นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2055
ความเห็น: 0

NPP ชำนาญการกับการบริหาร

รู้สึกอย่างไร ถ้ามี NPP ในมหาวิทยาลัย

เมื่อวานที่คณะทรัพฯ ได้มีการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนระบบให้คณะเป็นผู้พิจารณาเองว่าต้องการความชำนาญการอะไร มาใช้งานอะไร ที่ต่างไปจากเดิมที่มีการกำหนดกรอบตำแหน่งและนำผลงานมาประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง ที่บางครั้งไม่ทราบชำนาญอะไร เป็นแล้วก็ไม่ได้อะไรแก่องค์กร ยกเว้นผู้ได้รับการแต่งตั้งได้รับการปรับระดับ มีเงินเดือนเพิ่มขึ้น  ก็ผู้ชำนาญการของมหาวิทยาลัยหลาย ๆ ท่านมาช่วย คือไม่ได้แค่เป็นกรรมการพิจารณาตำแหน่ง แต่มาช่วยพัฒนาระบบด้วย ก็ขอถือโอกาสขอบคุณทุกท่านมาด้วย

 

เมื่อปรับระบบใหม่ ทำให้ต้องมาจัดระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่คณะและผู้ขอ โดยก่อนอื่นก็ต้องช่วยกันตอบคำถามว่า คณะ/ภาควิชามีงานอะไรที่ต้องมีผู้ชำนาญการ และมีผู้ชำนาญการแล้วมีประโยชน์อะไรกับกับคณะ/ภาควิชา ซึ่งไม่ได้ตอบกับคณะและภาควิชา แต่ต้องตอบกับประเทศชาติและประชาชนในฐานะที่เป็หน่วยงานราชการที่รับค่าตอบแทนจากภาษีของประชาชน โดยเฉพาะบุคลากรในมหาวิทยาลัย (ภาคเอกชน ไม่มีงานที่คุ้มค่าตอบแทน เขาไม่จ้างอยู่แล้ว)

 

ในส่วนของคณะทรัพยากรธรรมชาติที่จัดตั้งมาสามสิบกว่าปี ก็มีการพัฒนา จากการมีหลักสูตรเฉพาะปริญญาตรี ก็มีหลักสูตร/นักศึกปริญญาโทและเอก มีการทำวิจัยเพิ่มขึ้น มีงานบริการวิชาการเพิ่มขึ้น ขณะที่งบประมาณไม่เพิ่ม เครื่องมือมีจำกัด ประกอบกับนักวิชาการ/เจ้าหน้าที่มีความรู้/ประสบการณ์เพิ่มขึ้น คือทำงานได้เร็วขึ้น ใช้ค่าใช้จ่ายน้อยลง จัดการใช้เครื่องมือ พื้นที่ปฏิบัติการที่มีเท่าเดิมให้รองรับงานเพิ่มขึ้น มีความรู้และทักษะเพื่อบริการเพิ่มขึ้น และปรับให้ทันยุคสมัย เช่นเดิมเคยวิเคราะห์ธาตุได้ห้าตัว ก็เพิ่มเป็น หก เจ็ดตัว อย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานก็ต้องสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/บริการวิชาการของคณะ/ภาควิชา เช่นแทนที่อาจารย์ต้องไปสอนการใช้เครื่องมือแก่นักศึกษาที่มาทำวิจัย ก็ทำหน้าที่แทน ดังนั้น ทั้งภาควิชา/คณะก็ต้องกำนหดว่าต้องการชำนาญการอะไรบ้าง ด้านการวิเคราะห์น้ำ ดิน ปุ่ย ธาตุอาหาร โรค แมลง การจัดการฐานข้อมูล การก่อสร้าง การจัดระบบเงินรายได้ การจัดซื้อจัดจ้าง ด้านบุคลากรฯลฯ  เพื่อให้เจ้าหน้าที่เตรียมตัวพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง และบอกว่า ชำนาญการเรื่องอะไรที่จะรู้ดี จัดการได้ดี ให้คำแนะนำ คำปรึกษาได้  และมีงานให้ปฏิบัติและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนนี้สำคัญตั้งแต่ต้นที่หน่วยงานต้องกำหนดให้ดี มิฉะนั้นจะไม่มีงานให้ทำ

 

ทีนี้เมื่อกำหนดกรอบตำแหน่งแล้ว ผู้จะเข้าสู่ตำแหน่งก็ต้องแสดงหลักฐานว่ามีผลงานอะไรที่เข้ากับกรอบงานดังกล่าว ที่ให้ตรวจสอบได้ว่า สามารถจะทำงานในกรอบที่กำหนดให้เกิดมูลค่า คุณค่า หมายถึงจัดการทำงานได้ดีขึ้น เช่นเตรียมงานแทนอาจารย์ได้ เช่น การปฏิบัติการสอน หรือสอนปฏิบัติการ ได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ  ช่วยงานวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องได้เอง หรือเป็นวิทยากร เป็นต้น  ดังนั้น ใครที่จะเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการก็ต้องหารือกับภาควิชาจะได้ตรงกับงานที่จะรองรับ เพราะเมื่อประเมินผ่านแล้ว ก็ต้องทำงานและพัฒนาในฐานะผู้ชำนาญการ ที่ต้องมีผลงานทางวิชาการ/พัฒนางานขั้นต่ำ สองปีต่อหนึ่งเรื่องโดยเฉลี่ย

 

แสดงให้เห็นว่า ตำแหน่งชำนาญการนั้น (๑) เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของภาควิชา/หน่วยงาน/คณะต้องกำหนดภาระงานและความชำนาญ (๒) ผู้ขอก็ต้องพัฒนาตนเองทั้งก่อนและหลังจากที่เป็นผู้ชำนาญการ ที่ต้องให้บริการ พัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องตราบที่ครองตำแหน่งชำนาญการ แสดงให้เห็นว่า ท่านมีคุณค่ามากขึ้น ดูง่ายๆ ก็เหมือนกับหมอที่มีความชำนาญด้าน กระดูก ตา ผ่าตัด ฯลฯ เช่นเดียวกับตำแหน่งของอาจารย์ ที่เป็น ผศ. ดร. หรือ รศ.ขึ้นไปก็ต้องทำวิจัยและมีผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ต้องรับดูแลเป็นที่ปรึกษานักศึกษาบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีตัวชี้วัด สัดส่วนของอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หากไม่ทำหน้าที่ก็เป็น หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL = nonperforming loan) สำหรับบุคลการก็เรียกว่า NPP (nonperforming personnel) เพราะรับค่าตอบแทนสูงขึ้นแต่ไม่ทำงานในตำแหน่ง (บางคนยังมาถามอีกว่า ทำไมไม่ได้สองขั้น)

 คงต้องตรวจสอบตัวเอง ในฐานะที่เป็นอาจารย์/เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยที่ได้รับเกียรติให้ดูแลสั่งสอนลูกหลานประชาชน ความจริง  อีกด้านหนึ่ง เราก็เป็นประชาชนด้วย รู้สึกอย่างไรถ้ามี NPP ในมหาวิทยาลัย  ความจริงก็ไม่ใช่แต่เฉพาะตำแหน่งชำนาญการ ตำแหน่งทางวิชาการ เท่านั้นที่เป็น NPP ใครที่มีหน้าที่แล้วไม่ทำ หรือทำให้ยุ่งจนไม่มีใครอยากให้ทำ หรือ คุยว่าทำเยอะ LU มหาศาล แต่ไม่มีผลงานจริง   
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 25 มีนาคม 2552 15:53 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.179.79
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ