นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1428
ความเห็น: 4

Socialization การกล่อมเกลาทางสังคม

Socialization การกล่อมเกลาทางสังคม

                อ่าน column หนึ่งในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกล่าวถึงญี่ปุ่นยี้ต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทยหลังจากยกเลิกวีซ่านักท่องเที่ยวแก่ไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความไม่มีระเบียบวินัยของคนไทย การไม่เคารพกฎ ระเบียบ กติกาของสังคม ความไม่มีมารยาทและไม่เคารพสิทธิ์ของผู้อื่น และอ่านเรื่อง “อย่ามองข้ามกับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เมื่ออยู่ร่วมกันเป็นสังคม” ของคุณทดแทน ทำให้นึกถึงว่าทำไมพฤติกรรมเช่นนี้จึงเป็นพฤติกรรมที่เกิดมากขึ้นๆ กับคนไทย  เป็นเพราะการกล่อมเกลาทางสังคมหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Socialization หรือไม่ ซึ่งก็คือ กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ทัศนคติ อุดมการณ์ บุคลิกภาพ ของสมาชิกสังคมจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง  ซึ่งเป็นไปทั้งทางตรงและทางอ้อม  โดยผ่านตัวแทนของสังคม (agent) เช่น ครอบครัว สถานศึกษา สื่อสารมวลชน กลุ่มเพื่อน สถานที่ทำงาน และองค์กรทางสังคมต่าง ๆ  เพื่อที่บุคคลจะสามารถทำหน้าที่ทั้งในส่วนตัวและต่อสังคมได้ ดังนั้นความสอดคล้อง สม่ำเสมอจริงจังของกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมจากแต่ละตัวแทนของสังคม (agent) จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งของการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีของคน  ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ที่ประสบด้วยตนเองจริงสัก 2 ตัวอย่าง

เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงและค่าเล่าเรียนแพงแห่งหนึ่ง (ขอสงวนนาม) ไปขอหลักฐานการศึกษาให้ลูกที่ฝ่ายทะเบียน โดยยืนต่อแถวนักเรียนกลุ่มหนึ่งอยู่ที่ช่องรับติดต่อ ระหว่างยืนรอมีนักเรียนวิ่งมาที่ช่องรับติดต่อทางซ้ายบ้างขวาบ้างเข้าไปแทรกในกลุ่มข้างหน้าที่ผู้เขียนยืนอยู่  ยืนรอประมาณ 15-20 นาทีด้วยความอดทนว่าเดี๋ยวคุณครูคงจัดการกับนักเรียนของตนเองให้รู้จักกติกาของสังคม คือ การเข้าแถวเพื่อรับบริการ แต่ก็ไม่ปรากฏ  คุณครูก็ยังให้บริการกับนักเรียนไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะแทรกมาจากทางไหน  แสดงว่าคุณครูก็ไม่รู้กติกาที่เรียกว่า First come first serve  จนกระทั่งความอดทนสิ้นสุดลงจึงเดินเคาะประตูเข้าไปในห้อง คราวนี้ถูกคุณครูดุว่าต้องไปติดต่อข้างนอก ไปเข้าแถวข้างนอก  การอบรมคุณครูเรื่องการกติกาของสังคมและแนวทางที่คุณครูพึงกระทำคือสอนนักเรียนให้ประพฤติตนที่ถูกต้องจึงเกิดขึ้นแทน  เพราะโรงเรียนเป็นส่วนสำคัญยิ่งของกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม  เรื่องนี้แก้ไม่ยากเลยถ้าคุณครูจะหยุดการให้บริการชั่วคราวและสั่งให้เด็กเข้าแถวมิฉะนั้นจะไม่ให้บริการ ทำทุกครั้งนักเรียนก็จะเรียนรู้และประพฤติปฏิบัติจนเป็นนิสัย  เมื่อคุณครูไม่กล่อมเกลากติกาสังคมที่พึงปฏิบัติแก่เด็กนักเรียน ผู้ปกครองก็ต้องทำหน้าที่กล่อมเกลาคุณครูแทน

อีกเหตุการณ์หนึ่ง เกิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง แต่ค่าเล่าเรียนไม่แพงเพราะเป็นโรงเรียนของรัฐ  คราวนี้ไปมอบตัวลูกเพื่อเรียนต่อ ม.4 ทางโรงเรียนให้นักเรียนกรอกเอกสารการมอบตัว ผู้ปกครองบางท่านก็ไปนั่งในห้องเรียนเพื่อดูแลลูกในการกรอกเอกสาร  แต่ผู้เขียนหนีออกมานั่งข้างนอกเพราะห้องเรียนคับแคบและคิดว่านักเรียนจบ ม.3 แล้วถ้ากรอกเอกสารง่ายๆ แค่นี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องเรียน  ม.4 กรอกเสร็จก็เอามาให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อข้างนอกห้องก็ได้  เมื่อนักเรียนกรอกเอกสารเสร็จก็ไปเข้าแถวส่งเอกสารให้คุณครูตรวจรับการมอบตัวด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีโดยที่คุณครูไม่ต้องบอกหรือดุว่าใดๆ   แต่ที่เป็นประเด็นที่จะยกมาเล่าคือ มีผู้ปกครองท่านหนึ่งที่ผู้เขียนนั่งคุยด้วยนอกห้องเซ็นเอกสารให้ลูกชาย(ที่จบมาจากโรงเรียนที่เตรียมนักเรียนไปเป็นนักเรียนเหล่า) ที่ต้องออกจากแถวเพราะเอกสารนั้นผู้ปกครองยังเซ็นไม่เรียบร้อย เมื่อผู้ปกครองเซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้ว ลูกชายก็กลับไปต่อแถวใหม่  ผู้ปกครองท่านนั้นบ่นว่าลูกชายของตนให้ผู้เขียนฟังว่าลูกชายชักช้าทำไมต้องไปต่อแถวใหม่ ก็แทรกไปเลยก็ได้ ไม่ทันใจเลย  คราวนี้ผู้เขียนเลยต้องเปลี่ยนมาอบรมผู้ปกครองท่านนี้แทนว่าลูกชายทำดีแล้ว แสดงว่าโรงเรียนอบรมสั่งสอนมาดีเด็กมีระเบียบวินัยและเคารพกติกาของสังคม เคารพต่อสิทธิของผู้อื่นและมีมารยาทสังคมที่ดี  ผู้ปกครองควรส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีของลูก สังคมไทยจึงจะมีระเบียบวินัย  เหตุการณ์นี้ต้องทำหน้าที่กล่อมเกลากติกาสังคมแก่ผู้ปกครองซึ่งต่างจากเหตุการณ์แรก

จากสองตัวอย่างแสดงเพียงแค่ความสำคัญของตัวแทนทางสังคม (agent) สองกลุ่มคือ ครอบครัวและโรงเรียนเท่านั้น ยังไม่ได้กล่าวถึงตัวแทนทางสังคมอื่นๆ เช่น สื่อสารมวลชน กลุ่มเพื่อน ฯลฯ แต่ก็ยินดีที่คุณทดแทนเขียน (บ่น) เรื่อง “อย่ามองข้ามกับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เมื่ออยู่ร่วมกันเป็นสังคม”  นั่นแสดงว่าตัวแทนทางสังคม (agent) คือสถานที่ทำงานก็ไม่ละเลยที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยหล่อหลอม กล่อมเกลาบุคลิกภาพ พฤติกรรมของคนไทย  เพราะคนคือรากฐานที่สำคัญยิ่งของการพัฒนาประเทศ 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 มีนาคม 2557 13:32 แก้ไข: 18 มีนาคม 2557 13:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

การรู้จักและทำหน้าที่ของตนเองเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นจุดเริ่มของสัมคมที่ดี

อิอิอิ

อยู่ที่เรา

อิอิอิ

เราเอง

ผมเห็นด้วยครับว่า เราต้องช่วยกันในเรื่อง "การกล่อมเกลาเชิงสังคม" ให้มากขึ้น เช่นด้านระเบียบวินัย เพราะจะทำให้สังคมสงบสุข น่าอยู่ สังคมต้องช่วยกันดูแลโดยไม่ปล่อยปละละเลยครับ

ฮะฮะฮ้า ให้ดอกไม้ทิ้งไว้ แล้วบอกกะตัวเองว่าจะกลับมาอ่าน

อ่านจนจบ มีชื่อเรา ตอนต้นเรื่อง และปลายเรื่อง สรุปความว่า

เราไม่โดดเดียว อย่างน้อยๆ ท่านรอง ก็คิดแบบเรา

เรามีตรวจติดตามมาสองวัน มีการเลี้ยงอาหารด้วยทั้งสองวัน

วันแรก ที่ มีปัญหา วันที่สอง ดีใจจัง น้องๆ วางจานกันเรียบร้อย

จะมีบ้างบางคน ที่ยังคงไม่สนใจ ถือว่าส่วนน้อยครับ

รู้สึกดีกับนักเรียนตัวอย่างที่สองครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.186.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ