นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2091
ความเห็น: 2

มูลนิธิชัยพัฒนาและจังหวัดพังงาให้ทุนเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า พระองค์ทรงรับสั่งว่า อาชีพของพระองค์ คือ ทำราชการหรือทำงานเพื่อประชาชน ส่วนข้าราชการนั้นมีอาชีพรับราชการหรือช่วยปฏิบัติงานให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงมีพระประสงค์ให้พัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดพังงา ในสามอำเภอ คือ อำเภอคุระบุรี อำเภอกะปง อำเภอเกาะยาว โดยทางมูลนิธิจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ๑ ทุน ในสาขาที่สอดคล้องกับพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ คือทางพืช หรือทางประมง เมื่อจบการศึกษาแล้ว ต้องไปปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ โดยให้ทุนศึกษาในระดับ ป.ตรี-โท ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ เพื่อให้สามารถพัฒนาบุคลากรได้ตามเป้าหมาย จึงจะให้นักศึกษาเข้าศึกษาในสาขาพัฒนาการเกษตร ที่เรียนเน้นทางด้านพืชและการประมง สำหรับการเรียนในระดับปริญญาโท ให้เน้นการใช้พื้นที่ของโครงการเป็นโจทย์การทำวิทยานิพนธ์  และตัองมีความสามารถในการเรียนดีพอที่จะเรียนต่อระดับปริญญาโทได้และต้องเรียนรายวิชาทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิชาในสาขาพืช และวาริช 

 เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ นี้ได้มีการลงนามการทำข้อตกลงร่วมมือกัน ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ความจริงโนเป้าหมายเบื้องต้นทางมูลนิธิฯ ต้องการให้ทุนนักเรียนเข้าเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งได้รับนักศึกษาเข้าเรียนในปี ๒๕๕๒ แล้วในคณะแพทยฯ และคณะพยาบาลฯ ในปี ๒๕๕๓ นอกจาก คณะทรัพยฯ ก็มีคณะทันตฯ เภสัชฯ และคณะ อก. ด้วย 

ในพิธีลงนามความร่วมมือ ท่าน ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาและเล่าถึงรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า พระองค์ทรงรับสั่งว่า อาชีพของพระองค์ คือ ทำราชการหรือทำงานเพื่อประชาชน ส่วนข้าราชการนั้นมีอาชีพรับราชการหรือช่วยปฏิบัติงานให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ท่านได้ทรงงานอย่างหนักตลอดเวลาที่ครองราชย์โดยไม่มีเวลาราชการ แต่ทรงงานตลอดเวลา และที่สำคัญคือการให้กับประชาชน

ดังนั้น ผู้ทำงานในหน่วยงานราชการจึงต้องทำงานด้วยความเสียสละและรับผิดชอบในหน้าที่ให้สมกับตั้งใจมาทำงานราชการ

 
สร้าง: 01 มิถุนายน 2552 17:56 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  • ยังมีอีกค่ะ คือ มีความซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และไม่นำสิ่งของราชการไปใช้ส่วนตัว ไม่ว่าทางตรง และทางอ้อมค่ะ 

ขอบคุณคุณมอลลี่ที่ช่วยเติม ความจริง งานราชการยังต้องให้ข้าราชการทำอีกมากมาย ขอเพียงช่วยกันคนละเล็กน้อย ให้เต็มตามหน้าที่และช่วยเหลือกัน ด้วยการให้แรง ให้น้ำใจในงานและกันและกัน  

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.179.79
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ