นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 3026
comment: 0

Roadmap เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน

roadmap การเรียนการสอนนี้ จะเป็นนว้ตกรรมหนึ่งของพวกเราชาวคณะทรัพยฯ ที่ช่วยกันทำเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พร้อมยิ่งขึ้น
 

เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๕๑ กรรมการคณะได้พิจารณาการทำแผนที่การสอนทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะ เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ ประกอบด้วย

การใช้ภาษาอังกฤษ

การใช้คอมพิวเตอร์

การประกันคุณภาพ

การผลิตที่ดีทางการเกษตร(GAP)

การตลาด

logistic

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ

การใช้ internet

ทักษะการนำเสนองาน

และอื่น ๆ

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาที่เรียนในแต่ละหลักสูตรมีกิจกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างครบถ้วน ต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา สัมพันธ์กับเนื้อหาของหลักสูตร วิชาการและวิชาชีพ ไม่น้อยไป ไม่มากไปจนผู้เรียนรับไม่ไหว หรือซ้ำซ้อนกันเกินไป                

 จากการที่คณะได้เริ่มนำความคิดมาจัดทำ หลายๆ ท่านก็งง ๆ ว่าอะไรคือ roadmap ที่ว่านี้ แต่ก็ได้จัดทำไป  (เชื่อว่าอีกหลายท่านก็ยังงงอยู่) เมื่อทำมาจากภาควิชาแล้วมานำเสนอในที่ประชุมก็ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นว่า คืออะไร จะนำไปใช้ประโยชน์อะไร อย่างไร ? จะทำอะไรกันต่อไป ซึ่งผลที่ทำมา จะเห็นแต่ละวิชาได้มีการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษแทบทุกวิชา และทักษะอื่น ๆ กระจายกันไป แต่ยังไม่สมบูรณ์ เพราะยังไม่ทราบว่า แต่ละรายวิชาได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง เช่น การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ อาจมีทั้ง การทำสื่อการสอน power point เป็นภาษาอังกฤษ ให้ค้นคว้าและอ่านบทความวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ การให้คำศัพท์วิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ ฯลฯ พูดง่าย ๆ คือทำให้เห็นกิจกรรม รวมทั้งอาจต้องมีเนื้อหาประกอบด้วย เช่นการนำนักศึกษาไปดูงาน ก็ต้องบอกว่า ดูเรื่องอะไรบ้าง เพื่อให้ทราบว่า ยังขาดอะไร หรือรู้อะไรแล้ว หรือจะให้ดูอะไรเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งส่วนนี้ ทุกภาควิชาต้องนำกลับไปทำให้สมบูรณ์ โดยบรรจุกิจกรรม/เนื้อหาทุกวิชา แล้วจัดวิชาเป็นรายภาคการศึกษาที่จัดสอนในลักษณะเดียวกับแผนการศึกษา แต่ส่วนนี้เป็นความรู้และทักษะ นอกเหนือจากเนื้อหาวิชาการ ซึ่งกำหนดกันว่าจะทำให้เสร็จในเดือนกุมภา-มีนา ๕๒ นี้ เพื่อนำกลับดูร่วมกันในกรรมการคณะ อีกรอบ แล้วนำไปเริ่มประกาศใช้งานในปีการศึกษา ๒๕๕๒                

ส่วนนี้ นอกจากจะเป็นการประกันว่ามีเนื้อหาทักษะครบถ้วน เพียงพอ พอดี แล้ว ผู้เรียนที่จะเรียนแต่ละรายวิชาจะได้ทราบว่า ต้องเตรียมตัวอะไรอย่างไร มีกิจกรรมอะไร นอกจากเนื้อหาวิชาการ จากข้อมูลที่ทำมายังทำให้เห็นว่า บางทักษะ/ความรู้มีกิจกรรม/เนื้อหาในบางรายวิชาที่สอนโดยภาควิชาอื่นแล้ว ที่เป็นวิชาบังคับ ซึ่งไม้ต้องจัดให้ซับซ้อนอีก  หลังจากนำไปใช้แล้ว คงต้องมีการติดตามผล เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็งที่นำมาแก้ไขและปรับใช้ร่วมกันให้ดีขึ้นต่อไป ส่วนใดที่ขาดไปจะได้นำมาเติมให้สมบูรณ์ก็เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพที่แท้จริง

จะเห็นว่า roadmap การเรียนการสอนนี้ จะเป็นนว้ตกรรมหนึ่งของพวกเราชาวคณะทรัพยฯ ที่ช่วยกันทำเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พร้อมยิ่งขึ้น  

ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทั้งที่ผ่านมาและจะดำเนินการต่อไป 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 22 มกราคม 2552 18:56 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.237.200.21
Message:  
Load Editor
   
Cancel or