นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2003
ความเห็น: 0

การเสนอชื่อผู้สมควรเป็นอธิการบดีคนใหม่ ๒๓ ธ.ค. ๕๑

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนคนไทยที่ให้งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ลงทุนเพื่อคนไทย แล้วมหาวิทยาลัยจะทำประโยชน์อะไรให้กับคนไทย ประเทศไทย ลูกหลานไทย ใครที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้
  

ช่วงนี้คงได้ทราบการประกาศเชิญชวนให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรทำหน้าที่อธิการบดี ซึ่งท่านปัจจุบันจะครบวาระในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๕๒  ในฐานะที่ได้รับการมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการสรรหา จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่มีสิทธิ์ตามระเบียบ/ข้อกำหนดเสนอชื่อได้ที่คณะ/หน่วยงานสังกัดของท่านในวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๑ ช่วงเวลา ๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. หลังจากนั้น  กรรมการคณะ/หน่วยงานจะพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นเพื่อนำเสนอต่อกรรมการสรรหาดำเนินการต่อไป ภายในเวลา ๑๘.๓๐ น. ในวันดังกล่าว ท่านที่ติดภารกิจสำคัญในวันดังกล่าว สามารถเสนอชื่อล่วงหน้าได้ตามที่กรรมการดำเนินการของแต่ละคณะ/หน่วยงานกำหนด ตรวจสอบได้ที่หน่วยงานสังกัดของแต่ละท่าน

 

นอกจากขั้นตอนการเสนอชื่อแล้ว  ยังมีขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นว่า อยากให้มีการพัฒนามหาวิทยาลัยไปอย่างไร ทิศทางใด เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากลั่นกรองชื่อเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป โดยทุกท่านสามารถเสนอความคิดเห็นไปยังตัวแทนของท่านตามประกาศของกรรมการสรรหา หรือที่สภาอาจารย์ที่ได้มีหนังสือเชิญชวนไป  แต่ต้องก่อนวันที่  ๕ ม.ค. ๕๒ เพราะทางกรรมการจะพบปะผู้แทนในวันที่ ๖-๗ ม.ค. ๕๒ ขอเป็นข้อมูลที่จะสร้างสรรมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า และจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย

 

ท้ายสุดกรรมการสรรหาจะได้นำข้อมูลทั้งทั้งหมดไปพิจารณาพูดคุยกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่กรรมการสรรหาได้กลั่นกรองขั้นต้น และตอบรับการทาบทามในวันที่ ๖ ก.พ. ๕๒ และนำชื่อผู้เหมาะสมเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมวันที่ ๗ ก.พ. ๕๒ ต่อไป หลังจากนั้นจะได้นำชื่อเสนอ ส.ก.อ. เพื่อดำเนินการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งต่อไป

 

การสรรหาในครั้งนี้ จะไม่มีการประชุมชี้แจงการดำเนินการ เพราะประกาศชัดเจนอยู่แล้ว พูดง่าย ๆ ถ้าชี้แจงก็ชี้แจงตามที่ประกาศ  จึงไม่น่าจะเสียเวลาทั้งของทุกท่านและของกรรมการสรรหา โดยเฉพาะ ม.อ. มี ๕ วิทยาเขตก็ต้องชี้แจงทั้ง ๕ ที่ และที่ผ่านมาก็มีผู้เข้าฟังน้อยมาก เพราะไม่รู้จะมาฟังอะไรที่เป็นไปตามประกาศอยู่แล้ว อาจมีคำถามว่า วาระอธิการบดีหมด ๓๑ พ.ค. ๕๒ ทำไมต้องรีบดำเนินการ ขอเรียนว่า กรรมการสรรหาต้องการให้มีการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งก่อนเข้าทำหน้าที่ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการเสนอเพื่อโปรดเกล้าฯแต่งตั้งใช้เวลาพอสมควร อีกทั้งต้องการให้มีการจัดเตรียมทีมงานและแผนงานในการบริหารล่วงหน้า  เมื่อเข้าทำหน้าที่จะได้ทำงานได้ทันที วึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารมหาวิทยาลัย

 

จึงขอเชิญชวนทุกท่านเสนอชื่อ และให้ข้อมูลเพื่อการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อบริหารมหาวิทยาลัยของเรา

หนึ่งเสียงของท่านจะมีค่าเมื่อรวมกันเป็นหลาย ๆ เสียง ผู้ถูกเสนอชื่อที่เหมาะสมต้องมีความรู้ ความสามารถ บุคลิกสอดคล้องกับงานที่ทำ เพราะผลงานของมหาวิทยาลัยเกิดจากการร่วมทำงานของทุกคน แต่ทุกคนไม่สามารถทำงานได้ดีหากไม่ได้รับการสนับสนุน ร่วมมือจากผู้บริหาร การมีผู้บริหารมีทัศนะ ความรู้ความสามารถ บุคลิกสอดคล้องกับงานที่ทำ จึงเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนั้น การเสนอชื่อขอให้คิดว่าจะให้มหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร และถามตัวเองว่า ใครที่จะทำงานที่อยากให้ทำหน้าที่ดูแล กำกับ สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเสนอชื่อแล้วอย่าลืมให้ข้อมูล ความคิดเห็นเพื่อกรรมการสรรหาจะได้ใช้เป็นข้อมูลพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่รับจะมาทำงานพัฒนามหาวิทยาลัยที่เราต้องการ

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนคนไทยที่ให้งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ลงทุนเพื่อคนไทย  แล้วมหาวิทยาลัยจะทำประโยชน์อะไรให้กับคนไทย ประเทศไทย ลูกหลานไทย ใครที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ โปรดเสนอชื่อในวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๑ และความคิดเห็นเพื่อสรรหาอธิการบดีร่วมกัน

  
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 17 ธันวาคม 2551 13:01 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.179.79
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ