นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 1 : 81 post

Post Title Page Visits comment
“โครงการประชุมเชิงวิชารเผยแพร่คู่มือจริยธรรมสำหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย” 1014 0
Fragmentation Marketing 1561 1
Chonburi Model: Chonburi Labor Bank 976 0
website นานาภาษา 966 0
ความรับผิดชอบต่อสังคม 952 0
Root words 1061 0
เลิก/ลดร้านน้ำชา กาแฟ 1161 3
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement) 935 0
การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า 1119 1
ความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน 1034 0
คำบรรยายลักษณะงาน 836 1
สอนอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ 959 0
การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 855 0
ไม่ใช่หน้าที่ 643 1
คุณครูผู้ยิ่งใหญ่ 5321 0
การให้ข้อมูลสำคัญต่องานบริการ 845 0
บรรจุภัณฑ์ชานอ้อย "ไบโอ" ทดแทนการใช้กล่องโฟม 886 0
บันทึกงานปีใหม่ 664 0
Our Iceberg is Melting 988 0
7 Habits of Highly Effective People 984 0
Service Mind 603 0
ปัจฉิมบทแห่งวิชาการจัดการคุณภาพภาครัฐ 712 0
จาก CSR สู่ CSV มาเป็น CSI 879 0
การจัดซื้อจัดจ้าง 743 0
Partnering Relationship 1219 2
Don’t do, Must do VS. Should do, Should not do 1088 1
ทุกคนคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโลก แต่ไม่มีใครคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง 992 0
มุมมองที่แตกต่างบนพื้นฐานของศาสตร์เดียวกัน 671 0
จากปัญหาหมอกควันไฟสู่ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 654 0
การฝึกซ้อมต่อการเผชิญเหตุ 533 0
"Imagination is more important than knowledge" 596 0
การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (ภาคต่อ) 675 0
การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 647 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนางาน 1071 1
การประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 3 942 0
การประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 2 991 0
การประเมินคุณภาพหลักสูตร 876 1
ความเชื่อ 774 0
ส่งออกไทยติดลบต่อเนื่อง 6 เดือน 683 0
ความใส่ใจในรายละเอียด 859 1
ความร่วมมือของศิษย์เก่ากับสถาบันการศึกษา 903 0
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติของหมู่บ้านเก่า 770 0
ห้องน้ำแสดงนิสัย 854 0
Ecoful Town in Toyata City 871 0
ข้อคิดจากผู้ใช้บัณฑิตในการสร้างบัณฑิตสู่สังคม 876 0
อยากได้ผู้นำองค์กรแบบใด 803 1
การรื้อปรับระบบองค์กร (Reengineering) 994 1
Knowledge Implication 1025 3
การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร 1444 0
การบริการที่เหนือกว่าความคาดหวัง 764 0
Productivity ในการผลิตข้าวของไทย 917 0
กฎ 1-95 ข้อง่าย ๆ ในการเปิดธุรกิจ 1099 3
แนวโน้มของเด็กไทย 1051 1
ประเทศไทยกับการจัดอันดับของโลก 1077 2
การจัดการเอกสารสำคัญในการเดินทาง 936 1
นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) 942 1
หนังสือแปล: ปัญหาเรื่องภาษา 653 1
GT 200 กับศิษย์เก่า ม.อ. 835 1
Job Enrichment กับการปลูกฝังทัศนคติต่อการทำงานของนักศึกษา 853 3
นวัตกรรมเริ่มต้นที่เรา (Innovation starts from within) 880 1
์Next process is our customer 1071 2
ถอนผมหงอก : case study ทางการบริหาร 2014 3
วัฒนธรรมคุณภาพ 1182 2
ค่านิยมคนไทยยุคใหม่ 802 3
PhotoMath : สร้างสรรค์หรือทำลาย [R] 26 1
Boundarylessness (ภาคต่อ) [R] 15 2
ฺBoundarylessness [R] 28 3
คน 917 0
Everybody cares 1137 3
PSU Syndrome 1075 5
"ไหว้ครูแลกชั่วโมงกิจกรรม" แค่คิดก็ผิดแล้ว 1529 4
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนางาน” 1100 1
ควันหลงจากงาน Thailand Kaizen Award 2149 1
แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 906 0
วัฒนธรรมการเดินแถว 1203 1
Happy Healthy เคล็ดลับง่ายๆ แต่ทำได้ยาก 1115 1
ความงามในหน้าร้อน 1220 1
ชีวิตงามด้วยความดี 797 1
สถาบันพัฒนาคณาจารย์ 880 0
บันทึกการสัมมนาคณะ 1055 4
Socialization การกล่อมเกลาทางสังคม 1427 4