต่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นละค่ะทำไงดี (สายฝนเองค่ะ)

สายฝนขอเพิ่มเติมที่เสนอข้อคิดเห็นครั้งแรกอีกนิดหนึ่งค่ะ

ของสายฝนแค่คิด พูด ก็โดนขวาง โดนสวนทางตั้งแต่ครั้งแรกที่ปริปากออกมาแล้วค่ะ สายฝนรู้สึกเหนื่อยมากค่ะ  แม้กระทั่งเรื่องเรียนต่อ ป.โท เค้ายังไม่สนับสนุนค่ะ ทำไงดี ช่วยด้วย  แต่สายฝนดึ้อจนกระทั่งเรียนจบ

พอสายฝนเรียนจบ เค้าก็บอกว่า เรียนก็ได้แค่ปรับวุฒินะ เปลี่ยนตำแหน่ง หรืออย่างอื่นไม่สามารถทำอะไรได้

สายฝนก็บอกว่าค่ะ (พูดอะไรไม่ได้โดนขวางทุกเรื่อง)

 

คุณสายฝน

คงต้องลองพิจารณาว่า ปัญหาอยู่ที่จุดใด การใช้ความรู้ความสามารถที่ไม่สอดคล้องกับระบบก็อาจเกิดปัญหา การปรับที่ตัวเองจะง่ายกว่าการปรับคนอื่น ดังนั้นลองมองกลับมาที่ตนเอง ด้วยทัศนคติเชิงบวกทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ไม่เชื่อว่าจะมีใครปฏิเสธของดีและมีประโยชน์ แต่ต้องดูให้ดีว่าสิ่งนั้นสอดคล้องกับสภาวะการณ์นั้น ๆ เช่น การเอาแฮมเบอร์เกอร์ มาแลกข้าวเหนียวสัมตำกับคนไทย คิดว่าหลาย ๆ คนคงไม่ยอมแลกด้วย

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.118.7
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ