นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Jamjuree
Ico64
Miss Panita Jamjuree Pumeiam
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
งานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 8556
ความเห็น: 0

สกอ. เล็งยกเลิกระบบซีเปลี่ยนเป็นระบบแท่ง

รายละเอียดต่าง ๆ ยังสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เพราะยังมีการพิจารณาข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก่อนจะผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ และ ก.พ.อ. และคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะประกาศใช้

สกอ. เล็งยกเลิกระบบซีเปลี่ยนเป็นระบบแท่ง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552

            

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีหน่วยงานอุดมศึกษาที่มีข้าราชการในสังกัด คือ มหาวิทยาลัยที่ยังเป็นระบบราชการ และมหาวิทยาลัยที่ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับแล้ว  แต่ยังมีข้าราชการที่ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม

 

ก.พ. ปรับระบบบริหารงานบุคคล เริ่มต้นจากการที่มีการออกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ซึ่งปรับระบบการจำแนกตำแหน่งและการได้รับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว  สำหรับข้าราชการในกระทรวง กรม กองต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ ก.พ.

                  

ก.พ.อ. ต้องเปลี่ยนตาม ก.พ. สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้มีการออกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551)  ทำงานภายใต้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนโดยอิงกับระบบของ ก.พ.  โดยได้มีการยกเลิกระบบจำแนกตำแหน่งที่มีมาตรฐานกลาง (ระบบซี) ได้มีการออกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา         และจะต้องมีการจัดโครงสร้างตำแหน่งตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ ตลอดจนการกำหนดบัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งให้สอดคล้องกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนไป  คณะกรรมการ ก.พ.อ. ได้แต่งตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อศึกษาและพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าว  โดยมี ศ. ดร.วิจิตร  ศรีสะอ้าน เป็นประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ดังกล่าว

อนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้ทำงานจัดโครงสร้างตำแหน่ง โครงสร้างบัญชีเงินเดือน และอัตราประจำตำแหน่งแล้ว จึงได้จัดประชุมชี้แจงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ก.พ.อ. (ซึ่งมีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฯ)  หลังจากนั้นก็จะนำเข้าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ  แล้วจึงประกาศใช้บังคับ โดยคณะทำงานฯ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะพยายามให้แล้วเสร็จ และบังคับใช้ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2552

                        เค้าโครงของระบบบริหารบุคคลใหม่ของ ก.พ.อ. 1.  ยกเลิกระบบซี ไม่มีการกำหนดระดับตำแหน่งเป็น 11 ระดับ (ซี 1 - ซี 11) 2. เทียบเคียงโครงสร้างตำแหน่งของ ก.พ.อ. กับ ก.พ. จัดประเภทตำแหน่งตามกลุ่มลักษณะงานแทนการมีมาตรฐานกลาง  โดยกำหนดเป็น 3 ประเภท คือ 1)  ตำแหน่งวิชาการ2)  ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร3)  ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ3.  แยกบัญชีเงินเดือนตามประเภทของกลุ่มตำแหน่งคือเป็นแท่ง และลักษณะบัญชีเงินเดือนเป็นแบบช่วง คือ ขั้นต่ำและขั้นสูง ไม่มีการกำหนดเงินเดือนเป็นขั้นย่อย4.  ระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นร้อยละของค่ากึ่งกลางที่ใช้เป็นฐานการคำนวณ  ดังนั้นจึงไม่มีการขึ้นเงินเดือนในลักษณะที่เป็นขั้นเหมือนแบบเดิม  ทั้งนี้เพราะค่ากึ่งกลางของแต่ละโครงสร้างเงินเดือนไม่เหมือนกัน  ตัวอย่างของโครงสร้างเงินเดือนดังในเอกสารที่แนบมาด้วย  ทั้งนี้เนื่องจากมีรายละเอียดทางเทคนิคของตำแหน่งแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน 

                        ตำแห่นงวิชาการ  ตัวอย่างของสายวิชาการ มีการเพิ่มตำแหน่งซึ่งเดิมจากตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ซี 11 เป็นตำแหน่ง ศาสตราจารย์ญาณวิทย์  และไม่มีการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำของแต่ละตำแหน่งทางวิชาการ 

                  เงินประจำตำแหน่งของสายวิชาการ  เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ รองศาสตราจารย์ ก็จะมีอัตราเดียว คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่เดือนละ 5,600 บาท  และรองศาสตราจารย์ เดือนละ 9,900 บาท (เดิม ผศ. เดิมมี 2 อัตรา คือ 3,500 บาท และ 5,600 บาท และเดิม รศ. เดิมมี 2 อัตรา คือ 5,600 บาท และ 9,900 บาท) 

เพดานของเงินเดือนของแต่ละตำแหน่งสายวิชาการ ก็เพิ่มขึ้น เช่น อาจารย์ เดิม เพดานที่ 33,540 บาท ก็ปรับเป็น 36,020 บาท  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดิมเพดานที่ 47,450 บาท ปรับเป็น 55,050 บาท รองศาสตราจารย์ เดิมเพดานที่ 59,770 บาท  ปรับเป็น 64,340 บาท เป็นต้น

                  ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร  มี 2 ลักษณะ คือ 1) ประเภทผู้บริหารที่มีวาระ  เช่น  อธิการบดี  รองอธิการบดี  คณบดี  เนื่องจากถูกกำหนดในพระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัย และวาระการดำรงตำแหน่งของแต่ละมหาวิทยาลัยก็ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการกำหนดเงินประจำตำแหน่งจึงไม่เหมือนกัน ในการดำเนินการนี้จึงไม่มีการกำหนดเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารประเภทนี้ เพราะผู้บริหารมาจากสายวิชาการ ตำแหน่งที่จะจัดเข้าในตำแหน่งวิชาการแต่ได้รับเงินพิเศษในลักษณะเงินประจำตำแหน่งตามระบบที่ใช้เดิม  และ 2) ประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ  เช่น  ผู้อำนวยการกอง  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ  ได้มีการปรับระบบ  รวมทั้งจัดระบบเงินประจำตำแหน่ง  ดังรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาด้วย 

                        ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ได้มีการกำหนดตำแหน่งดังรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาด้วย

                  ข้อควรคำนึง

                  เอกสารที่เป็นโครงสร้างฉบับร่างล่าสุด ในทางปฏิบัติหลาย ๆ อย่างก็อาจจะยังไม่วิธีการที่เข้าใจกันชัดเจนทั่วกัน  อาจจะยังอธิบายได้ไม่ตรงกันทั้งหมด และเนื่องจากโครงสร้างที่คณะอนุกรรมการได้ดำเนินการมีรายละเอียดที่สลับซับซ้อน ทั้งในแง่ของการกำหนดโครงสร้าง การกำหนดตำแหน่ง และการกำหนดตัวบุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง  และเอกสารของ สกอ. ที่แนบมาด้วย  จะสามารถช่วยชี้แจง  ทั้งนี้รายละเอียดต่าง ๆ ยังสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เพราะยังมีการพิจารณาข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก่อนจะผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ  และ ก.พ.อ. และคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะประกาศใช้   โดยให้ถือว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารทำงานที่แจ้งความก้าวหน้าในเรื่องนี้

รายละเอียดในเอกสารที่แนบ  กรุณาคลิ๊กอ่าน...

http://share.psu.ac.th/file/panita.p/CHANGE%5B1%5D.ppt

http://www.faculty-senate.psu.ac.th/

        ---------------------------------------------------     

        ที่มา : สารสภาอาจารย์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2552

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ