นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 81 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
“โครงการประชุมเชิงวิชารเผยแพร่คู่มือจริยธรรมสำหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย” 997 0
Fragmentation Marketing 1510 1
Chonburi Model: Chonburi Labor Bank 952 0
website นานาภาษา 948 0
ความรับผิดชอบต่อสังคม 932 0
Root words 1046 0
เลิก/ลดร้านน้ำชา กาแฟ 1145 3
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement) 910 0
การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า 1097 1
ความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน 1010 0
คำบรรยายลักษณะงาน 818 1
สอนอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ 941 0
การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 837 0
ไม่ใช่หน้าที่ 621 1
คุณครูผู้ยิ่งใหญ่ 5243 0
การให้ข้อมูลสำคัญต่องานบริการ 827 0
บรรจุภัณฑ์ชานอ้อย "ไบโอ" ทดแทนการใช้กล่องโฟม 862 0
บันทึกงานปีใหม่ 641 0
Our Iceberg is Melting 968 0
7 Habits of Highly Effective People 972 0
Service Mind 589 0
ปัจฉิมบทแห่งวิชาการจัดการคุณภาพภาครัฐ 698 0
จาก CSR สู่ CSV มาเป็น CSI 856 0
การจัดซื้อจัดจ้าง 727 0
Partnering Relationship 1205 2
Don’t do, Must do VS. Should do, Should not do 1073 1
ทุกคนคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโลก แต่ไม่มีใครคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง 974 0
มุมมองที่แตกต่างบนพื้นฐานของศาสตร์เดียวกัน 658 0
จากปัญหาหมอกควันไฟสู่ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 640 0
การฝึกซ้อมต่อการเผชิญเหตุ 514 0
"Imagination is more important than knowledge" 579 0
การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (ภาคต่อ) 656 0
การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 632 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนางาน 1053 1
การประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 3 928 0
การประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 2 975 0
การประเมินคุณภาพหลักสูตร 862 1
ความเชื่อ 754 0
ส่งออกไทยติดลบต่อเนื่อง 6 เดือน 664 0
ความใส่ใจในรายละเอียด 848 1
ความร่วมมือของศิษย์เก่ากับสถาบันการศึกษา 889 0
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติของหมู่บ้านเก่า 756 0
ห้องน้ำแสดงนิสัย 835 0
Ecoful Town in Toyata City 857 0
ข้อคิดจากผู้ใช้บัณฑิตในการสร้างบัณฑิตสู่สังคม 862 0
อยากได้ผู้นำองค์กรแบบใด 794 1
การรื้อปรับระบบองค์กร (Reengineering) 978 1
Knowledge Implication 1012 3
การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร 1431 0
การบริการที่เหนือกว่าความคาดหวัง 748 0
Productivity ในการผลิตข้าวของไทย 902 0
กฎ 1-95 ข้อง่าย ๆ ในการเปิดธุรกิจ 1083 3
แนวโน้มของเด็กไทย 1034 1
ประเทศไทยกับการจัดอันดับของโลก 1060 2
การจัดการเอกสารสำคัญในการเดินทาง 921 1
นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) 928 1
หนังสือแปล: ปัญหาเรื่องภาษา 643 1
GT 200 กับศิษย์เก่า ม.อ. 818 1
Job Enrichment กับการปลูกฝังทัศนคติต่อการทำงานของนักศึกษา 835 3
นวัตกรรมเริ่มต้นที่เรา (Innovation starts from within) 866 1
์Next process is our customer 1058 2
ถอนผมหงอก : case study ทางการบริหาร 1991 3
วัฒนธรรมคุณภาพ 1167 2
ค่านิยมคนไทยยุคใหม่ 790 3
PhotoMath : สร้างสรรค์หรือทำลาย [R] 26 1
Boundarylessness (ภาคต่อ) [R] 15 2
ฺBoundarylessness [R] 28 3
คน 900 0
Everybody cares 1122 3
PSU Syndrome 1058 5
"ไหว้ครูแลกชั่วโมงกิจกรรม" แค่คิดก็ผิดแล้ว 1512 4
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนางาน” 1083 1
ควันหลงจากงาน Thailand Kaizen Award 2131 1
แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 899 0
วัฒนธรรมการเดินแถว 1194 1
Happy Healthy เคล็ดลับง่ายๆ แต่ทำได้ยาก 1099 1
ความงามในหน้าร้อน 1200 1
ชีวิตงามด้วยความดี 785 1
สถาบันพัฒนาคณาจารย์ 867 0
บันทึกการสัมมนาคณะ 1039 4
Socialization การกล่อมเกลาทางสังคม 1410 4