นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 81 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
“โครงการประชุมเชิงวิชารเผยแพร่คู่มือจริยธรรมสำหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย” 1127 0
Fragmentation Marketing 1823 1
Chonburi Model: Chonburi Labor Bank 1102 0
website นานาภาษา 1088 0
ความรับผิดชอบต่อสังคม 1081 0
Root words 1180 0
เลิก/ลดร้านน้ำชา กาแฟ 1288 3
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement) 1076 0
การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า 1237 1
ความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน 1153 0
คำบรรยายลักษณะงาน 941 1
สอนอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ 1077 0
การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 966 0
ไม่ใช่หน้าที่ 757 1
คุณครูผู้ยิ่งใหญ่ 5579 0
การให้ข้อมูลสำคัญต่องานบริการ 944 0
บรรจุภัณฑ์ชานอ้อย "ไบโอ" ทดแทนการใช้กล่องโฟม 1025 0
บันทึกงานปีใหม่ 782 0
Our Iceberg is Melting 1095 0
7 Habits of Highly Effective People 1094 0
Service Mind 702 0
ปัจฉิมบทแห่งวิชาการจัดการคุณภาพภาครัฐ 816 0
จาก CSR สู่ CSV มาเป็น CSI 1012 0
การจัดซื้อจัดจ้าง 858 0
Partnering Relationship 1339 2
Don’t do, Must do VS. Should do, Should not do 1195 1
ทุกคนคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโลก แต่ไม่มีใครคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง 1097 0
มุมมองที่แตกต่างบนพื้นฐานของศาสตร์เดียวกัน 768 0
จากปัญหาหมอกควันไฟสู่ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 764 0
การฝึกซ้อมต่อการเผชิญเหตุ 639 0
"Imagination is more important than knowledge" 688 0
การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (ภาคต่อ) 779 0
การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 763 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนางาน 1183 1
การประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 3 1055 0
การประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 2 1080 0
การประเมินคุณภาพหลักสูตร 988 1
ความเชื่อ 847 0
ส่งออกไทยติดลบต่อเนื่อง 6 เดือน 784 0
ความใส่ใจในรายละเอียด 956 1
ความร่วมมือของศิษย์เก่ากับสถาบันการศึกษา 1004 0
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติของหมู่บ้านเก่า 877 0
ห้องน้ำแสดงนิสัย 962 0
Ecoful Town in Toyata City 957 0
ข้อคิดจากผู้ใช้บัณฑิตในการสร้างบัณฑิตสู่สังคม 998 0
อยากได้ผู้นำองค์กรแบบใด 892 1
การรื้อปรับระบบองค์กร (Reengineering) 1104 1
Knowledge Implication 1123 3
การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร 1545 0
การบริการที่เหนือกว่าความคาดหวัง 872 0
Productivity ในการผลิตข้าวของไทย 1002 0
กฎ 1-95 ข้อง่าย ๆ ในการเปิดธุรกิจ 1213 3
แนวโน้มของเด็กไทย 1151 1
ประเทศไทยกับการจัดอันดับของโลก 1180 2
การจัดการเอกสารสำคัญในการเดินทาง 1023 1
นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) 1014 1
หนังสือแปล: ปัญหาเรื่องภาษา 750 1
GT 200 กับศิษย์เก่า ม.อ. 958 1
Job Enrichment กับการปลูกฝังทัศนคติต่อการทำงานของนักศึกษา 965 3
นวัตกรรมเริ่มต้นที่เรา (Innovation starts from within) 971 1
์Next process is our customer 1169 2
ถอนผมหงอก : case study ทางการบริหาร 2109 3
วัฒนธรรมคุณภาพ 1290 2
ค่านิยมคนไทยยุคใหม่ 885 3
PhotoMath : สร้างสรรค์หรือทำลาย [R] 26 1
Boundarylessness (ภาคต่อ) [R] 15 2
ฺBoundarylessness [R] 28 3
คน 1032 0
Everybody cares 1233 3
PSU Syndrome 1200 5
"ไหว้ครูแลกชั่วโมงกิจกรรม" แค่คิดก็ผิดแล้ว 1649 4
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนางาน” 1223 1
ควันหลงจากงาน Thailand Kaizen Award 2244 1
แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 1000 0
วัฒนธรรมการเดินแถว 1277 1
Happy Healthy เคล็ดลับง่ายๆ แต่ทำได้ยาก 1207 1
ความงามในหน้าร้อน 1305 1
ชีวิตงามด้วยความดี 877 1
สถาบันพัฒนาคณาจารย์ 977 0
บันทึกการสัมมนาคณะ 1146 4
Socialization การกล่อมเกลาทางสังคม 1526 4