นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 14307
ความเห็น: 1

นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก

การเข้าใจความหมาย จะช่วยในการจัดหลักสูตร บทบาทการทำหน้าที่ การจัดการเรียนที่เหมาะสม

ได้ตั้งคำถามตัวเองและค้นหามาตลอดว่า คำเหล่านี้มีความหมายต่างกันอย่างไร หากตอบว่า นักเรียนคือคนที่เรียนในโรงเรียน นักศึกษาคือคนที่เรียนในวิชาที่สูงขึ้น ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ระดับอุดมศึกษา บัณฑิตศึกษาคือการศึกษาหลังปริญญาตรี ปริญญาโท เอก คือหลักสูตรระดับปริญญาโท เอก ตามลำดับ ก็ยังไม่สามารถบอกถึงกระบวนการเรียนการสอนว่าแตกต่างกันอย่างไร จึงได้พยายามคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าต่างกันอย่างไร จากการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาโท เอก ว่าต้องดูแลจัดกระบวนการรียนการสอนต่างกันอย่างไร เพื่อให้เห็นเป้าหมาย บทบาท กระบวนการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียน และผู้สอน โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาโท เอก

 

นักเรียน ชื่อค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นผู้มาเรียน ก็ต้องมีผู้สอน ไม่ว่าจะเป็นครู อาจารย์ หรือผู้รู้ ซึ่งจะเรียนตามตำรา และคำบอกของผู้สอน มีการทำแบบฝึกที่ให้ ซึ่งให้มีความรู้พื้นฐานพร้อมที่จะเรียนในระดับที่สูงขึ้น

 

นักศึกษา ตามชื่อก็น่าที่จะต้องเปลี่ยนจากเรียนจากผู้สอน ผู้รู้ ตำรา เป็นการศึกษาหมายถึงผู้ศึกษาต้องไปหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้รู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพใด อาชีพหนึ่ง ซึ่งอาจตรง หรือไม่ตรงกับที่เรียนก็ได้ หากศึกษาเป็นหรือเรียนรู้เองเป็น ดังนั้น นักศึกษาเมื่อเรียนจบแล้ว นอกจากทำได้อย่างที่เรียนก็ต้องเรียนรู้เองเป็นเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไปในการประกอบอาชีพ เมื่อศึกษาเองเป็น บางคนจึงสามารถทำงานที่ไม่ตรงสาขาที่เรียนได้ ยกเว้นสาขาที่ต้องการทักษะทางอาชีพจริง ๆ เช่น หมอ พยาบาล แต่ก็เห็นมีหมอ พยาบาล ไปเป็นนักธุรกิจ นักการเมือง นักบริหาร นักคิดที่ดี

 

บัณฑิตศึกษา หมายถึง การจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่รู้ว่าต้องการศึกษาอะไรเพิ่มด้วยตัวเอง โดยปริญญาโท จะฝึกการทำวิจัยโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยฝึกฝนให้ และเป็นผู้ควรจะรู้ว่าต้องการเรียนอะไรบ้าง อะไรที่รู้แล้ว อะไรที่ต้องรู้ในการที่จะทำวิจัยที่จะฝึกฝนเหล่านั้น ดังนั้น ผู้เรียนจึงต้องจัดทำแผนการศึกษา (study plan) ซึ่งหมายถึงความรู้ที่ต้องมีต้องใช้ในการฝึกฝนทำวิจัย ซึ่งแน่นอนว่า ต้องศึกษาด้วยตนเองมากขึ้นกว่าระดับปริญญาตรี   

ส่วนระดับปริญญาเอกนั้นเป็นการฝึกการทำวิจัยด้วยตนเอง ทั้งกระบวนการซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ ซึ่งต่างจากปริญญาโทที่อาจารย์ที่ปรึกษาต้องสอนการทำวิจัย

ดังนั้น ผู้จบปริญญาโทจึงทำวิจัยได้ อ่านงานวิจัยเป็นที่เรี่ยกว่า master of …….คือผู้ควบคุมกระบวนการงานสาขาที่เรียนนั้น ๆ ได้ ภาษาไทยเรียกว่า มหาบัณฑิต   

ขณะที่ผู้จบปริญญาเอกต้องทำวิจัยเป็น ตั้งแต่การคิดโครงการวิจัย วิเคราะห์ความคุ้มค่า สมเหตุสมผลในการที่จะต้องทำวิจัยในแต่ละเรื่อง รวมทั้งมีความชำนาญในเรื่องที่ทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ทำให้เป็นนักคิด นักพัฒนา ผู้แก้ปัญหาด้วยตนเอง ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง จึงเรียกว่า doctor of ….หรือดุษฎีบัณฑิตในภาษาไทย เหมือนกับเป็นหมอด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นหมอรักษาคนไข้จึงเรียกว่า doctor of medicine ดังนั้น ผู้จบปริญญาเอกจึงเหมือนหมอที่รักษาคนไข้ เป็นทางวิชาการในสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งหากเป็นการพัฒนาวิชาชีพเฉพาะก็มีการเรียกชื่อเฉพาะ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ (doctor of engineering) ศึกษาศาสตร์ (doctor of education) แต่หากเป็นนักคิด นักพัฒนาทั่วไปไม่เจาะจงวิชาชีพมักเรียกว่า doctor of philosophy หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ใช้คำย่อว่า ดร. (สมัยหนึ่งคนทางภาคอีสาน เรียกกันว่า ดอน) ซึ่งความจริงก็มีสาขาชำนาญในเนื้อหาทุกคน อาจเป็น ด้านพืช สัตว์ อุตสาหกรรมเกษตร เคมี ชีว รวมทั้งทางสังคมศาสตร์ อันเป็นการใช้กระบวนทางวิจัยในการพัฒนา แก้ปัญหา  แต่ที่แน่ ๆ คือไม่ใช่ผู้เชียวชาญในสาขาปรัชญา (ซึ่งสมัยหนึ่ง ทบวงมหาวิทยาลัยไม่ให้ใช้คำว่า ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เพราะไม่ได้จบสาขาปรัชญา) แต่หมายถึง กระบวนการคิด วิเคราะห์ ทดสอบ ทดลอง จนได้ความรู้ที่เชื่อถือได้ 

ทีนี้ ในการเรียนระดับปริญญาโท ยังมีการจัดหลักสูตรที่เรียนรายวิชาเป็นส่วนใหญ่ ที่เรียกกันว่าแผน ข ซึ่งจะใช้กับสาขาที่เป็นทางทฤษฎีการบริหารจัดการ และการใช้เทคโนโลยี เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งสาขาเหล่านี้ หากศึกษาด้วยตนเอง จะเข้าใจช้า ใช้เวลานาน มีการปรับเปลี่ยนเร็ว เช่น ทางคอมพิวเตอร์ หรืออาจเข้าใจไปคนละทาง เช่น สาขาทางบริหารจัดการ จึงต้องการผู้รู้มาช่วยอธิบาย ซึ่งผู้สอนต้องศึกษามาอย่างดี แต่ก็มีการวิจัยที่ไม่ซับซ้อนนักในการฝึกคิดวิเคราะห์งานหลังการนำทฤษฎีไปใช้งาน แสดงการจัดการหลักสูตรแบบนี้ ก็เป็นความจำเป็นทางสาขาวิชา เพิ่มค่าทางทฤษฎีให้กับผู้เรียน ซึ่งไม่ค่อยเหมาะกับสาขาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่อาจมีความสำคัญทางการแพทย์คลีนิค ที่ต้องการมาเรียนมาฝึกฝนเทคนิควิธีการรักษากับผู้มีประสบการณ์เพื่อลดเวลาการฝึกฝนเอง

 

หลักสูตรอีกแบบหนึ่งเป็นการเน้นการทำวิจัยซึ่งเป็นทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งยังแบ่งเป็นสองแบบกระบวนการเรียนรู้ แต่สุดท้ายต้องมีความรู้ไม่แตกต่างกัน แต่เกิดจากความสามารถของผู้เรียนที่ต่างกัน นั่นคือ หลักสูตรทำวิจัยอย่างเดียว และหลักสูตรทำวิจัยร่วมกับการเรียนรายวิชา ซึ่งทั้งสองแบบต้องมีความรู้รอบในสาขาที่เรียน และรู้ลึกในสาขาที่ทำวิจัย  แต่ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ต่างกัน

 

หลักสูตรทำวิจัยกับเรียนรายวิชานั้น ใช้กับผู้ที่ไม่ถนัดกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงต้องเรียนรายวิชาที่มีผู้สอน

ส่วนหลักสูตรทำวิจัยอย่างเดียวนั้น เหมาะกับผู้มีความสามารถสูงในการเรียนรู้ด้วยตนเองที่เรียนรู้ได้โดยไม่ต้องมีการสอน ซึ่งทำให้ผู้เรียนหลักสูตรแบบนี้ ภาระการตรวจสอบความรู้ความสามารถเป็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ในเรื่องรู้รอบในสาขา ต่างจากการเรียนรายวิชาที่มีผู้สอนรายวิชาเป็นผู้ดูแล ดังนั้น การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในแต่ละแบบ จึงต้องดูให้มั่นใจว่า ผู้เรียนการทำวิจัยมีความสามารถการเรียนรู้ด้วยตนเอง รับผิบชอบตัวเองได้ จึงกำหนดคุณสมบัติผู้เรียนที่มีความสามารถสูงทางเรียน รวมทั้ง อาจารย์ที่ปรึกษาต้องคิดตามอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเป็นหลัก

จะเห็นว่า การเข้าใจความหมาย จะช่วยในการจัดหลักสูตร บทบาทการทำหน้าที่ การจัดการเรียนที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ที่ตรงกับความหมาย เชื่อว่า ผู้ตั้งชื่อแต่ละคำ แต่ละแบบ คงมีการวิเคราะห์ที่ชัดเจน ลึกซึ้ง มิฉะนั้น คงไม่จัดระบบที่ต่างกัน เรียกชื่อต่างกัน ให้สับสน ยกเว้น การไม่รู้จริง จึงทำให้สับสน  

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 03 เมษายน 2552 19:15 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
df [IP: 192.168.100.112]
13 กรกฎาคม 2553 10:27
#58717
แล้วนิสิต ล่ะคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.36.32
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ