นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 81 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
“โครงการประชุมเชิงวิชารเผยแพร่คู่มือจริยธรรมสำหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย” 1017 0
Fragmentation Marketing 1568 1
Chonburi Model: Chonburi Labor Bank 983 0
website นานาภาษา 972 0
ความรับผิดชอบต่อสังคม 953 0
Root words 1062 0
เลิก/ลดร้านน้ำชา กาแฟ 1163 3
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement) 940 0
การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า 1123 1
ความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน 1037 0
คำบรรยายลักษณะงาน 838 1
สอนอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ 962 0
การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 856 0
ไม่ใช่หน้าที่ 643 1
คุณครูผู้ยิ่งใหญ่ 5324 0
การให้ข้อมูลสำคัญต่องานบริการ 847 0
บรรจุภัณฑ์ชานอ้อย "ไบโอ" ทดแทนการใช้กล่องโฟม 888 0
บันทึกงานปีใหม่ 665 0
Our Iceberg is Melting 990 0
7 Habits of Highly Effective People 987 0
Service Mind 604 0
ปัจฉิมบทแห่งวิชาการจัดการคุณภาพภาครัฐ 716 0
จาก CSR สู่ CSV มาเป็น CSI 883 0
การจัดซื้อจัดจ้าง 751 0
Partnering Relationship 1222 2
Don’t do, Must do VS. Should do, Should not do 1090 1
ทุกคนคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโลก แต่ไม่มีใครคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง 997 0
มุมมองที่แตกต่างบนพื้นฐานของศาสตร์เดียวกัน 674 0
จากปัญหาหมอกควันไฟสู่ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 655 0
การฝึกซ้อมต่อการเผชิญเหตุ 537 0
"Imagination is more important than knowledge" 598 0
การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (ภาคต่อ) 678 0
การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 650 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนางาน 1074 1
การประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 3 944 0
การประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 2 993 0
การประเมินคุณภาพหลักสูตร 880 1
ความเชื่อ 778 0
ส่งออกไทยติดลบต่อเนื่อง 6 เดือน 685 0
ความใส่ใจในรายละเอียด 863 1
ความร่วมมือของศิษย์เก่ากับสถาบันการศึกษา 907 0
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติของหมู่บ้านเก่า 772 0
ห้องน้ำแสดงนิสัย 857 0
Ecoful Town in Toyata City 873 0
ข้อคิดจากผู้ใช้บัณฑิตในการสร้างบัณฑิตสู่สังคม 878 0
อยากได้ผู้นำองค์กรแบบใด 808 1
การรื้อปรับระบบองค์กร (Reengineering) 1001 1
Knowledge Implication 1029 3
การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร 1447 0
การบริการที่เหนือกว่าความคาดหวัง 765 0
Productivity ในการผลิตข้าวของไทย 918 0
กฎ 1-95 ข้อง่าย ๆ ในการเปิดธุรกิจ 1102 3
แนวโน้มของเด็กไทย 1054 1
ประเทศไทยกับการจัดอันดับของโลก 1078 2
การจัดการเอกสารสำคัญในการเดินทาง 940 1
นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) 944 1
หนังสือแปล: ปัญหาเรื่องภาษา 657 1
GT 200 กับศิษย์เก่า ม.อ. 838 1
Job Enrichment กับการปลูกฝังทัศนคติต่อการทำงานของนักศึกษา 858 3
นวัตกรรมเริ่มต้นที่เรา (Innovation starts from within) 884 1
์Next process is our customer 1073 2
ถอนผมหงอก : case study ทางการบริหาร 2016 3
วัฒนธรรมคุณภาพ 1187 2
ค่านิยมคนไทยยุคใหม่ 804 3
PhotoMath : สร้างสรรค์หรือทำลาย [R] 26 1
Boundarylessness (ภาคต่อ) [R] 15 2
ฺBoundarylessness [R] 28 3
คน 918 0
Everybody cares 1141 3
PSU Syndrome 1078 5
"ไหว้ครูแลกชั่วโมงกิจกรรม" แค่คิดก็ผิดแล้ว 1534 4
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนางาน” 1105 1
ควันหลงจากงาน Thailand Kaizen Award 2152 1
แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 911 0
วัฒนธรรมการเดินแถว 1204 1
Happy Healthy เคล็ดลับง่ายๆ แต่ทำได้ยาก 1119 1
ความงามในหน้าร้อน 1222 1
ชีวิตงามด้วยความดี 798 1
สถาบันพัฒนาคณาจารย์ 884 0
บันทึกการสัมมนาคณะ 1057 4
Socialization การกล่อมเกลาทางสังคม 1431 4