นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2723
ความเห็น: 2

ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างได้

การอ่าน การฟัง การดู สำหรับการเป็นนักคิด นั้นต้องทำให้ได้ความคิด

เนื่องจากต้องสอนวิชาในหลักสูตรปริญญาเอกของสาขาวิชาพืชศาสตร์ มาหลายรุ่น

คุณสมบัติหนึ่งที่คนจบปริญญาเอกต้องมี คือความสามารถในการคิดพัฒนางานวิจัย เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา และ/หรือพัฒนางานใหม่ ๆ ด้วยตนเอง ที่สำคัญต้องให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า คุ้มทุน ที่ดีกว่าเดิมไม่เกิดผลเสียและความเสียหาย ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เรียกว่า อยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งแสดงว่าต้องมีความคิดสร้างสรรค์ นั่นเอง  

เท่าที่ศึกษาผู้ที่ความคิดสร้างสรรค์เหมือนกับว่า เป็นความสามารถเฉพาะตัวบางคนเท่านั้น หรือจากที่มีผู้เขียนตำราเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ก็บอกถึงกระบวนการคิดที่นำไปสู่การเกิดได้ยาก  

ความจริง ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความคิดที่ต่างไปจากเดิมที่มีอยู่ ใช้อยู่ ซึ่งก็มีตำรา/ความรู้เรื่องกระบวนการคิดมากมาย อ่านแล้วก็ยังทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ยาก

จึงตั้งคำถามว่า ทำอย่างไรที่ทำให้คนแต่ละคนมีความรู้ที่แตกต่างไปจากเดิม การคิดเอาเองไปเรื่อย ๆ ก็หาของใหม่ไม่เจอ โดยเฉพาะคนไทยที่อยู่กับพื้นที่ที่ธรรมชาติให้ความพร้อมมาใช้ตลอดเวลา ต่างจากคนในเขตอากาศหนาวเย็นที่มีฤดูกาลผลิตได้เฉพาะช่วงฤดูร้อนเท่านั้น จึงถูกบังคับให้ต้องคิดว่าทำอย่างไรจึงสามารถมีอาหารกินในช่วงที่ไม่สามารถผลิตอาหารได้ หรือแม้แต่ การแพ้สงครามของชาวเยอรมัน และญี่ปุ่น ที่เป็นสภาวะที่ทำให้ต้องดิ้นรนต่อสู้ จึงทำให้คนในเขตหนาว และชาวเยอรมันและญี่ปุ่น เป็นนักคิดสร้างสรรค์ เอาชนะปัญหาอุปสรรค สุดท้าย นำไปสู่การพัฒนางาน  

ทีนี้จะทำอย่างไรให้สามารถสร้างความคิดสร้างสรรค์ได้ การจะมีความคิดที่ต่างไปจากเดิม ก็ต้องเริ่มจากมีความรู้ ความรู้สึก ประสบการณ์ที่ต่างไปจากเดิม นั่นก็คือ ต้องอ่านมาก ฟังมาก ดูมาก ความจริงเป็นเรื่องปกติของการศึกษาอยู่แล้ว แต่พบว่า หลายคนยังอ่านไม่เป็น ส่วนใหญ่เป็นการอ่านเพียงได้ความรู้เท่านั้น จึงทำให้เห็นการเรียนแบบการคัดลอกเป็นส่วนใหญ่ การอ่าน การฟัง การดู สำหรับการเป็นนักคิด นั้นต้องทำให้ได้ความคิดของเรื่องนั้น  ๆ  

การทำให้ได้ความคิด ไม่ใช่ อ่าน ฟัง ดู ว่าได้อะไร ซึ่งเป็นการทำที่ได้เพียงความรู้  แต่ต้องหาคำตอบว่า สิ่งนั้นเกิดขึ้นด้วยเพราะอะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดขึ้นแล้ว มีประโยชน์ และโทษอะไร อย่างไรบ้าง อันทำให้เกิดมุมมอง ของเหตุและผลที่หลากหลาย ที่สามารถนำไปสู่ความคิดใหม่ ๆ ที่รู้ทั้งคุณและโทษ 

 จะเห็นว่า การศึกษาให้ได้ความคิดดังกล่าว ไม่ว่าด้วยวิธีใด สามารถนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ได้ ที่รู้ทั้งคุณโทษ ที่มา กระบวนการ รวมทั้ง การวิเคราะห์ แยกแยะความรู้ต่าง ๆ อย่างชัดเจน อันนำไปสู่การสังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่ ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ไม่เพียงแค่อยากทำเท่านั้น หรือทำไว้เพื่ออวด เพื่อโชว์ ไม่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มทุน คุ้มค่า ทั้งทางธุรกิจ การใช้ทรัพยากร ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนั้น การวิจัยและพัฒนาต้องทำไปใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า เช่นการทำของภาคประกอบการณ์จริง  

ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์นั้น สามารถสร้างได้ ด้วยการอ่าน ฟัง ดู ให้ได้ความคิด หรือ เรียกว่า ศึกษาให้เป็นนั่นเอง

 
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ความคิดสร้างสรรค์ต้องฝึกฝน และมองในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่า นักกราฟฟิกดีไซด์ ก็ช่วยในการลดโลกร้อนด้วยการใช้น้ำหมึกที่ลดลง ด้วยการสร้าง font ชนิดใหม่ประหยัดหมึกเป็นต้นครับ

ขอบคุณ คุณคนธรรมดา ที่ช่วยแชร์ขยายความรู้

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.201.9.19
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ