นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1757
comment: 0

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.อ. ปีการศึกษา ๒๕๕๑

บัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติมีความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ และคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่พึงพอใจมาก-มากที่สุดของผู้ใช้บัณฑิต

ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ม.อ. มีผู้สำเร็จการศึกษาที่จะรับเข้าพระราชทานปริญญาบัตรในปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๒๒ และ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย จำนวน ๗,๔๗๙ คน เป็นระดับ ป.ตรี ๖,๔๙๐ คน ป.โท ๙๔๐ คน และ ป.เอก ๔๙ คน  

สำหรับคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีผู้สำเร็จการศึกษา ๓๑๑ คน เป็นระดับ ป.ตรี ๒๕๕ คน  ป.โท ๕๓ คน และ ป.เอก ๓ คน จำแนกเป็นสาขาวิชาดังนี้

สาขาวิชาป.ตรีป.โทป.เอก
พืชศาสตร์๖๒๑๘
สัตวศาสตร์ ๕๙ 
พัฒนาการเกษตร๒๔ 
การจัดการศัตรูพืช๔๑กีฏวิทยา ๔โรคพืชวิทยา ๒ 
ปฐพีศาสตร์๓๑การจัดการทรัพยากรดิน ๒ 
วาริชศาสตร์๓๘๑๐ 

 ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน รวมถึงผู้ปกครองทุกท่าน ขอให้มั่นใจว่า คณะได้จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนอย่างเต็มที่ จากผลการประเมินบัณฑิตรุ่นปี ๒๕๔๙ จากผู้ใช้บัณฑิตพบว่า บัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติมีความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ และคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่พึงพอใจมาก-มากที่สุดของผู้ใช้บัณฑิต 

จึงขอให้บัณฑิตใหม่ทุกคนหมั่นฝึกฝนความรู้เพื่อให้มีความมั่นใจในการนำไปปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ หมั่นหาความรู้ เรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าทุกคน จะมีความก้าวหน้าในการทำงานและในชีวิตเช่นรุ่นพี่ ๆ และขอให้ช่วยกันรักษาความสำเร็จและความพึงพอใจให้ต่อเนื่องและดียิ่งขึ้นต่อไป ในฐานะที่เป็นบัณฑิตของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

ขอขอบคุณทุกท่านในคณะและมหาวิทยาลัยที่ได้ช่วยกัน สั่งสอน จัดกิจกรรม สร้างบทเรียนและประสบการณ์ รวมถึงเป็นต้นแบบที่ดี จนมีบัณฑิตอีกหนึ่งรุ่น ซึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้เริ่มรับนักศึกษาปริญญาตรีมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๐ และจนบัดนี้มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาทุกระดับ คือ ตรี โท และ เอก  

และขอเชิญทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตของคณะทรัพยากรธรรมชาติและผู้ปกครอง ในเช้าวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นวันที่บัณฑิตของคณะจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงบ่าย

 
created: 15 September 2009 18:02 Modified: 09 October 2010 17:40 [ Report Abuse ]
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.234.247.75
Message:  
Load Editor
   
Cancel or