นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2741
comment: 2

ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างได้

การอ่าน การฟัง การดู สำหรับการเป็นนักคิด นั้นต้องทำให้ได้ความคิด

เนื่องจากต้องสอนวิชาในหลักสูตรปริญญาเอกของสาขาวิชาพืชศาสตร์ มาหลายรุ่น

คุณสมบัติหนึ่งที่คนจบปริญญาเอกต้องมี คือความสามารถในการคิดพัฒนางานวิจัย เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา และ/หรือพัฒนางานใหม่ ๆ ด้วยตนเอง ที่สำคัญต้องให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า คุ้มทุน ที่ดีกว่าเดิมไม่เกิดผลเสียและความเสียหาย ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เรียกว่า อยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งแสดงว่าต้องมีความคิดสร้างสรรค์ นั่นเอง  

เท่าที่ศึกษาผู้ที่ความคิดสร้างสรรค์เหมือนกับว่า เป็นความสามารถเฉพาะตัวบางคนเท่านั้น หรือจากที่มีผู้เขียนตำราเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ก็บอกถึงกระบวนการคิดที่นำไปสู่การเกิดได้ยาก  

ความจริง ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความคิดที่ต่างไปจากเดิมที่มีอยู่ ใช้อยู่ ซึ่งก็มีตำรา/ความรู้เรื่องกระบวนการคิดมากมาย อ่านแล้วก็ยังทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ยาก

จึงตั้งคำถามว่า ทำอย่างไรที่ทำให้คนแต่ละคนมีความรู้ที่แตกต่างไปจากเดิม การคิดเอาเองไปเรื่อย ๆ ก็หาของใหม่ไม่เจอ โดยเฉพาะคนไทยที่อยู่กับพื้นที่ที่ธรรมชาติให้ความพร้อมมาใช้ตลอดเวลา ต่างจากคนในเขตอากาศหนาวเย็นที่มีฤดูกาลผลิตได้เฉพาะช่วงฤดูร้อนเท่านั้น จึงถูกบังคับให้ต้องคิดว่าทำอย่างไรจึงสามารถมีอาหารกินในช่วงที่ไม่สามารถผลิตอาหารได้ หรือแม้แต่ การแพ้สงครามของชาวเยอรมัน และญี่ปุ่น ที่เป็นสภาวะที่ทำให้ต้องดิ้นรนต่อสู้ จึงทำให้คนในเขตหนาว และชาวเยอรมันและญี่ปุ่น เป็นนักคิดสร้างสรรค์ เอาชนะปัญหาอุปสรรค สุดท้าย นำไปสู่การพัฒนางาน  

ทีนี้จะทำอย่างไรให้สามารถสร้างความคิดสร้างสรรค์ได้ การจะมีความคิดที่ต่างไปจากเดิม ก็ต้องเริ่มจากมีความรู้ ความรู้สึก ประสบการณ์ที่ต่างไปจากเดิม นั่นก็คือ ต้องอ่านมาก ฟังมาก ดูมาก ความจริงเป็นเรื่องปกติของการศึกษาอยู่แล้ว แต่พบว่า หลายคนยังอ่านไม่เป็น ส่วนใหญ่เป็นการอ่านเพียงได้ความรู้เท่านั้น จึงทำให้เห็นการเรียนแบบการคัดลอกเป็นส่วนใหญ่ การอ่าน การฟัง การดู สำหรับการเป็นนักคิด นั้นต้องทำให้ได้ความคิดของเรื่องนั้น  ๆ  

การทำให้ได้ความคิด ไม่ใช่ อ่าน ฟัง ดู ว่าได้อะไร ซึ่งเป็นการทำที่ได้เพียงความรู้  แต่ต้องหาคำตอบว่า สิ่งนั้นเกิดขึ้นด้วยเพราะอะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดขึ้นแล้ว มีประโยชน์ และโทษอะไร อย่างไรบ้าง อันทำให้เกิดมุมมอง ของเหตุและผลที่หลากหลาย ที่สามารถนำไปสู่ความคิดใหม่ ๆ ที่รู้ทั้งคุณและโทษ 

 จะเห็นว่า การศึกษาให้ได้ความคิดดังกล่าว ไม่ว่าด้วยวิธีใด สามารถนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ได้ ที่รู้ทั้งคุณโทษ ที่มา กระบวนการ รวมทั้ง การวิเคราะห์ แยกแยะความรู้ต่าง ๆ อย่างชัดเจน อันนำไปสู่การสังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่ ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ไม่เพียงแค่อยากทำเท่านั้น หรือทำไว้เพื่ออวด เพื่อโชว์ ไม่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มทุน คุ้มค่า ทั้งทางธุรกิจ การใช้ทรัพยากร ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนั้น การวิจัยและพัฒนาต้องทำไปใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า เช่นการทำของภาคประกอบการณ์จริง  

ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์นั้น สามารถสร้างได้ ด้วยการอ่าน ฟัง ดู ให้ได้ความคิด หรือ เรียกว่า ศึกษาให้เป็นนั่นเอง

 
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 24 พฤษภาคม 2552 19:32 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

ความคิดสร้างสรรค์ต้องฝึกฝน และมองในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่า นักกราฟฟิกดีไซด์ ก็ช่วยในการลดโลกร้อนด้วยการใช้น้ำหมึกที่ลดลง ด้วยการสร้าง font ชนิดใหม่ประหยัดหมึกเป็นต้นครับ

ขอบคุณ คุณคนธรรมดา ที่ช่วยแชร์ขยายความรู้

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.238.184.78
Message:  
Load Editor
   
Cancel or